خانمها،اَقايان

اعضاي محترم و رهبرى سازمان زحمتكشان انقلابي كردستان ايران ( كومله)

 

36 مين سالگر تأسيس سازمان زحمتكشان انقلابي كردستان ايران را از سوي جنبش فدرال دموكرات آذربايجان تبريك ميگوييم. تاريخ سازمان شما، بخش مهمي از تاريخ مبارزات چند نسل از انقلابيون ملت كرد و ملل تحت ستم ايران براي آزادي و دموكراسي است.

 

در اين برهه حساس در تاريخ ملل تحت ستم ايران، تأكيد بر ماهيت يگانه تلاش و فداكاري ملل تحت ستم ايران براي ساختن فردايي به دور از نابرابري ملي كاملا بجاست. در ميان ملتهاي ساكن ايران مناسبات تاريخي دو ملت كرد و اذربايجان فصل مهمي از همكاري و همزيستي دوستانه بشمار ميرود. امروز نزديك به 6 دهه بعداز دوران تشكيل دو حكومت ملي اذربايجان و كردستان، مسئوليت همكاري بين نيروهاي سياسي كرد و آذربايجاني در اشكال مدرن آن بر دوش ما سنگيني ميكند.

 

خوشبخنانه اين همكاري مدتهاست در جريان است و نيروهاي سياسي ملل تحت ستم ايران با برخورداري از سطح بالايي از خودَاگاهي و خلاقيت فكري و عملي در مبارزات خود براي ساختن فردايي بهتر همكاري ميكنند. مبارزه ملتهايي كه حتي در تبعيدگاههاي خود در خارج، حقوقي بمراتب بتشتر از وطن خود دارند، بر حق است و در اين روز مهم در تقويم مبارزاتي شما، بجاست كه نزديكي جنبش فدرال دموكرات َذربايجان با برنامه سياسي سازمان انقلابي زحمتكشان كردستان ايران (كومله) بلحاظ برنامه سياسي و مباني فكري را مورد تأكيد قرار داده و آرزو كنيم كه نزديكي صفوف مبارزاتي اين دو سازمان، سمبل همدلي و همراهي كليه ملل تحت ستم ايران و بويژه دو ملت اذربايجاني و كرد باشد.

 

با بهترين اَرزوهاي دوستانه

 

هيئت اجرائيه موقت جنبش فدرال دموكرات آذربايجان

29 ژانويه 2005