بیانیه کانون نشریات دانشجوئی آذربایجان در محکومیت تغییر اسامی تورکی دریاچه اورمیه

 

پروژه تاریخی تغییر و جعل هویت ملل غیر فارس بویژه تورکهای آذربایجان، از 84 سال پیش تحت سیاست شووینیستی- فاشیستی فارس سازی شروع شده است؛ لاکن متاسفانه در حال حاضر هم پس مانده های شووینیست فارس در نهادهای دولتی و غیردولتی، با بهره گیری از تریبونهای رسمی و غیر رسمی سعی در انکار هویت ملت آذربایجان دارند. لحظه لحظهء تاریخ معاصر یادآور این سیاست دهشتناک است. آشکار است که برای از بین بردن هویت یک ملت باید حافظه و میراث تاریخی آن ملت از میان برداشته شود، بدین منظور همواره خائنان و خودفروختگانی اجیر میشوند تا تاریخ جعل کنند و نامها بتراشند...

تغییر اسامی اصیل تورکی دریاچه اورمیه به فارسی بدست سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در راستای همین سیاست بیشرمانه است. بی شک این اقدام گستاخانهء آموزش و پرورش نمیتواند بدون مجوز و حمایت دولت مرکزی انجام گرفته باشد. کانون نشریات دانشجوئی آذربایجان هم صدا با سایر اقشار ملت آذربایجان، ضمن محکوم کردن این حرکت نژادپرستانه خواستار اجرای موارد ذیل است:

1)     اعادهء اسامی اصیل تورکی جزائر دریاچه اورمیه؛

2)     اعاده سایر اسامی تاریخی و اصیل آذربایجانی که در گذشته تغییر یافته اند؛

3)     عذرخواهی رسمی مسئولان وزارت آموزش و پرورش و افشای عاملان و آمران این حرکت نژادپرستانه؛

4)  به رسمیت شناختن هویت ملی تورکهای آذربایجان، اقرار و اعتراف به اعمال سیاست آسیمیلاسیون بر علیه ملت آذربایجان و تغییر بنیادین این سیاست.

 

در صورت عدم توجه به این خواسته های برحق، دانشجویان آذربایجان حق هرگونه عکس العمل قانونی را برای خود محفوظ میدانند.

کانون نشریات دانشجوئی آذربایجان