آقای سیروس مددی براستی دنبال چیست؟

 

از آنجا که دربحث های مربوط به نوشته ی سیروس مددی با نام 21 آذر بوگون وهمچنین دربرنامه های کانال تلویزیونی گوناذ که دراین رابطه پخش شد، نام جنبش فدرال دموکرات آذربایجان و اعضا آن بارها بمیان کشیده شده است؛ من بعنوان مسئول هیئت اجرائیه ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان وظیفه خود میدانم تا نکاتی را بطور مختصرتوضیح داده روشن سازم.

 

1) ما بابحث هائى که سیروس مددی به بهانه 21 آذر راه انداخته مخالفیم ومعتقدیم تحمیل این نوع بحث ها به حرکت ملی آذرایجان درعمل این حرکت را تضعیف میکند وبه انحراف میکشاند.

" پان ترکیسم " ، حربه ای است که جمهوری اسلامی و طیف سلطنت طلب و دنبالچه های فکری آنان ، برای سرکوب حقوق و خواسته های حق طلبانه ترک ها در ایران، از آن استفاده می کنند.

این نوع بحث ها عملا حرکت ملی آذربایجان را بیش از پیش متشتت وپراکنده میسازد وبه ناسیونالیسم افراطی فارس خوراک تبلیغاتی علیه جنبش ملی و دموکراتیک آ ذربایجان را میدهد.این نوع بحث ها همچنین حکومت اسلامی را درسرکوب جنبش برابرطلبانه ،آزادیخوهانه ومترقی آذربایجان موجه نشان دهد.

 

2) آقای مددی و دوستانشان در سایت آذربایجان با جاروجنجال و هیاهوی بسیار سعی میکنند نشان بدهند که قصدآنها از طرح این بحثها خدمت به حرکت ملی و دموکراتیک آذربایجان است،ولی نوشته ها و موضعگیری های آنها البته چیز دیگری را نشان میدهد.

 

در شرایط حساس کنونی پرداختن یک جانبه وتحریف شده به بیوگرافی سیاسی محمد امین رسول زاده و ائلچی بی و یا حتی پیشه وری، آنهم بشکل خام و ابزاری نه تنها در خدمت حرکت ملی آذربایجان نیست بلکه درست درتقابل با آن است.

 

درشرایطی که آپارتاید ملی ومذهبی درحق ملیت ها و مذاهب و آپارتاید جنسی درحق زنان ازبنیان های ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است و عریانترین ستم ملی در حق ملل مظلوم بکار گرفته میشود؛ در کشوری که برای میلیون ها ترک در ایران یک مدرسه که سهل است ، یک مهد کودک ترکی نیز وجود ندارد و در کشوری که حتی حقوق بسیار ابتدائی انسانها مثلا حق آموزش به زبان مادری نه تنها نادیده گرفته میشود بلکه مطالبه آن مجازات سنگین دارد؛ در کشوری که اکثریت مردم آن به فقر وفلاکت و بدبختی کشانده شده است ، عرق ریزان دنبال پان ترکیسم و تورانیسم در حرکت ملی آذربایجان گشتن غيرعاقلانه است.

 

در شرایطی که حرکت ملی آذربایجان درحال مبارزه سرنوشت ساز با حکومت اسلامی و در جهت حق تعیین سرنوشت ملت تورک ساکن ایران وخلق آذربایجان وپایان دادن به هر نوع آپارتاید جنسی و ملی و مذهبی درحق زنان و ملیت ها و مذاهب غیر شیعی و فقر و فلاکت عمومی است؛ راه انداختن بحث های حاشیه ای و عمده کردن خطر تورانیسم و پان ترکیسم، درحقیقت منسی کردن ظلم وستم حکومت اسلامی است!

 

3)شادی و وجد واهاب تبریزلی ها(مترجم سخنان سیروس مددی) از اختلافات ،تشتت وتقابل نیروهای حرکت ملی آذربایجان ودامن زدن به این اختلافات با رودررو گذاشتن گرایش های مختلف درون حرکت ملی آذربایجان بدون اما و اگر نشان میدهد که چه دست های پلیدی بظاهر بنام طرفداری از حرکت ملی آذربایجان مشغول توطئه علیه آن هستند.

 

4)اینجا و آنجا آقای سیروس مددی و بعضی ها ادعا میکنند که از موسسان جنش فدال دموکرات آذربایجان بوده اند. من در اینجا به صراحت اعلام میکنم نه اقای سیروس مددی ونه آن بعضی ها، نه تنها از موسسان نبوده اند بلکه آنها هیچوقت عضو این تشکیلات نیز نبوده اند.

 

5) مخالفان جنبش فدرال دموکرات آذربایجان از همان ابتدای تاسیس تشکیلات ما سعی کرده اند وهنوزهم سعی میکنند در میان صفوف تشکیلات ما شکاف ایجاد کنند و چند دستگی کشف کنند.من بر این باورم که نامه سیروس مددی خطاب به هیئت ا جرائیه سازمان ما و مسئول آن محمد آزادگر بقصد ایجاد شکاف در میان صفوف تشکیلات ما بوده است.

 

ساختار سازمان ما از مدل احزاب کمونیستی کمینترنی استالینی، تک شخصیتی و نخبه گرا تبعیت نمیکند.

در تشکیلات ما نه تنها حق گرایش آزاد است بلکه بر اساس نص صریح اساسنامه تشکیلات ما تشکیل فراکسیون نیزمجاز است. ما یک سازمان ایدئولوژیک بسته نیستیم. ما سازمان سیاسی هستیم . آنچه همه ی ما رادر زیر یک سقف گرد آورده پلاتفرم مدرن، دموکراتیک، عدالت طلبانه و ملی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان و مبارزه در راه احقاق حقوق ملی وشهروندی آذربایجانی ها وتورک های ساکن ایران است.

 

 

6) خطر پان ترکیسم و تورانیسم وگرک خاکستری اساسا ساخته پرداخته دشمنان حرکت ملی آذربایجان است. البته بسیار طبيعى است که درمیان حرکت ملی آذربایجان گرایشات افراطی ملی هم باشند که این ها نقدا خطری برای حرکت ملی آذربایجان نیستنند. این گرایشات افراطی هم درحقیقت عکس العمل و بازتابی است درمقابل پان ایرانیسم و فارس گرایی افراطی و گرک درنده حی و حاضر جمهوری اسلامی.

آنهایی که خطر پان تورکیسم را برجسته میکنند بهتراست اول تکلیف خودشان را با پان ایرانیسم وناسیونالیسم فارس گرای افراطی وراسیسم جمهوری اسلامی روشن کنند.

 

درخاتمه باید بگویم که افراط گرایی ناسیونالیسم ملت تحت ستم با افراط گرایی ناسیونالیسم ملت حاکم که به ماشین سرکوب مجهز است و از دستگاه تبلیغاتی عریض وطویل درجا انداختن ایدئولوژی راسیستی وتبعیض آمیزبرخوردار است، نه یکی است ونه قابل مقایسه.

 

محمد آزادگر - مسئول هیئت اجرایی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان