اطلاعيه شماره 6- حزب همبستگى دمكراتيك اهواز

 

شورش وعصيان مدنى ( انتفاضه) مردم عرب اهواز همچنان وبا وسعت بيشترى در تمام مناطق اهواز ادامه دارد.  تا روز شنبه 3 اردبيهشت1384 23 آوريل 2005 تعداد کشته شدگان و شهداء راه آزادی- متجاوز از 130 نفر وتعداد بازداشت شدگان نزديك به 1700 نفر رسيده است .

بر اساس آمار مراكز درمانى منطقه اهواز تعداد 806 نفر بطوررسمى با مراجعه به بيمارستانها ودرمانگاهها زخمى شده اند، لكن عده زخميان بعلت عدم پذيرائى ومداواى آنان دربيمارستانها بدستوررژيم- ويا بدليل ترس از دستگيرى-از اين رقم بيشتر است.

آب ، برق وتلفن بعضى مناطق- از جمله کوت عبداله-  همچنان قطع است.

بنابرين در حاليكه منطقه در محاصره نيروهاى امنيتى ونظامى است،- رژيم با گسيل بيش از 150000 نفر نيروى اضافى به منطقه- شهرها و دهات استان را  در حالتی شبه  حکومت نظامى-امنيتی اداره ميکند.

نظام جمهورى اسلامى با عدم  اجازه ورود  خبرنگاران به منطقه و سانسور اخباربه سركوب مردم بى دفاع ما ادامه ميدهد-  ومتأسفانه،  رسانه هاى خبرى جهان فقط اخبار را از منابع حكومتى نقل مى كنند. از طر ف ديگر مردم مبارز اهواز با  سكوت وبايكوت خبرى رسانه هاى انترنيتى ونيروهاى آپوزيسيون خارج وداخل وبخصوص رسانه هائى كه در خدمت سلطنت طلبان و ناسيوناليست های متعصب فارس درجناح های چپ وبه اصطلاح ملى ونيز جمهورىخواهان،  مواجه هستند.  اين نيروها با اشاعه اتهامات وتوهمات دروغ،و تجزيه طلب جلوه دادن اين جنبش وعصيان مردمى، عليرغم نفى و تکذيب مکرر آن از جانب كليه احزاب وسازمانها  ومبارزان خلق عرب اهواز- به اين سكوت مرگبار وسانسور خبرى ادامه داده و در حقيقت آتش بيار معركه ودر كشتار وقتل عام مردم مظلوم وبى دفاع مردم عرب اهوازدر مقابل رژيم هار و خون آشام جمهورى اسلامى،  شريك هستند.

ما ازسكوت مرگبار بعضى از شخصيتهاى بين المللى حقوق بشر ايرانى داخل وخارج كشور مانند خانم شيرين عبادى و دكتر كريم لاهيجى مسئول كميته ايرانى حقوق بشر سازمان ملل- نگران بوده و لذا از اين شخصيتها ميخواهيم با رفتن و يا گسيل نمايندگانى به اهواز وتماس با مبارزين مردم عرب اهواز خود دلايل قيام ( انتفاضه) وكشتار بيرحمانه رژيم را مشاهده و آنرا به سمع جهان برسانند.

از ديگرشخصيتها وسازمانهاى دمكرات و مترقى ايرانی طرفدارآزادى در خارج از کشور ميخواهيم در محل سكونت خود با رسانه هاو ارگانهاى خبرى  تماس وبر عليه اين سكوت و سانسور خبرى مبارزه كنند.

حزب همبستگى دمكراتيك اهواز با فرستادن نماينده اى به پارلمان اروپا در بروكسل در هفته گذشته در حال کفتگو با اعضاء اين پارلمان جهت اعزام هيئتى به منطقه براى حقيقت يابى،  در تلاش است.

تعدادى از نمايندگان عضو پارلمان اروپا ، بخصوص احزاب ليبرال وسوسياليست ،  در مورد قطعنامه محكوم كردن كشتار مردم بى دفاع خلق عرب اهواز و فرستادن هيئتی تحقيقاتی،  قرار است در هفته آينده  به بحث و نهايتا صدور قطعنامه را به  رأى بگذارند.

آقاى ماركو پانيلا نماينده اروپا ومتحد اصلى اين قطعنامه ،خانم ناپالاتانو نماينده ايتاليا در اتحاد اروپا خانم ماريا كارلسمار و خانم نالسترم  نمايندگان سوئددر در پارلمان اروپا- آقاى آندره ساميلسون نماينده دانمارك آقاى جالكو كاسين از اسلوانيا و خانم بنينو نماينده حزب راديكال در پارلمان اروپا تا بحال اين قطعنامعه را امضاء کرده اند.

بدينوسيله ما به جهان هشدار ميدهيم که  سكوت مرگبار وسانسور خبرى در مورد قيام (انتفاضه) مردم اهواز،باعث كشتار بيشتر مردم ما در شرايط بى اطلاعى  رسانه هاى خبرى،  توسط رژيم سركوبگر جمهورى اسلامى ايران خواهد شد.

در اين راستا حزب ما از تمامى آزاديخواهان ، نيروهاى مترقى و سازمانهاى مدافع حقوق بشرايران وجهان  ، خواستار محكوم كردن جنايات ضد بشرىرژيم و پشتيبانى از مبارزه برحق  ملت مظلوم عرب اهوازا- هستيم.

 

حزب همبستگى دمكراتيك اهواز

24/4/2005     

 

ذيلاً- اسامی تنها کشته شدگان و شهيدانی که خوانواده های آنها حاضر به افشای اسامی آنها شده اند: 

1.راضى عبود الحسون عبيات 2-مهدى عبدالحسين سبهانى3- هادى عبدالنبى سبهانى 4- نادر خسرجى 5- احمد بن على 6- عارف حسن جلالى 7- حسن عباس جلالى 8- مهدى عباس عفراوى 9- داغر ملا راضى الشموس 10- ناصر حيدرى 11- احمد سوارى آلبوناهى 12- سعيد نواصرى 13- عبد نواصرى 14- ناصر دغاغله 15- ناصر غزلاوى 16 صادق نواصرى 17 ناصر عبيات 18- عدنان سار ى 19- حاتم عبيات 20- حسيمن حزباوى 21- صمد حزباوي 22- علي حزبه اي 23- سعيد ريحاني 24- علي الكعبي 25- محمد حزباوي 26- عبدالرحمن طرفي 27- عبدالحسين محمد زاده28- توفيق ساعدي 29- ناجى مزرعاوى 30- جعفر حزباوى 31- حسين ناصرى 32- سعيد عنصرى 33- ناصر خسرجى 34- سيد خلف موسوى 35- مهدى يزدان عبياوى 36- اسماعيل مزرعه 37- على عبيات 38 ابراهيم غزى 39 حسن سوارى 40 على محمد فريسات 41- على فاخر سعيداوى 42- ناجى عبيات 43- علم خسرجى 44- رضا عبدالحسين عبيداوى 45- مهدىحنون حيدرى 46- موسى شموس 47- ناهى عبيات 48- على سبهانى 49- احمد الحايى الكعبى 50- جليل كريم الكعبى 51- موزان الكعبى