گزارش حزب همبستگى دمكراتيك اهواز درمورد کنفرانس لندن

 

درتاريخ 19 فوريه 2005 نمايندگان احزاب وسازمانهاى ملل تحت ستم ايران در لندن، گردهمائى يك روزه در مورد رفع ستم وحل عادلانه مسئله ملى به بحث وگفتگو پرداختند.

در اين نشست چهارده حزب وسازمان سياسى ضمن ارائه

برنامه هاى خويش وآشنائى با اهداف وپلاتفرمهاى همديگر به ضرورت مبارزه درجهت تحقق كامل حقوق خلقهاى ايران ( آذربايجانى كرد عرب بلوچ وتركمن ) تأكيد ورزيدند.

ودر خاتمه بر ادامه اين گفتگوها وهمكاريها بر سه اصل زير:

تحقق حق تعيين سر نوشت ملل تحت ستم درايران ، دمكراسى وسكولاريسم تأكيد ودراين زمينه بيانه مشتركى از طرف یازده حزب و جریان سیاسی صادر گردید.

لازم به توضيح است ،دربين اين بحثها وگفتگوها ىاين گردهمائى

دو طرز تفكر نمایان گردید، عده اىاعتقاد داشتند علاوه بر حق تعيين سرنوشت ملل به استقلال وجدائى اين خلقها از ايران تأكيد نمودند. برخى ديگر اصل حق تعيين سرنوشت را بر اساس حكومت فدرال در چارچوب ايران را براى آينده سياسى ملتهاى خود بمثابه خط مشى سياسىاستراتيژيكى برگزيدند وبر آن تأكيد كردند.

پس از پايان اين اجلاس حزب ما در يك اقدام تاريخى و مهم دست به تشكيل اتحاد با سازمانها واحزابى كه از نظرديدگاهها و پلاتفرمها خط مشى مشابهى دارند، نمود.

اتحاد عمل اين احزاب وجريانات ( حزب دمكرات كردستان، حزب مردم بلوچستان، جنبش فدرال دمكرات آذربايجان، سازمان انقلابى زحمتكشان كردستان(كومله)، جبهه متحد بلوچستان وسازمان دفاع ازحقوق خلق تركمن ) پس از جلسات وگفتگوهای متوالى دراين زمينه و دستيابى به توافق بر اساس برنامه هاى حداقل بين نمايندگان اين احزاب وسازمانها فراهم گرديد.

اين اتحاد ملل تحت ستم يك ضرورت تاريخى بشمار مى آيد وبعنوان نيروى جايگزين وآلترنا تيودرصحنه سياسى ايران بايستى نمايان شود وجبهه مشترك نيرومندى با همكارى نيروى سياسىسراسرى در عمل وتئورى بوجود خواهد آورد .

اين اتحاد عمل در چارچوب اهداف ومصالح مشتركشان كه همانا حل مسئله ملى و برقرارى حكومت فدرال ودمكراتيك كه ضامن آزادى آنها است گام مؤثرى برداشته خواهد شد.

نتيجه ما حصل اين جلسات وگفتگوهاى مشترك به تشكيل ,, كنگره مليتهاى ايران فدرال ،، بر اساس اصول همكارى وفعاليتهاى مشترك دست به اتحاد مهمى زدند كه

اين اصول گامهاى اوليه همكارى آنان گشت:

 

1-جمهورىاسلامى حكومتى است توتاليتر ومانع اصلى در برابرآزادى ،دموكراسى، و اراده خلقها ى ايران. سرنگونى آن شرط اوليه يك حكومت فدرال ودمو كراتيك در ايران مى باشد.

 

2- ما ضمن اعتقاد راسخ به اراده ملتها در حق تعيين سرنوشت خويش برمبناى اعلاميه جهانى حقوق بشر وميثاقهاى بين المللى خواهان حكومت فدرال در ايران بر اساس معيارهاى ملى جغرافيائى در چارچوب ايران هستيم.

 

3- جدائى دين از دولت ، بعنوان يك نهاد سياسى .

 

4- لغو هر گونه تبعيض جنسى، وتامين برابرى زنان با مردان درتمام عرصه هاى سياسى، اجتماعى ، اقتصادى.

 

5- تأمين آزادى وجدان ، آزادى عقيده ومذهب تشكل ، وتضمين برابرى قانونى همه شهروندان در استفاده از آنها

 

6- برقرارى رابطه صلح آميز با همه كشورها، بر اساس احترام متقابل به حق حاكميت يكديگر، احترام به ميثاق هاى بين المللى ، وحل مناقشات با استفاده از شيوه هاى مسالمت آميز ،ديبلوماتيك، و اصول حقوق بين الملل.

7 مبارزه با تروريسم وسلاحها ی كشتار جمعى در منطقه و همكارى بين المللى عليه آن، ودفاع از حل مناقشات منطقه اى وبين المللى

علاوه بر اين اصول همگى به اتفاق، دامنه همكارى خود را در زمينه هاى گوناگون گسترش داده، وبروژه استراتژيك وپايدار حول خواسته هاى اين ملتها وبه عهده گرفتن نقش يك طرف نيرومند متحدو جدى در تحولات ، منطقه اى وجهانى و آينده سياسى ايران و طراحى يك سيستم فدرال ودمكراتيك نقش فعال داشته ودر اين راه گام هاى مؤثرى برداشته خواهد شد .

 

در خاتمه بر ضرورت ايجاد وتأسيس كميته هاى عمل درتمام زمينه ها تا کید گردید.

 

كميته مركزى حزب همبستگى دمكراتيك اهواز

23/02/2005