گزارش پلنوم وسیع شورای مرکزی جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان

پلنوم وسیع شورای مرکزی ج.ف.د.آ درتاریخ 4 و 5  آگوست 2007 با یک دقیقه سکوت  بنام و یاد شهدای جنبش ملی ـ دموکراتیک و بویژه جانباختگان قیام پرشور و عظیم خرداد ماه سال گذشته تشکیل شد. نشست مرکزیت، فعالیت های تشکیلات را پس ازکنگره دوم تا تشکیل پلنوم وسیع  مورد بررسی وارزیابی قرار داد. نشست همچنین چهار سند  مختلف را تصویب کرد.

هدایت سلطان زاده عضو هئیات اجرائیه در سخنان کوتاهی درباره  م.فرزانه که پس از کنگره دوم فوت کرده بود گفت: فرزانه در سالهای خفقان پرچم مبارزه خلق قهرمان آذربایجان را بر افراشته نگه داشته بود و در تربیت مبارزان نسل جوان که هم اکنون درمیدان مبارزه اند نقش جدی داشته است. فرزانه درتاسیس ج.ف.د.آ شرکت داشت واز روز اول عضوشورای مرکزی آن بود. وفات او برای تشکیلات ما  فقدان بزرگی بود.

پس از صحبت های سلطان زاده ،محمد آزادگر مسئول هئیات اجرایی گزارش همه جانبه‌ای در رابطه با فعالیت های ج.ف.د.آ. در فاصله کنگره دوم و پلنوم  شورای مرکزی ارایه داد.

اعضای شورای مرکزی پس از بحث های مفصل در رابطه باگزارش و برای تاثیر گذاری هرچه بیشتر بر روند حوادث  تصمیمهای مشخصی را اتخاذ کردند.

برای گسترش فعالیتهای تشکیلاتی و تبلیغاتی تدابیرمعینی اتخاذ گردید.

پلنوم سند تحلیلی در رابطه با جمهوری اسلامی، درباره قیام خردد ماه سال جاری، درباره سیاست ائتلافی  و نظر ج.ف.د.آ. در باره جمهوری آذربایجان را که هئیات اجرائیه تهیه کرده بود همه جانبه مورد بحث قرار داد و پس از اصلاحات لازمه مورد تصویب قرار داد.

در پلنوم در باره کنگره مليتهای ایران فدرال بحث انجام گرفت و پلنوم تصمیم کنگره دوم ج.ف.د.آ. را درست و منطبق با اصول اعلام شده تشکیلات ارزیابی کرد و آن تصمیم را که ج.ف.د.آ. تنها بعنوان مهمان میتواند درنشست های کنگره ملیت های ایران فدرال شرکت کند را از نو مورد تاکید قرار داد.

پلنوم هئیات اجرائیه رادر کار خود ابقا کرد.

پلنوم وسیع شورای مرکزی ج.ف.د.آ. با سرود آذربایجان به کار خود پایان داد.

جنبش فدرال ـ دموکرات آذربایجان