اکبر گنجی ، گروگان مافیای قدرت وثروت را باید نجات داد!

 

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان همصدا با مردم آزادیخواه ایران وجهان وسازمان های طرفدار حقوق بشر ونهادهای بین المللی وسازمان های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ، آزادی فوری و بی قید وشرط اکبر گنجی را طلب می کند.

 

اینک 45 روز ازاعتصاب غذای اکبرگنجی می گذرد. خانم معصومه شفعیی همسر اکبر گنجی می گوید: در مدت اعتصاب غذا وزن گنجی از 77 کیلو به 52 کیلو کاهش یافته ودر شرایطی بسیار سخت تر از زندان در بیمارستان میلاد به صورت قرنطینه کامل نگهداری میشود.

 

اکبر گنجی بیش از 2000 روزاست که به جرم افشای نقش عالیجنابان سرخ پوش وخاکستری درقتل های سیاسی و به جرم مخالفت صریح وآشکار با ولایت مطلفه فقیه وبطور مشخص با خامنه ای رهبر در زندان بسرمی برد.

 

اکبر گنجی در 42 مین روز اعتصاب غذا درنامه ی بسیارشجاعانه ی خود به آقای منتظری به طور صریح میگوید: خامنه ای باید برود!

 

اکبر گنجی درهمان نامه مینویسد آقایان می خواهند مرا بکشند وآن را بگردن همسر و دوستانم بیندازند...اکبر گنجی به هر طریق بمیرد قاتل او خامنه ای است

 

نباید گذاشت آدمکشان حکومت اسلامی اکبر گنجی را بمانند زهرا کاظمی در زندان به قتل رسانند.

 

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان از همه ی سازمان ها ونهادهای طرفدار حقوق بشر دعوت می کندکه برای آزادی فوری وبی قیدوشرط اکبر گنجی اقدامات عاجل وضروری انجام دهند!

 

هیات اجرايیه جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

25.07.2005