به رغم صدور متوالي مجوز براي تجمعات داشناکهاي ارمني در ايران

استانداري تهران از صدور مجوز براي تجمع آرام آذربايجانيها در سالگرد فاجعه نسل کشي خوجالي اجتناب کرد!

 

 

  

 

پس از تعلل طولاني و مشکوک استانداري تهران در ارايه پاسخ روشن به درخواست تجمع آذربايجانيها در سالگرد فاجعه نسل کشي اهالي شهر خوجالي جمهوري آذربايجان ، سرانجام اين نهاد بدون ارايه هرگونه توضيحي صريحا ازصدور مجوز براي برگزاري اين تجمع خودداري کرد!

عدم اعطاي مجوز قانوني براي تجمعات برحق دهها ميليون آذربايجاني در حالي صورت مي گيرد که همه ساله استانداري تهران و وزارت کشور براي چند هزار داشناک ارمني، امکان برگزاري امن تجمعات آنتي ترک و ضد اسلامي در تهران ،اصفهان و چالدران را بدون هرگونه مانع و رادعي  فراهم مي كنند.

در حال حاضر آذربايجانيها معتقدند به دليل ممانعت مسئولين از برگزاري تجمع آرام و قانوني سالگرد 22 فوريه ،مقامات مسئول اخلاقا و قانونا حق اعطاي هيچ گونه مجوزبراي داشناکهاي ارمني  جهت اجراي نمايشهاي سياسي خود در ايران را نخواهند داشت.

رفتار مسئولين کشور در برخورد تبعيض آميز با آذربايجانيها  بيش از همه  در نمايش 24 آوريل گذشته در تهران بارزتر شد.

در اين روز بجاي  توقيف داشناکهاي ارمني به دليل حمله وحشيانه  به رهگذران مسلمان و بخصوص آذربايجاني در کنار کليساي سياست پيشه سنت سرکيس و مجروحيت عميق قريب به 5 نفر با چاقو ،حدود10تن از آذربايجانهاي مجروح و بي گناه بازداشت و به زندان منتقل شدند!

 

            

                 ................ استانداري تهران...................تظاهرات ارامنه درپايتخت ايران...........كليساي سياست پيشه سنت سركيس ...........

 

طبق در خواست داده شده به استانداري تهران، مراسم سالگرد نسل کشي اهالي خوجالي توسط داشناکهاي ارمني در 22 فوريه سال 1992 ،قرار بود در روز پنج شنبه،شش اسفند ماه،در ساعت 16 و در برابر سفارت دولت اشغالگر ارمنستان در تهران برگزار شود.