تشابه های ناگزیر بین حکومت های هم جنس!

 

در 1923 که جنبش فاشیستی در آلمان در حال شکل گیری بود ، نخستین روزنامه نازی ها بنام Der Strumer( بمعنی مهاجم) که با کاریکاتور های نژادپرستانه خود به تبلیغات ضد یهودی و تحقیر و تمسخر آنان می پرداخت ، انتشار خود را آغاز کرد. تیراژ این نشریه در زمان قدرت نازی ها که با پول دولت آلمان منتشر میشد ، به پانصد هزار نسخه می رسید.در این کاریکاتور ها ، یهودیان بصورت سوسک، کرم، خوک ، اوختاپوس و تمساح و قارچ سمی ترسیم میشدند که "نژاد برتر" آلمان باید از" شر" وجود آنان خلاص میشد ! این کاریکاتور ها در کتاب های درسی نازی ها نیز برای تزریق روانشناسی نژاد پرستانه در کودکان تدریس میشد!

رژیم های مشابه ، حتی اگر زبان هم را ندانند، معمولا کردار مشابهی دارند ، و روش های تبلیغاتی مشابهی بکار می رند .

جمهوری اسلامی ، در بسیاری از حوزه ها شبیه پیش کسوت آلمانی خود است! کاریکاتور های زیر که از هفته نامه "در اشترومر " نازی ها انتخاب شده است ، این تشابه های ناگزیر را نشان می دهد.

 

 

معرفی یهودیان مانند یک تار عنکبوت!

Your Image

تصویر یهودی بصورت یک کرم!

 

یهودی بشکل مار!

 

 

 

 

روجلد یک کتاب در سی نازی ها برای کودکان بنام" Der Giftpilz " یا قارچ سمی ، که در 1938 چاپ شده است و یهودیان مانند قارچ سمی ترسیم میشوند که همه جا را آلوده می سازند!

 

 

 

 

 

کاریکاتور های جمهوری اسلامی در روزنامه دولتی"ایران" که در اولی سوسک به تر کی میگوید نه منه؟ (Namana? یعنی چه؟) و دومی نیازی به توضيح ندارد و باندازه کافی گویاست!