فتوای آیت الله حسینعلی منتظری در مورد حقوق ملت تورک آذربایجان

جمعه  ۱ آبان ۱٣٨٨ -  ۲٣ اکتبر ۲۰۰۹

اویرنجی: آیت الله حسینعلی منتظری یکی از مراجع تقلید با انتشار فتوایی خواستار احترام و بقای زبان ترکی در ایران شده است. این مجتهد معترض در ایران که به سیاستهای حکومت اعتراض دارد با این فتوای خود خواهان اجرای اصل پانزدهم قانون اساسی شده است. ایشان از ترکها خواسته است که حقوق قانونی و شرعی خود را از طریق مجاری قانونی تعقیب کنند. اصل فتوا که در سایت ملی حرکت آمده است در زیر می آید.