ترور؛ تاکتیک جدید وحشت


یونس شاملی


ترور مسعود علی محمدی، سومین ترور افشاء شده بعد از بروز ناآرامی ها و اعتراضات در ایران علیه استبداد دینی و نژادی است. ندا آقا سلطان، و علی موسوی، خواهرزاده مهندس موسوی که بصورت مستقیم و از نزدیک به آنان شلیک شد. اما اینبار با جاسازی بمبی در موتورسیکلت کنار گاراژ مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، که از راه دور کنترل می شد، موفق به ترور وی شدند. البته نباید فراموش کرد که هفته پیش با ایجاد بحرانی در سخنرانی مهدی کروبی، دوبار به اتومبیل وی شلیک شد و البته بخاطر ضدگوله بودن اتومبیل، کروبی جان سالم بدر برد.

با ترور طراحی شده، از نوع ترور دولتی و بویژه استفاده از شگرد ترورها در لبنان و تمامی مدارک و شواهد موجود نشان میدهد که جمهوری اسلامی با مقاصد شوم خود به این ترور دست زده است. بررسی سوابق مسعود علی محمدی در حمایت از موسوی و به اقرار دانشجویان وی، شرکت فعال در فعالیتهای دانشگاهیان علیه کودتای انتخاباتی و امضای بیانیه دانشگاهیان در حمایت از موسوی و اینکه ایشان هرگز در استخدام مراکز فعالیتهای هسته ایی ایران نبوده، همه و همه حکایت از آن دارد که وی حامی دولت احمدی نژاد و یا طرفدار ولایت فقیه نبوده است.  

در روز ترور، جمهوری اسلامی علام می کند که وی استاد دانشگاه طرفدار ولایت بود و یا به گونه ایی خبرهایی را مبنی بر اینکه علی محمدی دانشمند هسته ایی ایران بوده را در مطبوعات منتشر می کنند و ترور را بصورت رسمی و از زبان رئیس مجلس جمهوری اسلامی به آمریکا و اسرائیل منتصب می کنند. جالبتر از آن دروغ بزرگ صادق لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی که می گوید مسئولین نظام از فعالیتهای آمریکا و اسرائیل برای انجام کارهایی در ایران خبر داشته اند!

تمامی صغری کبری موجود حول ترور مسعود علی محمدی نشان میدهد که جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در میان رهبران جنبش اعتراضی دست به این ترور زده است. دیروز علی موسوی، پسر خواهر میرحسن موسوی و امروز استاد دانشگاه حامی وی. اینکه فردا و یا فرداها نوبت کیست، را فقط دستگاههای وِیژه امنیتی جمهوری اسلامی میدانند.

با وجود اینکه جمهوری اسلامی، ترور مسعود علی محمدی را به آمریکا و اسرائیل منتصب می کند، اما برای اثبات مدعای خود سندی و یا اسنادی را ارائه نمی دهد. به نظر میرسد که جمهوری اسلامی نیز مصر در کتمان کردن ترور مسعود علی محمدی توسط نیروهای امنیتی خویش نیست. آنچه که جمهوری اسلامی را واداشته تا ترور علی محمدی را به آمریکا و اسرائیل منتصب کند، فریب افکار عمومی داخلی است. انتشار خبر ترور علی محمدی توسط آمریکا و یا اسرائیل، خبری است که برای جمهوری اسلامی فقط مصرف داخلی دارد و تنها امل ترین بخش جامعه و یا بزرگ نمایی دشمن خارجی برای طرفدارن خود نظام، قابل استفاده است.

اما عدم اصرار جمهوری اسلامی در کتمان ترور مسعود علی محمدی، در واقع، ارسال کدها تهدید و ارعاب برای واداشتن رهبران جنبش سبز به عقب نشینی است. استمرار ترورها توسط جمهوری اسلامی، در واقع استمرار تعمیق در ایجاد فضای رعب و وحشت در کشور است. در واقع ترورها تمامی فعالان و رهبران سیاسی اعتراضات اخیر را فارغ از زمان، مکان و شخص خاصی، مورد تهدید قرار میدهد. این اساس و فلسفه ترور سیاسی است، ترور یک شخصیت و گسترش رعب و وحشت در کل جامعه! 
2010-01-14