اطلاعيه

 

عقب نشينی جمهوری اسلامی از شعار ستارگان پارسی!

 

سایت بازتاب به نقل ازگزارش فارس اعلام کرد کهمعاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان تربيت بدني شعار تيم ملي فوتبال در جام جهاني آلمان را صلح براي همه بر پايه عدالت و معنويت اعلام كرد. ....پيش از اين شعار تيم ملي فوتبال براي حضور در اين رقابت‌ها ستارگان پارسي بود.

این عقب نشینی سیاستگذاران حکومت اسلامی نشان داد که این رژیم چقدر پوشالی ومتزلرل است!

وقتی شعار تیم ملی فوتبال ستارگان پارسی لقب گرفت مردم آذربایجان وملت تورک یکپارچه علیه این شعار شوریدند واین را تحقیر وتوهین به ملل ساکن ایران دانستند!

اینک پس از شروع قیام تورک های ایران علیه حکومت اسلامی نژاد پرست ، جمهوری اسلامی مجبور شده است از ستارگان پارسی کوتاه بیاید تا بلکه بدین وسیله فشار ملت سرافراز تورک رابر روی خود کاهش دهد!

خواهران وبرادران آذربایجانی! ملت قهرمان تورک! ما تورک های آذربایجان این قدرت و توان را داریم که جمهوری اسلامی را به زانو در آوریم و به مطالبات برحق وقانونی خود یعنی حق تعیین سرنوشت خودمان دست یابیم!

 

روابط عمومی جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان