قطع نامۀ کنفرانس دیالوگ آمستردام در بارۀ زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی

 

در مبارزۀ ملی- دمکراتیکی که در آذربایجان جنوبی جریان دارد، هر روز چند نفر از هموطنانمان توسط ارگانهای امنیتی رژیم دین سالار و اولترا ناسیونالیست جمهوری اسلامی که شونیزم فارس را نمایندگی می کند، دستگیر شده، مورد بازجوئی قرار گرفته و زندانی می شوند. زندانیان تحت شکنجه های وحشیانه قرارگرفته و خانواده هایشان توسط اوباشان وابسته به رژیم مورد تهدید قرار می گیرند.

آذربایجانیهای شرکت کننده در کنفرانس دیالوگ آمستردام، خواهان آزادی فوری همۀ زندانیان سیاسی و بخصوص آزادی فرزند قهرمان ملت ترک، آقای سعید متین پور هستند.

در عین حال شرکت کنندگان این کنفرانس، از همۀ کشورها و نیروهای دمکراتیک دنیا طلب می کنند که خواهان پایان دادن به فشارها و تبعیضات بر علیه زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران بشوند.

آذربایجانیها چه در خارج و چه در داخل کشور، فرزندان قهرمان خود را که در بدترین شرائط زندانی هستند، فراموش نخواهند کرد.

21 آذر 1388 12 دکابر 2009