کابينه دولت ملی آذربايجان


مجلس ملی آذربايجان در جلسه قبل از ظهر ۲۱ آذر (۱۳۲٤)، آقای پيشه وری رييس فرقه دموکرات آذربايجان را به رياست دولت انتخاب و وی را مامور تشکيل کابينه کرد. آقای پيشه وری نيز در جلسه بعد از همان روز اعضای دولت خود را به ترتيب زير به مجلس معرفی نمود؛


آقای سيد جعفر پيشه وری، نخست وزير

آقای دکتر سلام اله جاويد، وزير کشور

آقای جعفر کاويان، وزير نيروهای مسلح

آقای دکتر مهتاش، وزير کشاورزی

آقای محمد بی ريا، وزير فرهنگ

آقای دکتر اورنگی، وزير بهداشت

آقای غلامرضا الهامی، وزير دارايی

آقای يوسف عظيمی، وزير دادگستری

آقای کبيری، وزير راه، پست، تلگراف و تلفن

آقای رضا رسولی، وزير تجارت و اقتصاد

نخست وزير تا انتخاب وزير کار و خـدمات، کارهای مربوط به اين وزارتخـانه را انجـام خواهند داد٠

کابينه پس از معرفی، با اتفاق آراء از طرف مجلس ملی آذربايجان تصويب گرديد و سپس مجلس راساً آقای زين العابدين قيامی را به سمت رييس ديوان عالی و فريدون ابراهيمی را به سمت دادستان کل انتخاب نمود٠