قطعنامه پاياني  كنفرانس ديالوگ آذربايجان جنوبي در آمستردام

كنفرانس ديالوگ آمستردام در شرايط بحران همه جانبه سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم بر جمهوري اسلامي ايران برگزار ميشود. حاكميت سياسي دچار تزلزل جدي است. اعتراضات ملل ساکن ایران نشانگر آن است که این ملت ها دیگر حاضر به زندگی در زیر بار ظلم و ستم رژیم حاکم نیستند. در اين هنگامه پاياني حاكميت دسپوتيزم ديني، شاهد گسترش مبارزات ملت تورك آذربايجان هستيم.

پيشاز اين جنبش ملي آذربايجان  شاهد اوجهايي چون جنبش دانشجويي (اول اردي بهشت 1374)، صدور مانيفست "آذربايجان  سخن ميگويد" (7 تير 1382 در قلعه بابك)، و پذيرش "قطعنامه نخستين كنگره روز جهاني زبان مادري" در تبريز (1384)، قورولتايهاي سالانه ملي آذربايجان  در قلعه بابك، قيام ملي اول خرداد 1385 در تبريز و 24 شهر ديگر آذربايجان بودهايم.
هموطنان شركت كننده كنفرانس ديالوگ آمستردام  قاطعانه به سمتگيريهاي مشترك باور داشته و  در عين حال به چند صدايي بودن در ميان صفوف جنبش ملي آذربايجان  اعتقاد دارند و جنبش تك صدايي را به رسميت نميشناسند.

شركت كنندگان در كنفرانس تاريخي آمستردام ، وجود نحلههاي فكري متفاوت و گرايشان متنوع سياسي را يك واقعيت و  وضعيت طبيعي ميبينند. تنوع موجود در ميان اين گرايشات، پلاتفورمهاي سياسي ناظر بر خود مختاري فرهنگي، فدراليسم، استقلال و دولت واحد آذربايجان را در خود جاي ميدهد. كنفرانس تمامي بينشهاي متفاوت موجود را چون جريانات سياسي مشروع پذيرفته و تفاوتها را به مثابه يك غنا ارزيابي ميكنند.

جمهوري اسلامي از درون و از بيرون تحت فشارهاي جدي است و  افزايش همه روزه  بر شدت فشارهاي رژيم عليه مردم و جنبش ملي از اين منظر قابل درك است. با افزايش مقاومت ملي، بالارفتن شدت سركوب مردم نيز قابل انتظار است چرا كه عقب نشيني رژيم  در مقابل مردم به معني امضاي پيمان شكست خودش خواهد بود. از اينروست كه با هر روزي كه ميگذرد شاهد افزايش شدت سركوبها ميشويم. در چنين اوضاعي، فعالين جنبش ملي در خارج نيز مسئوليتي سنگين و تاريخي بر عهده خود دارند.

21
آذر روز بزرگي است كه ليدر ملي سيد جعفر پيشهوري با تكيه بر ملت خود به اقدام  بزرگ تاريخ آذربايجان  دست زد. لذا توافق بر سر آزادي ملي سرزمين مادريمان، آذربايجان و نمايش وحدت ملي در چنين روزي امري تصادفي نيست.

كنفرانس ديالوگ آمستردام به تاريخ 21 آذر 1388 با در نظر گرفتن وسعت و عمق جنبش ملي آذربايجان  و تنوع كليه نظرگاههاي موجود، 12 بند زير را به عنوان اصول پايه مشترك جنبش به تصويب ميرساند:

1. كنفرانس، جمهوري اسلامي ايران را به عنوان سمبول كنوني راسيسم فارس در راه مبارزه براي آزادي ملي ملت تورك آذربايجان  جنوبي مانع اساسي ميشمارد، چرا كه اين رژيم  در تقابل با هرگونه تحول دمكراتيك است.

2. هدف جنبش آزاديخوهانه ملي آذربايجان، برقراري دولت ملي-دموكراتيك در آذربايجان و دفاع از حقوق ديگر خلقهاي تورك خارج از حدود سرزمين تاريخي آذربايجان است. حق تصمیم نهائی برای تعیین سرنوشت خود، فقط در ید صلاحیت ملت ترک آذربایجان می باشد.

3. جنبش ملي آذربايجان  طرفدار تشكيل دولتي سكولار است و در اين راه مبارزه ميكند.

4. زبان توركي (توركي آذربايجاني) بايد زبان رسمي و دولتي آذربايجان  باشد و براي تمامي توركاني كه در كشور زندگي ميكنند، بايد شبكههاي رسانهاي توركي تأسيس شود. بايد رشد علمي، تكنيكي و اقتصادي آذربايجان  تأمين شده و سطح زندگي ملت ما به سطح كشورهاي توسعه يافته دنيا ارتقا يابد.

5. جنبش ملي آذربايجان  براي تأمين برابري حقوق زنان با مردان در تمامي عرصهها مبارزه ميكند.

6. كليه آزاديهاي مدني چون آزادي دين، مذهب، اعتقاد، وجدان، مطبوعات، سنديكاها، احزاب سياسي، لباس و طرز زندگي بايستي بدون هيچ قيد و شرطي تضمين شوند.

7. جنبش ملي آذربايجان  با اعدام و هر نوع شكنجه بطور قطعي مخالف است.

8. جنبش ملي با سياست تغيير تركيب جمعيتي  آذربايجان  از سوي جمهوري اسلامي ايران بعنوان نماينده راسيسم آريايي مخالفت كرده و خواهان مبارزه مشترك همراه با ديگر ملتهاي تحت ستم بر عليه اين رژيم  است.

9. نيروهاي آذربايجان  فعال در خارج بايستي براي نيل به اهداف فوق، سير مبارزه ملي در داخل را  با دقت تعقيب نموده و براي اين مبارزه از نهادهاي بين المللي حقوق بشر كسب حمايت بكنند، بايكوت خبري رسانهها عليه آذربايجان  را بشكنند و در تمام دنيا براي تأمين منافع آذربايجان  به سازماندهي فعاليتهاي لوبيستي بپردازند.

10. جنبش ملي آذربايجان  جنوبي، جرياني مستقل، دموكراتيك و مدرن است.

11. جنبش ملي آذربايجان  جنوبي براي اجراي مفاد بيانيه جهاني حقوق بشر و كونوانسيونها و معاهدات بين المللي وابسته بدان در آذربايجان  مبارزه ميكند.

12. كنفرانس ديالوگ آمستردام با تكيه بر اصول پايه فوق، تمامي سازمانها و اشخاص فعال در درون جنبش ملي آذربايجان  را  به ايجاد مكانيزمهاي مناسب براي همكاري في مابين فرا ميخواند.

ياشاسين آذربايجان !
ياشاسين ميللي بيرليگيميز(زنده باد وحدت ملي ما) !
آمستئردام 21 آذر 1388 (12 دسامبر 2009 )