جمعه 6 آذر 1388

محکوميت ايران در شورای حکام آژانس، راديو بين المللی فرانسه

فواد روستائی - شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، در روز جمعه با تصويب قطعنامۀ ارائه شده به وسيلۀ پنج عضو دائمی شورای امنيت سازمان ملل متحد و آلمان جمهوری اسلامی ايران را به خاطر فعاليت های هسته ای اين کشور محکوم کرد و از تهران خواست ساخت کارخانۀ غنی سازی اورانيوم "فوردو" در نزديکی شهر قم را به حال تعليق درآورد.

در رأی گيری روز جمعه، بيست و پنج کشور از سی وپنج عضو شورای حکام آژانس به قطعنامۀ پيشنهادی چين، روسيه، آمريکا، فرانسه، انگليس و آلمان، رأی موافق و سه کشور (ونزوئلا، مالزی و کوبا) رای مخالف و بالاخره شش کشور (افغانستان، افريقای جنوبی، برزيل، مصر، پاکستان و ترکيه) رأی ممتنع دادند. نمايندۀ جمهوری آذربايجان به هنگام رأی گيری در سال جلسه حاضر نبود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه که به نسخه ای از اين قطعنامه دسترسی پيدا کرده است قدرت های غربی افزون بر اين از تهران خواسته اند اطلاعاتی را در مورد اهداف تأسيسات غنی سازی "فوردو" و تاريخچۀ ساخت آن در اختيار آژانس بين المللی انرژی اتمی قرار دهد.

در اين قطعنامه که به وسيلۀ گروه (١+٥) تهيه و تظيم شده و قرار است امروز ( جمعه) در نشست شورای حکام آژانس بين المللی انرژی در وين به رأی گذاشته شود ، شش کشور همچنين از جمهوری اسلامی ايران خواسته اند اين نکته را نيز تأييد کند که تصميمی در مورد ساخت يا صدور مجوز ساخت تأسيسات هسته ای ديگری اتخاذ نکرده است که آژانس بين المللی انرژی اتمی را از آن بی خبر گذاشته باشد.

خبرگزاری فرانسه در گزارش خود بر اين نکته نيز انگشت می گذارد که جمهوری اسلامی ايران در سپتامبر سال ٢٠٠٨ يک سال پيش از آن که در پی افشاگری های سرويس های اطلاعاتی آمريکا مجبور به اعتراف به وجود تأسيسات غنی سازی "فوردو" شود در اين مورد يعنی در آگاهی کامل آژانس از فعاليت های هسته ای تهران به اين نهاد بين المللی اطمينان داده بود.

برای شش کشور مذاکره کننده با تهران و نيز برای آژانس بين المللی انرژی اتمی هدف اصلی روشن کردن ماهيت و سرشت واقعی برنامۀ هسته ای ايران و اثبات صلح آميز بودن آن همانگونه که جمهوری اسلامی ايران مدعی آن است يا نظامی بودن آن بنا به ادعای قدرت های بزرگ غربی است.

در روز پنجشنبه، محمد البرادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی اتمی، در وين طی سخنانی ضمن ابراز سرخوردگی و یأس از پاسخ ندادن ايران به آخرين پيشنهاد آژانس مبنی بر غنی سازی اورانيوم غنی شدۀ ايران در روسيه و فرانسه به ميزان بالاتر برای استفاده در رآکتور تحقيقاتی تهران، افزود که آژانس در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی ايران به بن بست رسيده است.

در پی سخنان البرادعی و اعلام ارائۀ قطعنامۀ گروه (١+٥) به شورای حکام، علی اصغر سلطانيه- نمايندۀ ايران در آژانس- تهديد کرد که در صورت تصويب اين قطعنامه، ايران همکاری های خود با آژانس را به حداقل ممکن خواهد رساند.

سرانجام اين که در يک رويداد ديگر مرتبط با برنامۀ هسته ای ايران خبرگزاری روسی ريانووستی به نقل از دفتر مطبوعاتی "اتم استروی اکسپورت"، شرکت روسی سازندۀ نيروگاه هسته ای بوشهر، اعلام کرد کار ساخت اين نيروگاه به مرحلۀ نهائی خود رسيده است.

راه اندازی اين اين نيروگاه تا کنون بارها از سوی روسيه به تأخير افتاده است. اين پروژه می بايست در سال ١٩٩٩ ميلادی به پايان می رسيد.