اطلاعیه

در باره برگزاری کنگره ی موسسان جنبش فدرال-دموکرات آذربایجان

 

 

کنگره مؤسسان جنبش فدرال- دموکرات آِِذربايجان در روزهای 28-29-30 مای برابر با ٧، ٨، و ٩ خرداد ماه.برگزار شد.

 

کنگره ی مؤسسان جنبش فدرال- دموکرات آِِذربايجان با اعلام یک دقیقه سکوت به یاد شهدای ملل تحت ستم ، جان باخته گان راه آزادی وعدالت اجتماعی کار خود را شروع کرد.

 

پس ازانتخاب هيئت رئيسه، آئیننامه ودستور جلسه کنگره مورد تصویب قرار گرفت.

 

نخست مسئول هیئت اجرائيه موقت سابق گزارشی ازطرف هيئت اجرائيه موقت از کارهای انجام گرفته وبازتاب انتشار پلاتفرم موقت وتاسیس ج.ف.د.آ در داخل وخارج کشور ودر میان ترکها وغیر ترکها وجریانات مختلف سیاسی ارائه داد. در ادامه مسئول سایت آچیق سوز گزارشی از نحوه کار سایت ارائه داد وسپس رفقا گزارشی از فعالیت های منطقه ای خودشان ارائه دادند.

 

کنگره اقدامات وفعالیت های تا کنونی ج.ف.د.آ. را بسیار مثبت ارزیابی کرد.

 

درادامه کنگره وارد بحث در باره ی پلاتفرم پیشنهادی کمیسیون برنامه شد. در ابتدای بحث، مسئول کمیسیون برنامه اشاره ی مختصری در باره ی نکات گرهی وموضوعاتی که در کمیسیون برنامه به پلاتفرم موقت اضافه شده بود، کرد.

 

پس از تصویب کلیات پلاتفرم پیشنهادی، مقدمه وماده به ماده ی پلاتفرم قرائت شد وپس ازبحث های کافی وتصحیح وتدقیق ماده به ماده پلاتفرم به رای گذاشته شد وتصویب گردید.

 

موضوع دستور جلسه بعدی بحث سیاسی بود که خود این بحث سیا سی موضوعات مختلفی رادر بر میگرفت:

 

تحلیل از وضعیت وموقعیت رژیم جمهوری اسلامی وانتخابات ریاست جمهوری، و اوضاع بحرانی منطقه ؛

 

بحث در باره ی سیاست ائتلافی وبطور کنکرت دررابطه با کنگره ملیتهای ایران فدرال ، بطور مکفى انجام گرفت. و نيزتوجه به همکاری با تشکل های آذربایجانی به طورهمه جانبه مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

 

شرکت کنندگان در کنگره بطور فعال در بحث ها شرکت کردند وبه اتفاق آرا کنگره تصمیم گرفت که اطلاعیه ای در باره ی انتخابات ریاست جمهوری وتحریم آن صادر کند.

 

کنگره همچنین ضرور تشخیص داد که قطعنامه ای در رابطه با مداخلات آمریکا در ایران ومحکوم کردن تهاجم نظامی و آلترناتیو سازیارتجاعی صادر کند.

 

کنگره ضمن تاکید بر اهمیت همکاری ملل تحت ستم ،تصمیم گرفت که به همکاری با کنگره ملیتهای ا یران فدرال به شکل موجود پایان دهد.

 

کنگره همچنین اطلاعیه ای در باره ی زندانیان سیاسی ودفاع از آزادی انصافعلی هدایت ویوسف عزیزی بنی طرف صادر کرد.

 

کنگره نحوه انتشار اساسنامه را به عهده هيئت اجرائيه محول کرد.

 

کنگره ، اعضا ی شورای مرکزی وهفت نفررا به عنوان اعضاى هيئت اجرائيه انتخاب کرد. رفقای زیر به عنوان اعضای هيئت اجرائيه انتخاب شدند و هيئت اجرائيه در نخستين جلسه خود به تقسيم کار پرداخت.

 

١- آزادگر محمد- مسئول هيئت اجرائيه

٢- الاردبيلی محمد رضا

٣- انور حقيقی حسين

۴- سلطانزاده هدايت

۵- شاملی يونس

۶- قره جه لو علی

٧- ملازاده علی