(ترجمه فارسی)

 

 

گزارش نشست جمع مبتکرين تاسيس سازمان سياسى آذربايجانيها- ترکهاى ايران

 

ايش بير يئردن باشلانماليدير!

 

مدتهاست بخشى از آذربايجانيان دمکرات و آزاديخواه مدافع فدراليسم ملى (اتنيک)، در کشورهاى مختلف در خارج کشور، از فقدان يک تشکيلات جدى با برنامه روشن دمکراتيک که بتواند منافع آذربايجانيها و ترکهاى ايران را نمايندگى کند، رنج مىبرند و به ضرورت ايجاد يک جريان پيشرو مخصوص ترکهاى ايران اعتقاد پيدا کرده اند.

 

تعدادى از اين آذربايجانيان که، مدتها با هم به نوعى در رابطه و تبادل نطر بوده اند از چند ماه پيش به ابتکار برخى دوستان در مذاکرات و جلسات اينترنتى در رابطه با مسايل مبتلابه آذربايجان - ترکهاى ايران شرکت کردند.

 

پس از چندين جلسه اينترنتى درونى، ايده تشکيل سازمان سياسى ترکهاى ايران مطرح و مورد استقبال دوستان قرار گرفت.

 

پس از بحثهاى شفاهى و کتبى نسبتا مفصل و همه جانبه درباره خطوط برنامه اى و ساختار سازمانى، کميسيونهائى براى تهيه طرح پلاتفرم موقت و طرح ساختار موقت سازمان سياسى ايجاد گرديد.

 

کميسيون تهيه پلاتفرم موقت با استفاده از نظرات و نوشته هاى کتبى و بحثهاى شفاهى دوستانى که در جلسات اينترنتى شرکت داشتند، طرح پلاتفرمى را تدارک ديد. اين طرح در اختيار دوستان و رفقاى نزديک قرار گرفت و آنها نظرات و پيشنهادات خود را در اختيار کميسيون قرار دادند که در تدوين نهائى طرح پلاتفرم موقت مورد توجه قرار گرفت.

 

دوستانى که در بحثهاى تهيه پلاتفرم و اساسنامه (ساختار) و تشکيل يک سازمان سياسى مخصوص ترکهاى ايران شرکت موثر و فعال داشتند، در روزهاى 10- 11- 12 سپتامبر ماه سال 2004 در سوئد- استکهلم گرد آمدند.

 

نشست جمع مبتکرين تاسيس سازمان سياسى ترک - آذربايجانى ايران با انتخاب هيئت رئيسه و منشى و تصويب آئين نامه کار نشست، وارد دستور جلسه شد.

 

نشست با بحث درباره طرح پلاتفرم موقت پيشنهادى کميسيون برنامه، کار خود را شروع کرد.

 

نخست بحث مفصل و جدى درباره کليات طرح پلاتفرم موقت پيشنهادى انجام گرفت و کليات طرح پلاتفرم به راى گذاشته شد که به اتفاق آرا تصويب شد. سپس مقدمه و بند-بند طرح پلاتفرم در جلسه قرائت شد و پس از بحثهاى اقناعى و کافى و در برخى موارد با وارد کردن اصلاحاتى و تدقيق فرمولبنديها، هرماده (بند) جداگانه با راى اکثريت به تصويب رسيد.

 

پس از تصويب طرح پلاتفرم موقت توسط جمع مبتکرين تاسيس سازمان سياسى مخصوص آذربايجانيها و ترکهاى ايران ، بحث در باره اساسنامه و ساختار تشکيلاتى پيشنهادى کميسيون اساسنامه شروع شد.پس از بحثهاى همه جانبه درباره اساسنامه و ساختار تشکيلاتى قرار شد ساختار تشکيلات و اساسنامه آن به کميسيون اساسنامه که در آينده تشکيل خواهد شد، احاله شود و پس از تدقيق و وارد کردن اصلاحات لازم به طور علنى انتشار يابد و کميسيون اساسنامه بحثهائى را حول آن سازمان دهد وطرح نهائى ساختار تشکيلات را به کنگره مؤسس ارائه دهد.

 

آنهائى که در نشست استکهلم شرکت داشتند و دوستانى که به دلايل موجه نتوانسته بودند در جلسه حاظر شوند ولى در بحثهايى که در رابطه با تشکيل يک سازمان سياسى مخصوص آذربايجانيها و ترکهاى ايران و پلاتفرم و ساختار بطور مستقيم و غير مستقيم شرکت داشتند، خود را يک جمع مبتکر تاسيس يک تشکل سياسى مخصوص ترکهاى ايران مىداند. جمع مبتکر قرار است پس از جمع آورى امضا از ترکها - آذربايجانيهاى ايران که، کليات طرح پلاتفرم موقت پيشنهادى شوراى مبتکرين را قبول دارند، در يک زمانبندى معين (در يک سال آينده)، کنگره مؤسس سازمان سياسى مورد نظر را فرا خواند.

 

متاسفانه تنها يک رفيق زن در جمع مبتکرين حضور داشت. جمع مبتکرين جملگى بر اين باور بودند که بدون حضور مؤثر و قوى زنان، تشکيلات مورد نظر مطلقا نمىتواند يک تشکيلات دمکرات و مدرن و امروزى باشد.

 

جمع مبتکرين بالاتفاق بر اين نظر بودند که بايد براى حضور و شرکت زنان در کنگره مؤسس ، تسهيلات عملى فراهم آورد.

 

در جمع مبتکرين تاسيس سازمان حاضر در نشست استکهلم، بحث فشرده و دقيقى نيز در رابطه با نام تشکيلات مورد نظر انجام گرفت. نامهاى مختلفى از طرف دوستان حاضر در جلسه ارائه شد که، پس از بحثهاى موافقين و مخالفين نامهاى پيشنهادى، سرانجام با اکثريت آرا نامآذربايجان فدرال-دموکرات حرکاتى ( جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان) تصويب شد. البته کنگره مؤسس حق دارد مانند طرح پلاتفرم و ساختار تشکيلاتى درباره نام تشکل نيز تصميم بگيرد. جمع مبتکرين حاضر در نشست استکهلم همچنين قرارهاى زير را به اتفاق آرا به تصويب رساندند:

 

- تغييرات در پلاتفرم موقت جنبش فدرال-دموکرات آذربايجان تنها در اختيار کنگره مؤسس است.

کنگره مؤسس در يک سال آينده تشکيل مىشود.

 

- عوامل و وابستگان رژيم جمهورى اسلامى نمىتوانند عضو جنبش فدرال-دمکرات آذربايجان باشند.

 

- مانعى در عضويت افرادى که عضو سازمانهاى سياسى هستند ولى اصل حق ملل در تعيين سرنوشت خويش را مىپذيرند، درجنبش فدرال دموکرات آذربايجان وجود ندارد. در اينباره تصميم نهائى را کنگره اتخاذ خواهد کرد.

 

- جمع مبتکرين تاسيس سازمان سياسى حاضر در نشست استکهلم هفت نفر را ازميان خود به عنوان هيات اجرائيه موقت، جهت همامنگ کردن وپيشبرد کارها تا تاسيس کنگره مؤسس جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان ، انتخاب کردند.

 

- هيات اجرائيه موقت هفت نفره در نخستين نشست خود در جنب جلسه مبتکرين، تقسيم کار و مسئوليت انجام داد. اين تقسيم کارها و مسئوليتها به اتفاق آرا به تصويب جمع مبتکرين رسيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ترجمه فارسی)

 

پلاتفرم موقت

جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان

 

 

مدخل:

 

تاريخ معاصر ايران، ازيک سو تاريخ مبارزه در راه آزادى و عدالت اجتماعى و از سوى ديگر تاريخ مبارزات آزاديخواهانه ملى ملل تورک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن ساکن ايران ميباشد.

 

مبارزات آزاديخواهانه ملى آذربايجانيها که، با ایجاد مجلس ملی آذربايجان و انجمنهای ايالتی- ولايتی در دوران انقلاب مشروطيت شروع شده و به برقراری دولت آزاديستان به زعامت شيخ محمد خيابانی و برپائی حکومت ملی آذربايجان به رهبری سيد جعفر پيشه وری منجرگرديد، به اشکال گوناگون ادامه يافته و پس از انقلاب بهمن و در مبارزات دوره کنونى نيز انعکاس خود را يافته است.

 

پس از توطئه و کودتای امپرياليستی عليه دولت قانونی مشروطه به دست رضاخان، سياست آسيميلاسيون شديدی در حق ملل غير فارس ساکن ايران اعمال شده و تلاش برای ايجاد ملت واحد مبتنی بر زبان فارسی به سياست رسمی دولتی مبدل گرديد. همين سياست در دوران بعد از انقلاب بهمن نيز ادامه يافته است. در هر دو دوره، مبارزه برای احقاق حقوق ملی تحت شرايط مختلف و به اشکال گوناگون راه خود را گشوده و پيش رفته است.

 

همراه با گسترش مبارزات سرتاسری اجتماعی- سياسی و مدنی- فرهنگی سالهای اخير، مبارزات ملل غير فارس ساکن ايران در راه دستيابی به حقوق ملی نيز به سطح بالاتری ارتقا يافته است. تعميق و تکامل مبارزه در راه احقاق حقوق ملی که خود مستلزم بهره گيری هرچه بيشتر از اشکال گوناگون پيکار آگاهانه است، تشکل و سازمانيابی هر چه متنوعتری را در رده ها و سطوح گوناگون ايجاب ميکند و امر سازمان يافتگی را در دستور روز مبارزه قرار داده و به مساله مبرم آن تبديل مينمايد.با اتکا به تجربيات تاريخی ميتوان گفت که، نهضتهای اجتماعی- سياسی (جنبش ملتها، زنان، نيروهای اجتماعی و طبقات) هر قدر هم وسيع و توده گير بوده باشند بدون سازمان يابی آگاهانه و درست و در غياب تشکيلات منسجم دير يا زود از پا در آمده و به شکست ميانجامند. منطق درونی جنبش و حکم تاريخ چنين است. به نظرماضروری ترین وعمده ترین عامل حفظ وبقا،تعمیق وادامه کاری یک جنبش ودرصورت وجود شرایط مناسب پیروزی آن،تشکیلات است. لذا ما با تکيه بر موازين بين المللی حقوق بشر، به قصد ايجاد تحولات بنيادی در ساختار سياسی- اجتماعی ايران و برقراری يک سيستم دولتی غير متمرکز مبتنى بر فدراليسم ملی(اتنيک) و اصول دمکراتيک، تشکل و سازمانيابی به صورت يک جنبش سياسی را در شرايط کنونی لازم و ضروری ميدانيم و همه ترک هاـ آذربايجانيهاى آزاديخواه و وطندوست را براى تحقق اهداف زيربه مبارزه مشترک دعوت مينمائيم!

 

پرنسيپهاى عمومى

 

 

1- کشور ايران: ايران يک کشور کثيرالملله است. ملتهاى ساکن ايران عمدتا عبارتند از: ملت ترک - آذربايجان، ملت فارس، ملت کرد، ملت عرب، ملت بلوچ و ملت ترکمن. هم در دوران سلطنت پهلوی ها و هم دردوره جمهوری اسلامی، دولتهای مرکزی حاکم بر ايران نماينده و نيروی محرکه اصلی شونيسم و ناسيوناليسم افراطی ملت فارس بوده اند و در حق ملل غير فارس ساکن ايران سياست ستم ملى و آسيميلاسيون روا داشته اند.

 

2- هويت ملی: زبان ترکى (ترکی آذربايجانی) هسته اصلی و سنگ بنای هويت ملى ترکان ايران را تشکيل مي دهد. هويت ملى ما با زبان ماسرشته است.

 

3- مسئله ملی و مساله حاکميت: مساله ملی واز جمله مسئله ملی ترکان ايران اصولا يک مسئله سياسی است. حل مسئله ملی و امحا ستم ملى تنها از طريق تامين حق ملل درتعيين سرنوشت خويش ممکن و مقدور است. جمهوری اسلامی ايران مانع اصلی سر راه تحقق اين امر است.

 

 

دولت فدرال ترکهای ايران

 

1- جمهوری فدرال ايران: از اتحاد داوطلبانه و آزادانه مبتنى بر موازين دمکراتيک و ساختار فدراليستی ملی (اتنيک) واز جمله پرنسيپ دو پارلمانى - دولتهای فدرال ملل ساکن ايران و دول مناطق خود مختار و شهرستانهاى ويژه ايجاد ميشود!

 

2- دولت محلى ترکهاى آذربايجان در سرزمينهاى تاريخى آذربايجان (مناطق بهم پيوسته تاريخا ترک نشين) ايجاد مىشود و ترکهاى خراسان و ترکهاى قشقايستان در مناطق جنوبى ايران حق برپائى حاکميتهاى محلى خود را دارا مىباشند.

 

3- امور قانونگذاری، قضاوت، انتظامات، مالياتها، امور اداری و فرهنگی در اختيار دولت محلى آذربايجان است که، در چارچوب قانون اساسى آذربايجان حق داشتن دولت و پارلمان، سرود ملی و پرچم ملی را دارد.

 

4- ترکهاى خراسان و ترکهاى قشقايستان حق دارند براى تحقق خواستهاى ملى خويش، ارگانهاى حکومتى صلاحيتدار خود را ايجاد نمايند.

 

-5 امور مربوط به سياست خارجی، دفاع در مقابل تجاوز خارجی، برنامه ريزی دراز مدت سياستهای اقتصادی، سياست پولی، حفظ محيط زيست و امور ارتباطاتی سرتاسری به عهدهء حکومت فدرال مرکزى خواهد بود.

 

6- زبانهاى ترکی (ترکی آذربايجانی)، فارسى، کردى، عربى، بلوچى و ترکمنى به مثابه زبانهاى رسمی ايران محسوب ميشوند. کليه اسناد و مکاتبات دولت فدرال ايران بايد به همه زبانهاى رسمى ايران تنظيم شود. زبان فارسى زبان رابط خواهد بود. زبان ترکى (ترکى آذربايجانى) به مثابه زبان رسمى دولتی در تمام ارگانهای دولتی آذربايجان و مناطق خود مختار ترک بوده و زبان اسناد، زبان تحصيل از ابتدايی تا سطح عالی و زبان وسايل ارتباط جمعی و فرهنگ و هنر خواهد بود.

 

7- تهران وشهرهای نظیرآن توسط ارگانهای حکومتی خود ویژه اداره خواهد شد تا حقوق ملی ـ فرهنگی تمامی ساکنین آنها تامین گردد.

 

 

اهداف

 

-1 کليه شهروندان، صرفنظر از وابستگيهاى جنسى، دينى، سياسى، مسلکى و موقعيت اجتماعى شان، در مقابل قانون برابرند. همه شهروندان حق انتخاب پوشش و شيوه زندگى خصوصى خود را دارند. شخصيت اجتماعى، دينى، و سياسى آشخاص درمقابل حکومت و ارگانهاى وابسته بدان خدشه ناپذير است.

 

2- به مثابه يک دولت فدرال مدرن و دموکراتيک، تمام ارگانهای صلاحيتدار، بدون توجه به دين، مرام و مسلک، جنسيت و ملييت، با رای مخفی و مستقيم شهروندانی که به سن 18 سالگی رسيده اند انتخاب می شود.

 

3- پلوراليزم و آزادی کامل عقيده ومرام بايد تحقق يابد، آزادى بى قيد و شرط تجمعات، بيان، مطبوعات و پخش اطلاعات و فعاليت تمام تشکلهای سياسی، اجتماعی، فرهنگی و حق تشکل و فعاليتهای سنديکايی، شورائى و صنفى برای همه شهروندان و از جمله زحمتکشان، کارمندان وکليه مزدبگيران فکری و يدی تامين شود.

 

4- جدايی کامل دين و ايدئولوژی از دولت: دين و مرام و مسلک امر خصوصی افراد است. داشتن اعتقادات دينی و يا عدم باور بدان، اعتقاد به يک مرام يا عدم اعتقاد بدان آزاد است. اجرای مراسم و آداب دينی برای معتقدين آن آزاد است. دين و مرام مسلک بايد کاملا از سيستم تعليم- تربيتى و از دولت جدا باشد.

 

5- حقوق برابر زنان با مردان در تمامی عرصه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی.همانند ساير عرصه ها بايد تحقق يابد. زنان بايد به نسبت جمعيت خود در تمامى ارگانهاى حکومتى شرکت داشته باشند. براى امحاء وضعيت واقعاً موجود نابرابر بين زنان و مردان بايد تدابير لازم از جمله تبعيض مثبت به نفع زنان اعمال شود. شرايط مناسب براى رشد همه جانبه زنان خانواده هاى زحمتکش ايجاد گردد و از برپايی تشکيلات مستقل زنان حمايت شود.

 

6- بايد سيستم آموزش و تحصيل اجبارى و رايگان تا پايان کلاس نهم (9 ) برقرار گردد و تمامی شهروندان بدون هيچگونه تبعيض از يک سيستم آموزشى مترقى برخوردار شوند. براى مبارزه با بيسوادی سالمندان مدارس مخصوص و آموزشگاههاى صنعتی ايجاد شده و کمکهای مالی و شرايط مساعد تحصيلى براى آنها فراهم شود. درعين حال جهت گسترش تحصيلات عالى و مجانى امکانات و شرايط لازم فراهم شود.

 

7- گسترش عدالت اجتماعی و بهبود شرايط زندگى دشوار زحمتکشان، کارمندان و همه مزد بگيران، تلاش در جهت ايجاد تامين خدمات اجتماعی و تعليم و تربيت و بهداشت برای شهروندان و ايجاد بيمه های بيکاری در کشور.

 

8- ايجاد سيستم بيمه های اجتماعی براى رفاه همگانی و اخذ ماليات به تناسب درآمد وايجاد سيستم ماليات تصاعدى بردرآمد، سود، ارث و دارائى.

 

9- ممنوعيت کار نوجوانان پايئن تر از 16 سال. جهت تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان متناسب با تقاضاهای دوران معاصر، بايد امکانات ورزشی و تفريحات سالم برای آنان فراهم گردد، شرايط برای شکوفايی فرهنگی و هنری ايجاد شود، تدابیرلازم برای انتشار روزنامه هاو مجلات وگشایش کتابخانه های عمومی وبرپایی خانه های فرهنگی اتخاذ گردد. و در يک کلام بايد شرايط مساعد جهت استفاده از دستاوردهاى تکنولوژيک و اينفورماتيک براى همه شهروندان و به خصوص جوانان منسوب به خانواده هاى زحمتکش ايجاد شود.

 

10- حفظ و بهبود محيط زيست و استفاده از آن جهت انکشاف اجتماعی و رفاه عمومی مردم.

 

-11 ايجاد علائق دوستی و همپشتی ميان ملل ديگر ساکن ايران.

 

12- تامين کامل حقوق برابر شهروندى براى همه اقليتهای ملی و فرهنگی ساکن در سرزمين آذربايجان فدرال و مناطق خودمختار ترک نشين.

 

13- حفظ و دفاع از حقوق بشر جزو اهداف اساسى ماست. لذا ازکنوانسيونهاى بين المللى ناظر بر حقوق کودکان و زنان حمايت مى کنيم و خواهان لغو حکم اعدام و منع هرگونه شکنجه مىباشيم.

 

14- اقتصاد آذربايجان به خاطر اعمال 80 سال ستم ملى و خروج و فرار سرمايه متحمل عقب ماندگى شده است. بدين جهت پيشرفت اقتصادى آذربايجان از اهداف اصلى حکومت محلى آذربايجان مىباشد.

 

 

اهداف فوق تنها با مبارزه يکپارچه ترک هاـ آذربايجانی ها و با همراهى دیگرخلقهاى ساکن در ايران قابل حصول است. اين امر مساله داخلى کشورما است و لذا ما مخالف با هرگونه مداخله خارجى در آن هستيم.

 

 

 

آدرس تماس:

achiqnet@yahoo.se