اطلاعیه ی جنبش فدرال دموکرات آذربایجان در باره ی دستگیری فعالین کارگری و دانشجوئی شرکت کننده در تظاهرات اول ماه مه

 

بنا به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، در پی تظاهرات روز اول ماه مه در تهران، دهها نفر از اعضای این سندیکا، دانشجویان، بازنشستگان و دیگر شرکت‌ کنندگان از جمله رضا شهابی، حسین ‌سعیدی، وحید فریدونی و خیلی های دیگر توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند.

همچنین رژیم برای جلوگیری از حرکتهای کارگری در شهرهای مختلف آذربایجان فشار را بر فعالین ‌کارگری و دانشجوئی افزایش داده است

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان برگزاری تظاهرات اول ماه ‌مه را حق مسلم کارگران و زحمتکشان می داند. سرکوب حرکات کارگران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر زحمتکشان یدی و فکری تحت هر بهانه ای محکوم ‌است

 آزادی بی درنگ برای فعالین کارگری، دانشجوئی، همه ی زندانیان سیاسی و از جمله فعالین ملی زندانی آذربایجان!...

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان

تاریخ  ۳ ماه مه ۱۳۹۷- ۲۰۱۹