تظاهرات گسترده در شهر اهواز ومناطق ديگر  خوزستان

   اطلاعيه شماره يك

بر اساس اخبار رسيده ، خلق عرب اهواز بمحض مطلع شدن از متن نامه محرمانه صادره از دفتر رياست جمهورى اسلامی ، دایر برتقلیل برنامه ریزی شده ملیت عرب در منطقه اهواز در ظرف دهسال و برهم زدن بنیادی ترکیب جمعیتی و محو هویت ملی مردم عرب زبان آن ، تظاهرات گسترده ای علیه سیاست های شونیستی رژیم حاکم در شهر اهواز و مناطق دیگر خوزستان در گرفت که با مداخله نیروهای سرکوب آن علیه مردم بی دفاع، که اکثرا از دیگر مناطق به آنجا گسیل شده بودند  ،تظاهرات  به خشونت انجامید . طبق اخبار واصله ،بر اثر مداخله خشونت آمیز عمال سرکوب رزیم علیه تظاهر کنندگان، شش تن  شهید ومتجاوز از صد نفر زخمی شده اند که تعداد دقیق آنهارا باطلاع هم میهنان و رسا نه های خبری بین المللی خواهیم رساند. در این مداخله خشونت آمیز عمال سرکوب ، گویا دوتن از آنان نیز کشته شده اند.

تظاهرات  ابتدا، صبح جمعه مصادف با  15/4/2005خلق ما در شهر اهواز در كوى دايره ( شلنگ آباد)آغاز گردید که حدود سه هزار تن از فرزندان ما با سر دادن شعارهاى مختلف از جمله مرگ بر خامنه ا ى وبا خون وجان خويش اهواز فدايت ميشويم وبا سوزندان برچم جمهوری اسلامی اعتراض خودرا نسبت به سياستهاى  ضد ملی خلق عرب، خواستند ندای  حق و مظلومیت خود را   به گوش تمامى آزاديخواهان جهان برسانند.

رژيم با گسيل نيروهاى سركوبگر خويش و از ترس گسترش آن به ساير مناطق اهواز كوى دايره را به محاصره در آورده وبا استفاده از سلاحهاى متنوع  وبكار بردن گاز اشك آور سعى در متفرق كردن تظاهر کنندگان کرد.ليكن لیکن توسل رژیم به خشونت، با مقاومت جسورانه مردم روبرو شد  ،که با هجوم به اتومبيلهاى نيروهاى سركوبگر نظام اقدام به شكستن شيشهاى آنها  وبا آتش زدن تايرهاى ماشين ومسدود كردن خيابانها و در گير شدن با نيروهاى رژيم پرداختند وبه تظاهرات خود  ادامه داده ونيروهاى انتظامى قادر به كنترل اوضاع نشدند.دامنه اين اعتراضات وتظاهرات به ساير مناطق ديگر اهوازوشهرهاى مختلف اطراف گسترش یافت. بر اساس اخبار موثق در كوى لشكر آباد و خشايار، سه راه محمره ،ملاشيه ، عين دو ، عامرى ، كوت عبدالله ،   آخرسفالت كوي مشعلي و در مناطق ديگر الاهواز،از جمله حمديه و خفاجيه(سوسنگرد)   تظاهرات مشابهى صورت گرفته است ومردم با مسدود كردن جاده ها وخيابانهاى اصلى ،وآتش زدن تاير هاى اتومبيل و در گير شدن با ماموران سركوبگر رژيم و شكستن شيشه هاى اتومبيلهاى نيروهاى انتظامى اعتراض خويش را به سياست هاى استعمارى نظام كه ملت مارا هدف قرار داده است ابراز نموده و مينمايند، وبر حسب اخبار دريافتىرژيم ضد انسانى   جمهورى اسلامى سعی دارد که هر نداى آزاديخوانه را در نطفه خفه کند  بی آنکه بداند که سیاست های شیطانی آن ، آثش نهفته در دل مردم را به شعله ای سوزان علیه خود تبدیل خوا هد کرد.

لازم به ذكر است كه تلويزيون الجزيره در برنامه هاى خبرى مختلف خويش ، خبراعتراضات و تظاهرات مردمى ملت ما را نقل وبخش کرده است . اين تظاهرات واعتراضات درسراسر مناطق اهواز ادامه دارد وجريان مفصل آنرا در اطلاعيه هاى ديكرباطلاع هم میهنان محترم خواهيم رساند.

حزب همبستگی دموکراتیک اهواز

2005/4/15