http://www.pensouthazerbaijan.info/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2013-01-31-21-38-33&catid=38:articles

M.Ə. Fərzanə

 

Azərbaycan Türkcəsinin dilbilgisi

Dil, dünya dilləri, Azərbaycan Türkcəsi...

Bir neçə söz

Bu gün, iranda toplum ya dağınıq halda yaşayan və ana dilimizdə qonuşan Türk soylu kütlələr və habelə ölkədən qıraqda ( yaxında ya uzaqda ) ömür sürən Azərbaycanlılar arasında gündən günə yaranan milli – fərhəngi oyanışda ana dilimiz ən yükəsk yer tutmaqdadır. Milli – mədəni varlığımızın canlı güzgüsü olan dilimizi öyərnmək və öyərtmək bir ciddi və gecişdirilməz milli – fərhəngi vəzifəyə çevrilmişdir. Elə buna görə də, bu gün hər zaman fürsət tapınca, dilimizə qayıtmağı, onu hərtərfli öyərnəməyi, düzgün danışmağı, yazmağı və oxumağı, bir milli – mədəni təkəlif sanmalı və yorulmadan bu işi davam etdirməlyik!

Dünyanın bu günkü durumunda hər bir xəlqin diri, o xəlqin milli – mədəni varlığının vəsiqəsi sayılır və belə bir həqiqət özünü açıq – aydın göstərməkədədir ki, bir millətin və kütlənin dili, mədəniyyəti yoxdursa, o millətin və kütlənin özü də yoxdur.

Bu əsasda da dilimizi tanımaq və tanıtdırmaq hər bir xəlqini və yurdunu sevən, tərix və milli varlığına inanan və güvənən insan üçün ən ciddi və unundulmaz vəzifə sayılır. Bu dərslikdə aydınlaşdırılan dil məsalələri bu günə qədər «Goteborg» da təşəkil tapmış Azərbaycan dili kurslarının yazyıa alınmış mətnidir. Biz ümid edirik bunların mənimsəməsi ana dilimizi elmi surətdə öyrənib, öyrədənlərə faydalı olsun.

 

Dil nə deməkdir?

Dil ümumi – ictimai yaşayışda insanların arasında başlıca anlaşma vasitəsidir. Söz yox ki, insanlar öz istəklərini bildirməkdə ayrı – ayrı vasitələrdən məsla bədən üzvlərindən əl, qol, baş, qaş, gözlə də istək və məqsədlərini ayrılarına çatdıra bilrlər. Ya misal olaraq, mors əlifbası ya sürücülük (trafik) əlamətləri ilə istəklərini andıra bilrlər.

Lakin insanların arasında düşüncə, duyğu, istək və hər cür ayrı – ayrı məqsədləri anlatmaqda dil əsas amil sayılır.

Bununla yanaşı, dil və düşüncə idrak baxımından cəmiyyətin və xəlqin maddi – məənəvi dünyasının tarixi – mədəni aynası və qoruyub saxlayanıdır.

İnsanlar öz aralarında anlaşmanı iki yol ilə, dili danışma və ikincisi yazışma yolu ilə saxlayırlar. Hər dildə səslər danışmanı və hərflər yazışmanı ödəyir. Çox aydındır ki, hər bir yazı dili danışıq dilinin yetərgisidir. Bunu nəzərdə aldıqda hər bir dil üçün ən əlverişli əlifba, o əlifba uola bilər ki, danışıq dilində işlənən hər səsin maadili bir hərfi ola bilsin.

Dünyada dillərin genişliyinə və gəlişiyinə baxmayaraq hər dildə işlədilən səslərin sayı 25 ila 50 arasındadır. İnsanın səs orqanları səsləri çıxartmaqda məhduddur və buna əsasən də hərflərin sayı 25 – 50 dən çox ola bilmir.

Bununla yanaşı hərflərin tarixi vəzifəsi hər bir xəlqin milli – mədəni varlığını və duyğu və düşüncə dünyasını qorumaq və nəsillərdən nəsillərə çatdırmaqdır.

İnsanlar dünyaya göz açınca analarından bir doğma dil və daha doğrusu öz soylarının dilini öyərnməyə başlayırlar. Bu dil «anadili» adlanır. Həyata göz açan körpələr bu dili ilk öncə analarından öyrənirlər. Ana saf südü və doğma məhəbəti ilə birlikdə ürəyində coşan sözlər ilə öz doğma dilini körpəsinə aşılayır. Dil toplumun (cəmiyyətin) insani – ictimai və mənəvi ehtiyaclarını ödəmə və yekunlaşdırma vasitəsidir. Buna görə də dilsiz bir toplum düşünüələsi bir düşüncə deyil. Bir toplumda danışanla dinləyən arasında ən qədim dövrlərdən ardıcıl bir anlaşmaya şahid oluruq. Danışan danışdıqlarına inanaraq söylər, dinləyən də dinlədiklərini anladığını söylər. Bu baxımdan dil xəlqin görüşlərini bir – birinə bağlayan qırılmaz bir bağlantıdır. Söz yox ki, hər dil tarixi cəhətdən bir kökə bağlanır, bu kökdən yararlanır, oradan su içir, xəlqin milli varlığını və mədəni – mənəvi birliyini yaradır və yaşadır.

 

Azərbaycan Türkcəsi bir ötəri baxışda

Azərbaycan xəlqinin bu gün və elə uzun qərnlərdən bəri ortaqlaşa danışıq və yazışma milli dili olan «Türkü», «Türkcə», «Azəri Türkcəsi», «Azərbaycan dili» və ümümiyyətdə «Azərbaycan Türkcəsi» insani coğrafiya baxımından həmin adla tanınan ölkələrdən əlavə, İranın bir çox bölgələrində toplum ya dağınıq Türk soyluların- Türkiyə və İraq sərhədlərindən tütmuş ta Xorasan ölkəsinin dağbasarları və Xəzərin dalğa döyərlərindən tütmuş ta Fars və Kirman düzəngahlarına kimi, bu dildə qonuşur və öz duyğu, düşüncə və istəklərini bu dildə söyləyirlər.

Etnik və soy baxımından altayık (ural – altay) dillərindən sayılan bu dil, ən qədim əsirlərdən Orta Asya düzluqlarından köçüb gələn Türk soylu ellərin ana dili kimi, tarix boyunca canlı surətdə gəlişib bu günkü durumu özünə almışdır.

Bu gün Azərbaycan dili Türk dilləri ailəsində qərb dilləri cərgəsində (xəzər dənizinin qərbində yayıldığı üçün) sıralanır və öz quruluş və yapımı baxımından Türkiyə və Türkəmən dillərinə daha yaxındır. Bu günkü Azərbaycan cümhurisində milli dil və eləcə də dövəlt dili sayılır. Bu dil, güney Azərbaycanda illər boyu yasaqlandığı halda, indilikdə gəlişəmədə və özünə layıq yeri qazanmaqdadır.

Bu gün İran Azərbaycanında yaranan milli – demokratik oyanış şəraitində İran Türk soyluları öz kimliklərini, varlıqlarını və tarixi mədəniyyətlərini mənimsəməkdə dillərini hoviyyətlərinin ən dəyərli vəsiqəsi kimi daha dərindən öyərnmək və öyərtməkdə olduqca şərəfli əmək sərf etəmədədirlər.

Bu hamımıza aydındır ki, geçmişdə illər boyu yaranan aşırı şovunizm və asimilasiyon siyasəti nəticəsində ölkədə xəlqlərin hər cür demokratik və milli – fərhəngi hüquqları inkar və təhqir edildiyi sırada, azərbaycan dili də bir qaydasız və zabitəsiz dil kimi tanıtdırılmışdır. Halbuki bu bir, qayda qanun və söz biçimi baxımından bir qanuna uyğun və canlı bir dil kimi, hər cür asimilasiyon basqısına sinə gərmiş və öz gəlişmə yoluna davam etdirib və etdirməkdədir.

Biz bu kurslarımızda dilimizin bir sıra qanuna uyğunluqlarını və onun quruluşunda olan zabitə və incəlikləri məniməsəyib, ümid edirik yaxın gələcəkdə imkanlar və şərait yarandıqca azərbaycan dili ölkənin məkətəblərində dərs proqramlarına daxil ediləcək, universitələrdə və dünyanın başqa elm ocaqlarında özünə layıq yer açacaq və akademi yaradacaq və xəlqimizin bu böyük tarixi – milli istəyi doğrulacaqdır.

 

Dillərin doğuluşu

Dillərin doğuluşu bəhsində dilçilər iki qurupa ayrılmışlar:

1- Monojenistlər: yer üzündə bütün dillərin bir tək qaynaqdan, yəəni bir tək dildən doğmuş olduğunu düşünürlər.

2- Polijenistlər: dillərin ayrı- ayrı qaynaqlardan doğub gəlişdiklərini irəli sürürlər.

Hər dilçinin yer üzündəki dillərin kamil bilməsi düşünüləsi deyil, nə qədər dərin görüşlü və geniş bilgili olur olsun, hər dilçi yer üzündəki dillərin ən azı ilə uğraşır. Bu cəhətdən heç bir dilçı özü uğraşdığı dili ən qədim, ən yaşlı dil olduğunu irəli sürmək istəməz. amma bu kimi dilçilər dilin doğuluşu barədə bizə işıq saçırlar. Bundan əlavə, istər bir tək qaynaqdan, istərsə də ayrı- ayrı qaynaqlardan doğulduqları düşünülən dillərin doğuluşu enində- boyunda kəlimənin doğuşu deməkdir. Çünki dilin ən kiçik anlamlı vahidi kəlimədir. Beləliklə dil bilgiləri ilk dil vahidinin, yəni ilk kəlimənin doğuşunda ortaya çeşitli nəzəriyyələr qoymuşlar. Bu nəzəriyyələrin mənimsəməsi və araşdırması dilin doğuşu məsələsinə yeni dəriçələr açacaq.

 

Yer üzündə dillər

Hər insan yığıncağının bir dili vardır. Türkcədə bu dil o toplumun adına: cə, ca, ça əklərindən birinin gətirilməsilə adlandırılır: Türkcə, farsca, ərəbcə, almanca, ingilscə...

Yer üzündə bu günə qədər 8000 (səkkiz min) dil qonuşulmaqdadır. Bunlardan ancaq bu gün 118 (yüz on səkkiz) dilin dövəlt dili kimi işəlnədiyini görürük. Türk dili ən qədim hökumət dili kimi bu sayın içində yer almaqdadır.

Yer üzündə dillər söz quruluşu baxımından dil aylələri adlandırılırlar. Bir çox dilçilər öz incələmə və araşdırmalarında dillər arasında bir sıra bənzəyişlər və yaxınlıqlar görməkdədirlər.

Yer üzündəki dillər söz quruluşları baxımından üç qurupa ayrılırlar: Birhecali dillər, əkləmli (iltisaqı) dillər və təsərifi dillər.

1- Birhecalı dillərdə bütün kəlimələr tək- tək hecaların bir- birinə yanaşmasından yaranırlar. Bunlarda sözlər heç cür yapışıq almazlar. Kəlimələrin daşıdığı vəzifələri cümlədəki yerdən anlaşılır. Buna görə də cümlədən qıraqdakı bir kəlimənin ad, sifət, zərf, fel olduğu anlaşılmaz. Misal üçün: çincə «wo bu pa ta » cümələsi tək hecalı kəlimələrdən qurulmuşdur. Bu kəlimələrin anlamlari belədir: «mən deyil qorxaq sən» bizim dilimizcə , «mən səndən qorxmaram» deməkdir.

Bir hecalı dillərin qurupunda vurğunun və tonlamanın böyük ahəmiyyəti vardır. Misal üçün: «ta» kəliməsi cümələdəki yerinə və vurğusuna görə böyük, böyüklük, çox böyük, böyültmək anlamlarını tapa bilir.

2- Əkləmli «iltisaqı» dillərdə kəlimənin kökü (rişəsi) sabitdir və heç halda onun səs biçimi dəyişmir. Əklər köklərə qoşulması ilə həm yeni sözlərin yaranmasında və həm də köklərin cümlədə özünə uyğun yer qazanmasında yardım göstərir. Burada əklər asanlıqla köklərdən ayrıd ediləbilir.

Əkləmli (iltisaqı) dillərdə əklər rişənin önünə ya sonuna gətirilə bilir. Bu özəlliyə görə əkləmli dillər ön və son əkli adı da ala bilir. Azərbaycan dili son əkli dillər sırasında durur.

3- Təsərifi dillər: Bu qurup dillərdə də əklər kökün həm önünə, həm sonuna artırılır. Lakin bu qurup dillərdə, xüsusilə fellərin quruluşunda, kökün özünün səs quruluşunda da dəyişmələr üz verir. Bəzən kökün səs quruluşu əsasən dəyişilir. Bir para dillərdə bu dəyişmə özəlliklə felin kökündə özünü göstərir. Bu kimi fellərdən fransa, ingilis və alman dillərindən saysız nümunələr vermək olar. Ərbcə də qiyasi və səmai kəlimələrin olması və farscada rişənin tərif edildikdə pozulması bu iki dili də təhəlili dillər sırasına aparır.

 

Danışıq dili, yazı dili

Danışıq dili eşitmə yolu ilə, səslərin qolaq yolu ilə eşidilməsindən yaranır. Biz evdə, küçə – bazarda, gündəlik yaşayışda işltədiyimiz dildir. Qonuşma dili, hər xəlqin dil tarixində əsli dil olmuş və yazı dilindən dönə – dönə öncə yaranmışdır .

Qonuşma dilində yaşayış və yeni yaranan yeniliklər ilə rabitə də bir tazalıq görünür. Nümünə üçün, bir adamın bu günkü qonuşmasilə bir az sonrakı danışmasında işltədiyi biçim arasında aşağı – yuxarı bir ayrılıq, yeni bir yatım və tazalıq hiss edilir. yer uzundə ki dillərin sözlərini söyələməkdə çox ayrılıqlar görünür. Bu ayrılıqdan danışıq dilində ləhəcələr, şivələr yaranır.

Danışıq dili canlı dil olduğu halda, onda işlədilən sözlərin sayı dilin lüğət zəxirəsinə nisbət məhəduddur və sözlər bir çox hallarda gündəlik yaşayışda işəldilən kəlimələr və təbirlərdir. Burada işəldilən sözlər olduqca sadə və aydındırlar.

Dilin tarixi gəlişməsi və zənginləşəməsi ilə yanaşı onda olan ləhcələrdən biri yazı dili durumu alır. Yazı dili həman ləhəcənin müəyyən tarixi şəraitə dayanaraq irəliləməsindən meydana çıxır. Yazı dili canlı danışıq dili ilə baş – başa ilgilnəmədiyi halda ola bilsin saxtalaşır və danışıq dilində olan sadəlik və aydınlığı itirir. Yazı dili ümumiyyətlə kitablarda, mətbuatda, yazışmalarda və rəsmi dialoqlarda və habelə toplum rabitə orqanları (radio – televizion kimi) qurumlarda işələdilir.

Yazı dili birlikdə hər xəlqin mənəvi və mədəni – tarixi varlığını səbt edib, sonrakı nəsillərə saxlamaqda böyük əhəmiyyətə malikdir. Yazı dili, hər xəlqin tarixi hafizəsidir.

 

Türkcənin zənginliyi və verimliliyi

Türk dili olduca qədim və zəngin bir dildır. Onun zəngin bir dil olduğunu ilkin 11 - ci miyladi yüz ilində Kaşğarlı Mahmudun yazdığı «Divane luğat it-türk» adlı sözlüyü göstərməkədədir. Bu sözlükdə Türkcə kəlimələrin və verilən örnəklərin bolluğu, Türk dilinın genişliyini bildirir. Orada Türkcənin ərbcə zəngin bir dil olduğu göstərilir.

13 – cü miyladi yüz ilində Fəxrəldin Mübarəkşah «Şəcərei ənsab»a yazdığı baş sözdə, Ərbəcədən sonra, Türkcənin daha iyi və daha göstərişli bir dil olduğu düşüncəsini irəli sürür. 15 – ci yüzildə, Əmir Əlişir Nəvaı «Mühakimət il lüğəteyn» adlı əsərində Türkcəni Farscadan daha zəngin dil olduğunu kəsginliklə göstərmişdir...

Türkcənin lüğət fondu bir tərfdə dursun, onun qramer qayda və qanunlara uyğunluqları bu dili səs quruluşundan tutmuş ta cümlə və kəlam quruluşuna qədər bir harmonik və biçimli dil olduğunu isbat edir. Bir misal olaraq Türk dillərində fellərin çox vüsətli olduğu halda, bu dillərdə qaidəsiz feldən bir nişan göstərmək çətindir.

Türkcənin və eləcə də Azərbaycan Türkcəsinin yoxsul və çatışmazlığını söyləyənlər yox deyil. Bunlar bu dilin söz xəzinəsinin zənginlik və verimliliyindən xəbəri olmayanlar və onun söz verimliliyinə inanmayanlardırlar. Halbuki, Türkcə söz dağarcığı cəhətdən zəngin uolduğu kimi kəlimə və söz törtəməyə də olduqca əlverişlidir.

 

Türkcənin yer üzü dillər arasında yeri

Türk dilləri mənşə və söz quruluşu baxımından Ural- Altay qurupuna bağlıdır. Bu ünvan, birinci dəfə Fin bilgini Kaster adında birisı tərəfindən qəbul edilmişdir.

Ural- Altay dilləri, bu gün bir dil ailəsi görünüşündə mənşə birliyindən daha çox, quruluş baxımından bir- birlərinə bənzəməkdə iltisaqı (yapışıqlı ) dillər qurupuna bağlıdır. Bu qurupa girən dillərdə bir səslilər uyuşması vardır.

Ural- Altay dilləri adından anlaşıldığı kimi, Ural qolu ilə Altay qolu deyə, ikiyə ayrılmaqdadır.

1- Ural qoluna, Fın- Uyğur qolu (Fincə, Məcarca, Estonca, Uyğurca) və Samuit qoluna (ayrı- ayrı dillər ilə Samoit qolu) girməkdədir.

2- Altay qoluna, Türkcə, Mənçurca və Moğul dilləri yerləşir.

Kökləri və quruluşları baxımından bölümlərə ayrılan dilləri incələdikdən sonra Azərbaycan Türkcəsini belə tanyia bılirik: Türkcə və eləcə də Azərbaycan Türkcəsi, Ural - Altay dilləri qurupundan, altay qoluna bağlı əkləmli dillərdən son əkli dil sayılır.

 

Dildə dəyişmələr

Hər dil, öz təbii qanunlarına görə, durmadan dəyişir və yeniləşir. Bu dəyişmə və yenilşəmə, o dili işlədənlərin arasında anlaşma vəsiləsi ölçüdə bir dəyişiklikdir. Belə ki, bir xalq içındə hərgün adamlar dünyadan köçdükləri halda, o xalq aradan getmir, körpə uşaqların dünyaya göz açması ilə başqa bir xalqa çevərilmir. Hər dildəki dəyişəmə və yeniləşmə, o dili nə öldürür, nə də başqa bir dilə çevirir. Bir toplumda ölən adamlar dirilməz, lakin dildə ölmüş kəlimələr dirilib, yaşayan kəlimələrə qoşula bilər.

Dildəki hər yeniləşmədə öncədən olan örnəklərin böyük rolu vardır. Dil bu örnəklərdən özünə ülgü tikir. Bu gün Güney Azərbaycanda Türkcəmizin nisbi halda yasaq boyunduruğundan qurtarması ilə yüzlərcə söz yazılı ədəbiyyatdan, danışıq dilindən (ləhcələrdən) qonşu və qohum xalqların söz dağarcığından Azərbaycan Türkcəsinə axışmaqdadır.

 

Di və alınma sözlər

Bu günkü dünyada heç bir dil özlüyündə «xalis və təmiz» adlana bilməz. Millətlər və xəlqlərin dili- dili ilə dərin maddi- mənəvi ilgiləri və onların dünyada bütün sahələrdə yaranan taza şeyləri adlandırmaqda hər dilin yeni sözlərə və kəlimələrə ehtiyac duyması, o dili ayrı- ayrı dillərdən lüğətlər və sözlər almağa vadar edir. Məsəln siz avtomobildə olan alətləri nəzərdə tutun: tormuz, kılac, pedal, rol, daşport, motor, siləndr, radiyat, eqzoz, delko, vaşer, lastik və onlarla bu kimi sözlər avtomobil kəliməsi ilə bizim dilimizə geçib, hələ elektronik alətlər bir tərəfdə dursun, tibb və dərman dünyasında xəstəliklərin və dərmanların adlarını bir çox başqa dillər kimi qəbul etməli olmuşuq. Fransa dili dünyanın mədəni- elmi dillərindən biri olduğu halda, Latin dilindən Fransa dilinə daxil olan sözlərin sayı iyirmi beş mindən aşır və onlara başlı- başına bir lüuğət kitabı tərtib edilibib. Ərb dilində «müstərəb» (ərbiləşmiş) sözlərin sayı minlərdən çoxdur. Fars dilində alınma sözlər və kəlimələr hələ saya alınmamışdır.

Məsələ bir ayrı bucaqdan: millətlərin qonşuluğu və ya bir xəlqin tarixı yaşayışında ayrı bir xəlqin inanclarına qapılması, istər- istəməz o inanca aid sözlərin sayı haman inanca inanan xalqın dilində çoxalır. Buna canlı misal Orta Şərq xəlqləri və o cümlədən Azərbaycan xəlqi, İslamı qəbül etdikdən sonra, yüzlərlə söz Ərəb dilindən Azərbaycan Türkcəsinə geçib və o dildədə yayılıbdır. Məsələn həc, kafir, cahad, xəbis, qiblə, mehrab, minarə, mübarək, bərəkət, həlal, həram, əzab, səcədə və dua kimi.

Bu kimi sözlərin bir dildən o biri dilə daxil olması, öz- özlüyündə dili saxtalaşdırmır, bu şərt ilə ki, bu axın dilin təbii qanunauyarlıqlarını pozmasın. Misal üçün bu taza gələn sözlər Azərbaycan dilinin iltisaqı bir dil olduğunu hədələməsin. Bundan ğeyri olursa, yəni başqa dildən gələn yad sözlər dildə koloni həqqi tapır və dilin varlığını xətərə salır.

 

Türklərin tarix boyu işltədikləri əlifbalar

Türklərin qədim çağlarda iki cür əlifbası olduğunu bilirik:

1- Göy Türk əlifbası

2- Uyğur əlifbası

1- Göy Türk əlifbası, Orta Asiyanın quzeyində yaşamış olan Göy Türklərin əlifbası 38 hərfli idi. Bunlardan dördü səsli, üçü birləşik (mürəkkəb), 31 səssizdir.

Göy Türk yazısı sağdan sola doğru yazılır. Hərflər birii- birinə bitişdirilməz, sətirlər yuxarıdan, yuxarıdan aşağı doğru yenər. Bu əlifbanın miladdan altı- yeddi yüz il öncə işəlnədiyi sanılmaqdadır. Göy Türk əlifbasında yazılan mətnlərin ən önəmlisi Moğulistandakı Orxun əsərləridir. Bu səbəbdən Göy Türk əlifbasına Orxun əlifbası da deyilir.

Orxun yazılarını ilk dəfə oxuyan danmarklı bilgin Vilhelm Tamsen olmuşdur.

2- Uyğur əlifbası, asiyanın güneyində yaşamış olan Uyğur Türklərinin əlifbasıdır. 14 hərflidir. Bu əlifba da sağdan sola doğru yazılır, sətirlər yuxarıdan aşağaya yenir. Uyğur əlifbası ilə yazılmış olan ən önəmli əsər «Qutadqu bilik» dir.

Türklər olduqca əski və yayğın bir qovmdurlar. İllər boyu öncə asiyada, Afrıka içərilərində, buzlaq ölkələrindən Hind Dənizinə qədər uzanan yerlərdə yerləşəmişlər, Hökumətlər qurmuşlar. Bu yerlərə mədəniyyət aparmışlar. Heç şübəhə yox ki, aralarında yaşayan qovmlardan da bir çox yeni şeylər öyərnməkdə olmuşlar. Bu yayılıb genişəlnmə sırasında Türk boyları Sanskrit, Mani, Arami, Nəsturi əlifbaları kimi əlifbaları mənimsəmiş və işəltmişlər.

Türklər islamçılığı mənimsədikdən sonra Ərəb əlifbasını işəltəməyə başlamışlar. Ərb əlifbası Türklərin dilində olan səslərə uyğun deyildir. Bu dildə səsli hərflərin sayı azdır. Səssizlərin bəziləri üçün iki, üç, hətta dörd əlamt (hərf) işlədilir. Misal olaraq zalimdə olan (ظ), zillətdə olan (ذ), hazırda olan (ض) və məcazda olan (ز) səsləri. Bu səsləri bir - birinə bənzər hərflər, Ərb dilində özlərinə xas söyləniş (tələffüz) tərzi var və söylənişdə onların arasında olan fərq bəllənir, halbuki Ərəb dilindən bu dillərə, məsəln Fars dilinə geçmiş bu hərflərin hamısı bir cür tələffüz olur və biz farsını düzgün yazıb- oxumaq üçün Ərəb dilində olan «iştiqaq» deyilən qramer hissəsini bilməliyik. Əlbəttə, Ərəb əlifbasnın Türk dillərini yazmaqda çatışmazlıqları təkəcə bu təkrar məsaləsi olmayıb, başqa ciddi çatışmazlıqları da vardır. Bir daha ötəki, Türk dilləri ümümiyyətlə iltisaqı dillərdirlər və bu dildə kökdən (rişədən) sonra gələn bütün əklər kökə yapışıq şəkildə yazılmalıdırlar. Halbuki bu əlifbada olan yapışılan və yapışmayan hərflər bu əslə qarşı durur.

Ondoqquzuncu əsrin sonlarından başlayaraq Türk dünyasında savadlanmaq və dərs oxumaq məsləsi bir ümumi milli- mədəni təklifə çevrilincə Türk dili xəlqlərin aydınları tərfindən bu çatışmaz əlifbanı dəyişmək və onun yerinə dilin səs və sözü quruluşuna uyğun bir əlifba seçmək təşəbbüsü ortaya qoyuldu və uzun uzadı mübahisələr gedəndən sonra o günkü Şoralar İtifaqı tərkibində olan Azərbaycan Ərəb əlifbasını latin qrafikə çevirdi və onun ardınca bir il sonra Türkiyə hökuməti də bu işə qatıldı. Əlifbanın dəyişilməsi və dildə işlənən səslərin hər birini bir müəyyən hərflə göstərmək dilin öyərnilməsini asanlaşdırdı və iki üç ilin ərzində savadlıların sayı birə iki artdı və kitabların, dərgilərin və qəzetlərin sayı gündən günə çoxaldı və cəmaat onları rahat- fərağat, ərəb «iştiqaqına» ehtiyac duymadan yazıb oxumağa başlaılar.

Əlbəttə Latin əlifbası on il sürəndən sonra Sovet hakimiyyəti bütün cümhuriyyətlərdə Kiril (rus) əlifbası ilə dəyişdirilməsi qərarına gəldi. Lakin Azərbaycan cümhuriyyəti bağımsız olandan sonra əlifba yenidən Latin qrafikasına çevrildi və o gündən bəri Latin əlifbası Azərbaycan cümhuriyyətinin milli əlifbası səviyyəsində işlənməkdədir.

 

 

Söyləyiş bacarığı (fənn-bəyan)

Söyləyiş bacarığı, kəlimənin və cümlənin kölgəsində gizlənən duyğuları, düşüncələri, ya xəyalları səs tonajlarını, durğu və ritm vasitələrini danışıqda işə aparmaq bacarığıdır. Başqa sözlə deyilsə bir ibarətin ya cümlənin kölgəsində gizlənən hər düyğu, bir düşüncə ya bir xəyalı canlandırmaq, o ibarət ya cümlədə yerləşəmiş anlamı ortaya çıxartmaqdır. Anlamı yaxşı anlatmaq üçün onu yaxşı söyləmək və yaxşı yazmaqdır.

Yaxşı söyləyiş sözü açıq, doğru- düzgün anlamlı və sevimli bir durumda ifadə etməlidir.

Buna əsasn:

1- Söyləyiş açıq olmalıdır. Səs danışan üçün yox, bəlkə dinləyən üçündur. Buna görə də onun dinləyən tərəfindən yaxşı duyulması gərkdir. Səsin yaxşı və rahatca duyulması onun çıxarışındakı ölçüyə bağlıdır. Dinləyən yalnız kəliməni yox, onların çeşitlərini, ən yalxı bir hecani belə duya bilməlidir.

2- Söyləniş doğru- düzgün olmalıdır. Kəlimələr yazı dili şivəsi illə söylənilməlidir, misal üçün «onu sizə gətirrəm» yerinə «onu sizə gətirərəm» və ya «allanmaq» yerinə «aldanmaq» söylənilməlidir.

3- Söyləyiş anlamlı və anlamlı olduğu qədər də sevimli olmalıdır. Hər sənət əsəri gözəllik duyğusu verməyə çalışır. Söyləyişdə də səs dinləyənin qulağını oxşamalıdır. Biçim və anlam baxımından səs axıcı və anlayışlı olmalıdır. Səsin sıxıcı və boğucu olduğu onun çıxarını əskildər.

4- Dialoq söyləyən ilən diaouq dinləyənin arasında mətəlb qırılmazlığı məsələnin ən önəmli tərəfi sayılır. Dialoqda məntiqi yansıtma, düşüncə qırıntılığı yerinə ardıcıllıq və bütün mətləbi bir düşüncənin mehvərində fırlatmaq söyləyənin başlıca görəvidir. Söyləyən, dinləyənin durumunu çox diqqətlə mənimsəməli, onların əlaqələrini nəzərə almalıdır. Mətləb nə qədər incə və mövzun olsa da dinləyənin idrakında yer açmasa bezikdirici olacaqdır.

 

Azərbaycan Türkcəsinin ümumi özəllikləri

Bir dilin ümumi özəllikləri o dilin bir kökdən olan və bir dil ailəsinə bağlı dillər arasında ortaqlaşa olan özəlliklərdən ibartdır.

Bu özəlliklər birdə çılğa səslərdən başlamış ta dilin ən mükəmməl və mürəkkəb vahidləri sayılan cümlə və kəlama qədər aşağa- yuxarı özünü göstərə bilir. Bu özəllikləri arayıb- daramaq həm bir kökə bağlı qohum dillər arasında və həm də bundan daha önəmli bu dil ailəsi dillərini başqa ailələrə bağlı dillərlə qarşılaşdırmaq tətbiqi qramerin əsas araclarından sayılır. Biz Azərbaycan Türkcəsində olan özəlliklərə, qısa da olsa işarə etəməyi lazım bilirik.

 

1- Azərbaycan Türkcəsi onda işlədilən səslərin baxımından bir uyuşumlu (harmonik) dildir.

Hər dildə işlədilən səslər, hecalar və kəlimələrin təşkilində bəsit və təməl ünsürlər olduqları halda, hər gəlsəsi və öz istədikləri kimi yox, bəlkə bir sıra yanaşma və uzlaşma qaydalarına bağlıdırlar. Başqa sözlə deyilərsə hər səs heca ya kəlimədə öz istədigi və xoşladığı yeri tuta bilmir. bu məsələ başqa Türk soylu dillərdə aşağı- yuxarı olduğu kimi, Azərbaycan Türkcəsində bir qanuna uyğunluq kimi gözlənilir.Bu dildə səslərin söylənişində olan tonaj, dili harmonik dil dərəcəsinə çatdırır. Bu dildə işələdilən doqquz sait səsin söylənişdə «qalın- incə, yastı- yuvarlaq, dodaqlanan- dodaqlanmayan» quruplara ayrılması və bununla yanaşı 23 – (igirmi üç) samit səsin «kar- cingiltili və daha söylənişəlrinə uyğun» quruplara girməsi və kəlimənin kökü hər hansı sait üstə qurulmuş olsa, ona artırılan əklərin rişənin səs quruluşu ilə uyğun səslənməsi bu qanuna uyğun harmoninin şəffaf vergisidir. Bu səs harmonisi dildə ahəng qanunu şəkilində dilin bütün söz quruluşunu öz çətiri altına alır.

 

2- Azərbaycan Türkcəsi qısa saitli dildir

Dillərdə sait səslərin uzun (sürəkli) ya qısa olması, o saitin söylənişində olan fasilənin az ya çox olması ilə ölçülür. Başqa sözlə əgər sait bir çırpıda söylənirsə, qısa və əgər söylənişdə bu fasilə sürəkli olursa uzun sayılır. Sait səslərin qalın ya incə olduqlarına baxmayaraq onların söylənişi bəəzi dillərdə qısa və həm uzun olur. Azərbaycan dili ümumi cəhətdən qısa saitli dildir və baxmayaraq buna ki, bir para əsil kəlimələrdə səs hadisələri nəticəsində və bəəzi dəxil (kənardan gəlmə) sözlərdə saitlərin uzun söylənişi gözə çarpırsa bu bir qısa saitli dil tanınır və qıraxdan gələn luğətlərin dilə süyrüşüncə onların uzun saitləri qısalırlar. adam → adam, bəhar → bahar...

Saitlərin söylənişində olan bu özəllik uzun və qısa saitli dillər sırasında olan Ərəb və Fars dillərində işlədilən hecaların söylənişindən fərqlənir. Azərbaycan Türkcəsində həcalar istər təkəcə bir sait və ya bir sait və neçə samitdən yaranırsa, onların səs ölçüsü eyni dir. Halbuki Ərəb və Fars dillərində uzun saitlərin olması, bu dillərdə olan hecaları uzun və qısa hecalar şəkilində işlədilməsinə səbəb olur.

Hecaların söylənişində olan bu seçginlik bu dillərdə şeirin vəzn və ritmində iki ayrı- ayrı uslubu ortaya çıxarır. Azərbaycan dilində şeirin vəzni qısa heəcalar əsasında, lakin Ərəb və Fars dillərində uzun və qısa hecaların birləşməsilə üz verir. Buna görə də şeirin təbii ölçüsü Azərbaycan Türkcəsində heca vəzni, lakin Ərəb və Fars dillərində ərüz vəznilə uyğunlaşır.

 

3- Azərbaycan Türkcəsi bir iltisaqi (yapışıq) dildir

Sözlərin quruluşu baxımından iltisaqi (yapışıqlı) dillərdə köklər (rişələr) və onlara artırılan əklərdən təşəkil olur. Köklərin quruluşu yada gəlməz zamanlardan bir ya neçə hücalı söz quruluşlarıdır. Köklərin söz quruluşu dəyişməz və sabitdir. Onlar dildə yeri gələndə olduqları sadə və mücərrəd sürətdə, lakin bir çox hallarda artırmaların (əklərin) onların sonuna gətirməklə işlədilir. Əklər dildə iki görəvi yerinə yetirirlər. Onlardan bir qurupu kökün sonuna qoşulmaqla yeni anlamlar yaradır və beləliklə də dilin söz ehtiatını artırır. O birisi qurup sözlərə qoşulmaqla onların dildə işlənməsinə şərait yaradırlar. Yeni anlam düoğruldan əklərə «söz düzəldici əklər», dildə işələdilən sözlərə qoşulmaqla onların kəlamda işlənməsinə şərait yaradan əklərə « söz dəyişdirici əklər» deyilər.

 

 

Əklərin ardıcıllığı

Əklər heç bir halda kəlamda gəlişi gözəl və istədikləri yerlərdə yox, bəlkə istənilən və lazım olduqları yerdə sıra ilə köklərə qoşulurlar. Beləliklə, söz düzəldici əklər kökün anlamını dəyişdirmə vəziyfəsi daşıdığı üçün birincr yerdə və ona daha yaxın və söz dəyişdirici əklər kəlamın başqa əczaları arasında bağlantı yaratdığına görə ikinci yerdə yer tuturlar. Maraqlı burasıdır ki; bu qanuna uyğunluq əklərin istər sözdüzəldici ya söz dəyişdirici olsun, özlərinin arasında da özünü göstərir.

 

Cins bölgüsünün olmaması

Azərbaycan Türkcəsi bir Türk soylu dil olaraq adın cinsi (müzəkkər, müənnəs və ya hətta bəəzən xünsa) olduğuna tanıtdırma işarəti yoxdur. Bir çox dillərdə adlar ərkək və dişi və hətta xünsa deyə bölgülənirlər. Bu kimi dillərdə ümumiyyətlə sifətlər, zəmirlər, qeydlər və fellər də bu ya o bölgü adları ilə gəlincə, onların tanıtma işarətı və sözün öz quruluşunda dəyişiklər baş verir. Türk soylu dillərdə adların cinsi bölgüsü yoxdur və onların bu özəlliyi adın anlamından anlaşılır.

 

Fellərin çox çeşitliliyi və çəkimliliyi

Azərbaycan Türkcəsi bir Türk soylu dil kimi onda işlədilən fellərin genişliyi, çeşitliliyi və çəkimliliyi baxımından ən zəngin və güclü dillərdən biridir. Bu dilin fellər sahəsində olan yönləmə bacarığı cür- bəcür hərkətləri və olayları göstərməkdə bu dilləri fel dili adlandırmağa imkan yaratmışdır. Ən maraqlı burasıdır ki, bu dildə fellərin genişliyi və çeşitliliyi (igirmi dörd minə yaxın) müntəzəm bir qanuna uyğunluqdan faydalanırlar. Belə ki, bu dildə qaydasız (qeyri müntəzəm) fel yox kimidır.

Azərbaycan Türkcəsi, başqa Türk soylu dillər kimi, təkcə fonetik (səslər bilimi bölümündə) və morfoloji (sözlər bilimi bölümündə) habelə tərkiblər və cümlələr (sintaks- nəhv) bölümündə də dildə özünə məxsus qanuna uyğunluq özünü göstərməkdədir. Bir ümumi əsl olaraq Türkcədə yardımçı ünsür əsli ünsürdən öncə gəlir. Bunu bütün tərkibi sözlərdə də söz sırası cümlənin əsli ünsürü olan fel ilə sonuclanır.

 

 

 

 

 

*******************

Biz Azərbaycan Türkcəsinin qirameri bəhslərində bu özəlliklər üzərində dayanır və onları misallarla yerli- yerində aydınlaşdırcayıq.


 

Azərbaycan Türkcəsinin yeni Əlifbası

 

 

A-a

آ- ا

At,  baş,  adam,  ata,  yastı,  saz

B-b

ب

Boş,  qab,  abı,  daban,  balıq

C-c

ج

Cüt,  acı,  gec,  ,  acalmaq,  cırmaq

Ç-ç

چ

Çöl,  çox,  açar,  qaçmaq,  açıq

D-d

د

Dil,  ad,  adam,  dodaq,  doldurmaq

E-e

ائ

Ev,  get,  yekə,  demək,  gec,  yemək

Ə-ə

ا- ه

Əl,  gəl,  əvədəmək,  tərpənmək

F-f

ف

Fil, vəfa,  səfa,  film,  rəf,  səf

G-g

گ

Göl,  gecə,  gətirmək,  gözətçi,  gündüz

Ğ-ğ

غ

Ağrı,  dağ,  bağ,  buğ,  ağarmaq

H-h

ح- ه

Hara,  hakim,  hankı,  səhər,  yəhər

X-x

خ

Xal,  xala,   yuxu,  yaxın,  yoxsul

I-ı

اي

Ildırım,  qış,  yaxın,  acı,  tanımaq,  barış

İ-i

اي

İş,  bilik,  dil,  sərin,  bilici,  isti

J-j

ژ

Ər,  ajir,  əjdaha,  pasaj

K-k

ک

Kəhlik,  əkin,  ələk,  ikindi,  köhnə,  sökük

Q-q

ق

Qocq,  qutu,  qırıq,  qara,  qyaq

L-l

ل

Alma,  lüt,  kal,  alov,  lal,  ləyən

M-m

م

Maral,  aman,  maşa,  saman,  mum

N-n

ن

Narın,  ana,  can,  naz,  ancaq,  yalançı

O-o

و

Ot,  oraq,  ox,  tox, soru,  yorğun

Ö-ö

اؤ

Özgə, söz,  ölçü,  gön,  gözləmək

P-p

پ

Papaq,  sap,  öpüş,  top,  yapışqan

R-r

ر

Arı,  yara,  qara,  arpa,  yarpaq

S-s

س ص- ث

Sevgi,  söyüd,  söyüd,  yastı,  yasaq,

Ş-ş

ش-

Şal,  şam,  axşam,  aşna,  aşıq,  dovşan

T-t

ت- ط

Tanış,  atlı,  ətək,  tirmə,  tüstü

U-u

او

Ulduz,  un,  uşaq,  uzun,  unutmaq

Ü-ü

او

Üz,  düz,  gülüş,  süpürgə,  süngü

V-v

و

Varlı,  alov,  yuva,  divar,  dev

Y-y

ى

Yol,  yaxşı,  aydın,  yazı,  ayna

Z-z

ز- ذ- ض- ظ

Derzi,  zərbə,  zəlil,  zəfran,  zərbə, zalım