سیاست ائتلافی ما

 

 

حرکتهای بزرگ سیاسی و تحولات مهم سیاسی واجتماعی بدون بلوک بندی ها وائتلاف های سیاسی غیرقابل تصور است.

 

جنبش فدرال دموکرات آذربايجان از آنجا که برای تغيیرات بزرگ و رهایی ملت تورک و مردم آذربایجان و استقرار فدرالیسم و تاسیس دموکراسی درایران مبارزه میکند، لازم میداند سیاست ائتلافی و همکاری خود را با جریانات و سازمانها و گروهای سیاسی آذربایجانی و غیر آذربایجانی بطور شفاف بیان کند.

 

 

1) ــ اتحاد وائتلاف باجریانات سیاسی آذربایجانی

 

علیرغم اینکه تورک ها ازنظر جمعیتی بزرگترین ملیت ساکن ایران را تشکیل می دهند و از جهت سیاسی و تاثیر گذاری روی تحولات سیاسی ـ اجتماعی با هیچ کدام از ملل ساکن ايران قابل مقایسه نیستند و همچنین جنبش ملی ـ دموکراتیک تورک ها در ایران با توجه به تجارب تاريخ معاصر ايران و سنت انقلابيگری و مبارزه با جهل و خرافات واستبداد و تاریک اندیشی و در راه دموکراسی وآزادی پیوسته پیشرو بوده است. اینها از حافظه ملل ساکن ایران پاک شدنی نیست. اما متاسفانه در شرایط کنونی نیروهای سیاسی آذربایجانی از پراکندگی رنج می برند.

 

برای غلبه به این پراکندگی باید تلاش شود. به نظر ما اعتقاد به حق تعیین سرنوشت ملتها - با تفاسیر متفاوت و مبارزه باجمهوری اسلامی که دیکتاتوری خشن مذهبی است وایضا شوونیسم فارس رانمایندگی میکند؛ نقطه اشتراک همه گروهبندی های سیاسی وفعالان هویت طلب آذربایجانی است.

 

از آنجا که ج.ف.د.آ. برای فدرالیسم ائتنیک مبارزه میکند بطور اصولی طعبیی ترین و نزدیکترین متحدان آن آنهایی باشند که پروژه ی فدرالیسم را برای ساختار سیاسی آینده ایران مناسبترین ساختارمیدانند.لذا اولویت سیاست ائتلافی ما همکاری با فدرالیست های آذربایجانی میباشد. البته این اولویت بندی مطلقا به این معنا نیست که ما به همکاریهای موردی واشتراک مساعی و دیالوگ با استقلال طلبان بی اعتنا هستیم.

 

گذشته از ملاحظات بالا ما، ج.ف.د.آ. معتقدیم که دراین شرایط حساس بسیار ضروری است که همه نحله های فکری و گروهبندی های سیاسی آذربایجانی با حفظ اعتقادات سیاسی و بدون آنکه برنامه خود راکنار بگذارند، برپایه چند اصل کلیدی و محوری زیر یک سقف گرد آیند.

 

2)- همکاری با احزاب سیاسی ملل زیر ستم

برای از میان برداشتن جمهوری اسلامی وحاکم شدن ملیت های ساکن ایران بر سرنوشت خودشان، ملیت های تحت ستم به یک بلوک سیاسی نیرومند نیاز حیاتی دارند. مشکل بتوان بدون همکاری ملل تحت ستم، جمهوری اسلامی را از سرراه برداشت. ملل تحت ستم به همکاری و همپشتی هم نیاز دارند. این همکاری وهمراهی بدون تساهل و انعطاف سازمانها و گروهای سیاسی شرکت کننده در ائتلافها ناممکن است. هر حرکت نسنجیده‌ای در شرايط کنونی می‌تواند عواقب نا مطلوبی برای ملل تحت ستم ببار آورد که نه تنها بر این همبستگی آسیب ميرساند بلکه ميتواند مورد بهره برداری جمهوری اسلامی قرارگیرد.

 

جمهوری اسلامی ايران از مبارزه يکپارچه ملل تحت ستم ساکن ايران وحشت دارد. حکومت اسلامی پیوسته باتمام قوا و با جديت درپی سازماندهی و طرحريزی توطئه های گوناگون در مقابل همبستگی مبارزاتی ملل تحت ستم ساکن ايران است. رژیم تلاش می کند با نفاق افکنی بين ملل تحت ستم و انحراف مسير مبارزه برحق آنان و ايجاد اهداف مبارزاتی انحرافی و تراشیدن دشمنان واهی و غيرواقعی، توجه ملل ستمديده را از جمهوری اسلامی که مانع اصلی آزادی ملل ساکن ايران است منحرف کند. نفاق و تجزيه و خصومت در میان نيروهای ملل ساکن ايران سم مهلکی است که نه تنها به تضعيف ملل تحت ستم در مبارزه با رژیم می انجامد بلکه پی آمد های پر هزینه ای را برای ملیت های در گیر تحمیل می کند.

 

مابا جریاناتی که اراضی تاریخی آذربایجان را به رسمیت نمی شناسند و سیاست الحاق طلبانه ای رادنبال میکنند نمیتوانیم همکاری کنم.

 

 

3)همکاری با جریانات سیاسی

تجربه سیاسی سالهای اخیر و برخورد سازمانهای سیاسی ایرانی در رابطه با مسایل ملی و مطالبات ملیتهای تحت ستم نشان میدهد که اغلب این جریانات سیاسی با شوونیسم فارس و ناسیونالیسم افراطی ایرانی مسموم شده اند. . ما با سازمانهای سیاسی که کثیر المله بودن کشور ایران را بپذیرند وحق تعیین سرنوشت ملت ها وبرابری حقوقی آنان را قبول داشته باشند باید راههای همکاری را پیدا کنیم.

 

شورای مرکزی جنبش فدرال دموکرات آذربايجان