Nəriman Nərimanov

Türk- Azərbaycan dilinin müxtəsər sərf nəhvi dərsliyinin müqəddiməsi (1899)

MÜQƏDDİMƏ

Bu axır zamanda mərifətli əhli-qələm qardaşlarımız tövrbətövr kitablar yazmağa məşğuldurlar, ancaq bu vaxtadək Türk - Azərbaycan dilində bir qayda olmamağma görə hər kəs nə tövr istəyir yazır.

Qaydasız yazılan inşalar nə dilə və nə millətə nəf gətirməz. Məsələn; uşaq məktəbdə oxuyur, bir müəllim yazır (...) qeyrisi yazır (اوخى)  . Bir müəllim yazır ( کلمه‌نى ) o birisi yazır ( کلمنى ) . İki sözü də oxumaq olur, ıkisinin de mənası birdir; ancaq uşaq bir mənalı sözü iki tövr yazılmış görəndə çaşır və bilmir hansı düzdür.

Bu zəmanədə mədəniyyətli millətlər çalışırlar ki, dillərini və yazılarını asana çıxarsınlar, çünki bir lisanın yazısı nə qədər asan olsa, o lisan o qedər tez yayılıb o dildə yazılan inşalar da tez intişar tapar.

Türk-Azərbaycan dilini çətin edən, əvvəla səsli hərflərin az olma- maqlığıdır, Məsəlon: (بول) birisini bيr neçə adamın arasında bulmaq (بول) çox mənasında, (بول) tap. Bu kəlmələrdə üç ayrı səsli hərflər bir hərflə (و) yazılır. Bundan sonra çox adam bu səsli hərfləri də işlətmir, (منيم) kəlməsini yaizrlar (منم، مه‌نه‌م). Amma bizim təsəvvürümüze görə nə qədər səsli herfləri aşkar etsək, ol qədər yazımız asan olar...

İkincisi, Türk-Azerbaycan dilinin yazısını çetin edən Ərəb dtlinə məxsus olan hərflərdır (ت ط ا ع ذ ظ ض ث س ص)

Doğrudur, dilimizdə ərəb sözləri çoxdur və ərəb sözləri yuxarıda zikr olunan hərflər ilə yazılır, amma həmin sözler türk dilində o qədər işlənibdir ki, türk sözləri kımi olubdur. Ərəb dilində bir səsli hərfin neçə nişan ilə yazılmağına səbəb odur ki, əreb lisanında hər hərfin bir məxrəci var və maxrəcə göre hansı hərf yazılmağı məlum olur və kəlmələrin mənaları dəyişdirilir, amma o kəlmələr ki, bizim dile qarışıbdır onları biz məxrəcsiz deyirik, Məselən: (سوال) kəlməsinin (س) hərfi (ثواب) sözünün (ث) hərfi kimi oxunmuyur, yoxmu? Neçün gərək .(سوال) (س) hərfılə və  (ثواب)(ث) hərfilə yazıla? Hərgah türk dilində hərfin məxrəci kəlmənin mənasını dəyişdirməyinə səbəb olsa idi, əlbəttə, onda gərəkdir (سوال)(ثواب) yazılaydı. Rus lüğətində yunan dilindən götürülmüş çox kəlmə var. Hərçənd o kəlmələrin yunan dilində yunan hərflərilə yazılmış məxrəcləri ayrısa da, bununla belə rus o sözləri öz əlifbasıyla yazır: hətta (ح) hərfinin yerinə (خ) yazılır! Hər dil belədir, hər millət çalışır ki, məxsus dili və yazısı olsun, amma biz!

Umid edirik ki, mərifətli əhli-qələm qardaşlarımız yazımızda olan bu müşkülatə diqqət edib yuxarıda zikr olunan nöqsanları bir-bir yazımızdan gotürələr.

Biçarə türk mollalarımızın əksəri öz dilində kağız yaza bilmir! Bınunla belə, həmin mollalar özlerini əhli-savad hesab edirlər, çünki farsca yazmaq bacarırlar və ərəbcə bir az dadıblar... Eyib deyilmi? Belə olan surətdə biz türklər özümüzə türk deməyib fars deyək və farsa yapışıb dilini və yazısını öyrənək, yainki azərbaycanlıqda qalıb öz ana dilimizi bilək...

O ana ki, sənə o dildə tərbiyə veribdir, sənə o dildə yaxşı-yamandan tanıdıbdır, sənə o dildə layla deyibdir və axırda haman o dildə Allahını tanıdıbdır! Heyif! Görəsən bu barədə fikir edən varmı? Axır sual: hansında qalmalıyıq? Hansı dil bizim ana dilimizdir? Cavab istəyirik.

Bizsə özümüzü Türk-Azərbaycan tayfasından hesab edib ana dilimizə cüzi bir nəf götürməkdən ötrü osmanlı sərf və nəhvinə müvafiq bu kitabçanı düzəltdik, sərf və nəhv elmi çox çətin elmlərdən biridir və bu elm ilə məşğul olan gərəkdir bir dilin barəsində yazanda o dili yaxşı bilmiş olsun, bu dildə hünərlər göstərmiş olsun, hərçənd biz türk dilini yaxşı bilmirik və hünərlər göstərməmişik bununla belə, qeyrətli, mərifətli əhli-qələm qardaşlarımızın köməkliyinə ümid bağlayıb özümüzə bu cürəti götürdüm.

Ümid edirik ki, qeyrətli qardaşlarımız ümumi xeyirdən ötrü nəzərlərinə gələn səhvlərimizi göstərələr, ta ikiminci çapda o səhvlər olmuya. Çox xoşhal olardıq ki, diqqətlərini məktub ilə bildirələr. Bu kitabçanın axırında hər qaydaya müvafiq misallar çap olunubdur. Müəllimlər hər qaydanı şagirdlərə bəyan edəndən sonra qaydaya məxsus misalları əzbər gərək yazdıralar və təhlil edələr...