اعلاميه هئيت اجراييه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان
در باره جنايت تروريستى در لندن

 

 

تروریسم  دشمن مردم است و خادم ارتجاع!

 

 

              تروریسم  دشمن مردم است و خادم ارتجاع. این را ما باگوشت وپوست و استخوان خود لمس کرده ایم. همواره بنام آئین و مرامی حرف میزند و خود بی آئین و مسلک است. در دنیای سیاه ومسخ شده آن هیچ سایه روشنی از رنگ و اندیشه دیگری وجود ندارد و خود تنها در سیاهی و تاریکی تنفس میکند، بی چهره در تاریکی حرکت میکند وچهره سیاه انرا تنها در سیمای اجساد و قربانیان بی گناه آن میتوان مشاهده کرد. مهم نیست که انگیزه و اندیشه در ورای هر اقدام تروریستی چیست و یا از چه عوامل ایدوئولوژیک و سیاسی منطقه ای و بین المللی تغذیه میکند. تروریسم ، تروریسم است و فی نفسه محکوم ، هرچند که روشن است که خود پدیده قائم به ذاتی نیست و ریشه در مسائل عمیق سیاسی و اجتماعی دارد که بدون پاسخ درست به آنها ، این جانور مهیب میتواند مدام در شکل و شمایلی دیگر ، قربانیان تازه ای گیرد.

 

             جنایت فجیعی که بدست جانیان مسخ شده تروریستی  در لندن اتفاق افتاد ، خود نمونه ایست از این کینه کورتروریستی که تنها شجاعت آنان در مثله کردن انسانهای بی گناه است، که دهها قربا نی و صد ها زخمی بجا گذاشته است.

 

             عواقب شوم این گونه اعمال تروریستی ، فراتر از جان انسانهائی که گرفته است ، بیش از همه و قبل از همه ، دامن آن لایه های جمعیتی را خواهد گرفت که در موقعیتی آسیب پذیر تر در این جوامع قرار دارند و غالبا بدلایل متفاوتی به کشورهای غربی  مهاجرت کرده اند. تروریسم ، تنها کینه کور جریان های کور در صف مقابل  را میتواند بر انگیزد و فضای تنفسی کل جامعه را تنگ تر سازد. این تنها خدمت تروریسم است! 

 

             ما این جنایت فجیع را محکوم کرده و همدردی و همبستگی خود را با خانوده های قربا نیان ابراز میداریم.