بازداشت امید شکری روزنامه نگار و فعال دانشجویی آذربایجان در اردبیل 

میللی حرکت یکشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۸۸:   
ساوالان سسی : امید شکری مدیر مسئول سابق نشریه سایان دانشگاه پیام نور اردبیل و دانشجوی فعلی دانشگاه ازمیر ترکیه، روز چهارشنبه ۲۵ شهریور ٨٨ پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد.

بازداشت این فعال دانشجویی آذربایجان پس از احضار و حضور وی در اداره اطلاعات اردبیل صورت گرفته است.

به گفته منابع محلی گمان می رود بازداشت شکری با فعالیتهای دانشجویی پیشین وی در نشریه دانشجویی سایان مرتبط باشد.این فعال دانشجویی آذربایجان جهت ادامه تحصیل از سال ٨۶ از کشور خارج و در کشور ترکیه اقامت داشت.

شکری در حد فاصل سالهای٨۱ الی ٨۵ مدیر مسئولی نشریه دانشجویی سایان را بر عهده داشت.این نشریه دانشجویی که در رمینه های فرهنگی، اجتماعی، دانشجویی و با موضوعیت مسئله ملی آذربایجانیها در دانشگاه پیام نور اردبیل منتشر می شد در مدت انتشار خود توانسته بود جوایز متعددی را در جشنواره های دانشجویی دانشگاههای کشور کسب کند. مسئولین وزارت علوم این نشریه دانشجویی را در خرداد ماه ٨۷ توقیف کردند.

فشار بر فعالین دانشجویی آذربایجان در سالهای اخیر به نحو فزاینده ای افزایش یافته است به گونه ای که نشریات و تشکلها و کانونهای دانشجویان آذربایجانی بسته یا محدود شده و فعالین دانشجویی آذربایجان با احکام تعلیق و اخراج از دانشگاه مواجه گشته اند.حکومت ایران اخیرا برای کنترل فعالینهای دانشجویان آذربایجانی آنها را ستاره دار و از ورود به دانشگاه محروم کرده و آنها را بازداشت و زندانی می کند