برتولد برشت

پرسش های یک کارگر اهل مطالعه

تب هفت دروازه را چه کسانی بنیان نهادند ؟

کتاب ها می گویند پادشاهان .

یعنی پادشاهان تخته سنگ های بزرگ را روی هم گذاشتند ؟

و بابل را ، که بارها ویران شد ،

چه کسانی بارها و بارها آباد کردند ؟

در کدام خانه ی مطلای لیما ،

معمارش ساکن شد ؟

در غروبی که آخرین آجر دیوار چین چیده شد ،

دیوارسازان کجا رفتند ؟

رم معظّم را طاق های نصرت انباشته .

چه کسانی آنها را برافراشته اند ؟

قیصرها بر چه کسانی نصرت یافتند ؟

بیزانس که بسیار در ترانه ها ستایش شده ،

همه ی ساکنانش در قصر زندگی می کردند ؟

حتی در آتلانتیس افسانه ای ،

شبی که اقیانوس بلعیدش ،

مغروقان همچنان سر برده ها داد می کشیدند .

اسکندر جوان ، هند را تسخیر کرد .

کسی همراهش نبود ؟

قیصر، گال ها را در هم کوبید .

حتی یک آشپز هم همراهش نبود ؟

فیلیپ ، شاه اسپانیا ، ناوگانش که غرق شد گریست .

فقط او بود که گریه کرد ؟

فردریک دوم ، جنگ های هفت ساله را بُرد .

کس دیگری هم با او پیروز شد ؟

 

هر صفحه ، یک پیروزی .

ضیافت این پیروزی ها را چه کسانی سامان داده اند ؟

هر ده سال ، یک بزرگمرد .

چه کسانی هزینه اش را پرداخته اند ؟

 

شهرت های بسیار

پرسش های بسیار .