با تمام توان در تظاهرات 7خرداد در تهران شرکت کنیم!

 

خلق سربلند ترک ، و همه ملل ستمدیده ایران!

 طغیان بحق شما علیه بیدادگری های شونیسم و آپارتاید حاکم دستگاه سیاسی ایران را سراسیمه کرده است! شما چیزی جز حقوق اولیه و طبیعی خود نخواسته اید، و شونیسم و آپارتاید حاکم ، چیزی جز انکار آن نمی خواهد! آنان ، هویت ملی ، زبانی و حرمت انسانی شما را نزدیک به یک صد سال انکار کرده اند! به شما گفته اند که شما " خود " نیستید ، هویتی از آن خود ندارید ، نه تورکید ، نه کرد و عرب و ترکمن و بلوچ! به نسل کشی فرهنگی دست زده اند تا به شما بگویند  کهانسانها ی بی زبان و بی تاریخید تا از شما شهروندان درجه دومی سازند! با شما خشن تر از اشغال گران و مستعمره چیان رفتار کرده اند ، و شما سر برسر دار داده و سر بلند ایستاده اید که ما همچون شما انسان و برابریم!

 

خلق سربلند ترک و همه ملل ستمدیده ایران!

شونیسم و آپارتاید حاکم ، ثروت های منابع شما را ربوده اند ، منابع حیات اقتصادی شما را خشکانده اند و ملیت های ستمدیده در ایران را به نیروی کار کم ارزش و کارگران فصلی و سرگردانی برای اقلیتی عمدتا فارس و در مناطقی فارس نشین تبدیل کرده اند!

 

اکنون جریان های استبداد زده و بی هویتی از "اوپوزیسیون" نیز با این آپارتاید حاکم هم صدا شده  است و قصد به لوث کشاندن خواسته های بحق و مشروع شما را دارد! به هیاهوی آنان وقعی نگذارید! قدرت شما در اتکاء بر توان و حقانیت خود است! با هشیاری و به شیوه ای مدنی ، بدون تن در دادن به تحریکات احتمالی ، همانگونه که تا کنون از خود نشان داده اید ، خواسته های خود را عنوان کنید!  ، استواری و حقانیت شما ، تنها یاور رهائی و راه گشای دموکراسی در ایران خواهد بود!

 

هیئت اجرائیه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان