به د فاع از آزادی منصور اوصانلو و دیگر زندانیان سیاسی بر خیزیم !

 

منصور اوصانلو در حالی که  در آزادی مشروط  ودر انتظار حضور  در دادگاه بسر می برد ، بار دیگر توسط جوخه های آدم ربای جمهوری اسلامی دستگیر شده است. اوصانلو  قبلا بخاطر جرم ناکرده ای بمدت هشت ماه در زندان های مخفی  رژِیم و تخت انواع شکنجه ها بسر برد ! زبان او را با تیغ شیار دادند ، زیرا از ابتدائی ترین حقوق صنفی کارگران دفاع کرده بود! میخواست که حرمت تلاش انسانی نگهداشته شود ، میخواست  که رنج و زحمت روزانه کارگر بتواند نان شبانه‌ای بر سر سفره  آورده و هزینه سر پنا ه او را تامین کند!

 

اندک زمانی از تکیه زدن احمدی نژاد " طرفدار مردم " بر پست ریاست جمهوری نگذشته بود که رژِیم  با حمله قداره بندان و آدم کشان حرفه ای خود به اعتصاب صنفی کار گران شرکت واحد ،  یعنی یکی از محروم ترین  و کم در آمد ترین بخش از کارگران ، و با توسل به آدم ربا ئی  ، شکنجه و زندانی  کردن ها و اخراج‌های جمعی  کارگران اعتصا بی ، بار دیگر چهره بی بزک  خود را به عیان  نشان داد.

 

ماهیت جمهوری اسلامی  چنا ن است که نه فرصت بازیگری چندانی بخود میدهد و نه بر حامیان فرصت طلب و بی هویت بیرون از دایره حکومت خود! چرا که جوهر واقعی جمهوری اسلامی ، چیزی جز ماشین جرم و جنایت و بیداد نیست!

 

 "جرم " منصور او صانلو  این بار شا ید بر زبان آوردن بلائی است که در مخفی‌‌گاههای رنج و شکنجه اسلامی بر او رفته است، و فریاد از این بی حقی است  که سوداگران  مرگ  و غارتگران پنهان در لباس اسلام ، بر کارگران ، زنان ، ملیت ها ، روشنفکران و هر آزاد اندیشی با هر مرام و اعتقادی تحمیل کرده اند.

 

اوصانلو یک نام نیست! او عضوی از پیکر بهم پیوسته آزادی است که روزانه به بند کشیده شده  و شکنجه می گردد! اگر بخشی از آزادی و حق دموکراتیک  در جامعه زیر ضرب قرار گیرد ، بی تردید آزادی و دموکراسی در کلیت خود بی مضمون خواهد بود! اگر حقوق دموکراتیک کارگران و زحمتکشان لگد مال شود ، بی شک حقوق  زنان و ملیت ها و آزادی اندیشه نیز و جود نخواهد دشت و با سر کوب  زنان و ملیت ها و  هر عضوی از این اندام آزادی ، دموکراسی نیز توهمی بیش نخواهد بود !

 

به دفاع از منصور اوصانلو ، به د فاع از عضوی از پیکر آزادی بر خیزیم!

 

 هئیات اجرائيه جنبش فدرال دموکرات آذربایجان