ادامه تظاهرات و اعتراضات در منطقه اهواز

اطلاعیه شماره 2

 طبق گزارشهاى رسيده از  شهر اهواز بدنبا ل در گيرى هاى روزگذشتة در اكثر مناطق از جمله محلات دايره، ملاشيه وکوت عبداللة دامنه اين تظاهرات به ساير مناطق اهواز وبعضى از شهرهاى مجاور آن ما نند حميدية,  ويس , ملاثانى , خفاجيه (سوسنگرد) و فلاحية (شادگان)  کشیدة شدة است .

بگزارش منا بع موثق تعداد شهداى اين درگيرى ها تا عصر روز 16/4/2005، 27فروردين 1384،   حد اقل 30 شهيدوصدها مجروح وتعداد دستگير شدگان از مرز هزار نفر تجاوز كرده است.

اما اسامى  شانزده نفر از شهداء در مناطق مختلف شهر اهواز بدست ما  رسيده است كه عبارتنداز:1- راضى عبود الحسون عبيات 2- مهدى (هادى) عبدالنبى سبهانى 3- على نادر حسرجى 4- داغر ملا راضى الشموس 5- احمد على 6- عارف حسن جلالى 7- حسن عباس جلالى  8- مهدى عباس عفراوى   9-  ناصر حيدرى 10- احمد سوارى 11- سعيد نواصرى 12- عبد نواصرى 13-   ناصر دغاغله 14- ناصر غزلاوى 15- صادق نواصرى 16- ناصر عبيات   بوده اند.

رژيم وحشت وسركوب جمهورى بة اصطلاح اسلامى اضافة بر نيروهاى موجود در منطقة   متجاوز از هشت هزار نفرديگر را  بوسيله هلوكوپترها  از تهران واستانهاى مجاور بخصوص از لرستان روانه اهواز نموده بطوريكه شهر اهواز مملوء از نيروهاى مسلح سپاه پاسداران و نيروهاى ويژه گرديد  ودر حال حاضر شهر اهواز در حكومت نظامى بر قرار است.

براساس اخبار واصله  عبور شهروندان از منطقه اى به منطقه ديگر ممنوع شده است وتمامى جاده هاى مرتبط به اهواز توسط نيروهاى نظام بسته شده وتحت كنترل  ومراقبت شديد قرار گرفته است وبرطبق اطلاعات موثق شهر فلاحيه به پشتيبانى از حوا دث واعتراضات  مردم اهواز دست به اعتصاب زده وتمامى محلهاى تجارى شهر وحتى نانوائيها بصورت كامل بسته شده اند وشهر بحا لت تعطيل در آمده است.

 مردم بمنظور جلوگيرى از پيش روى نيروى مسلح رژيم ، مجبور  به  سوزاندن لاستيكهاى كاميون و بستن جاده اهواز حميديه وحميدية خفاجيه(سوسنگرد) جهت دفاع از خود ،نيروهاى  سركوبگر   جمهورى اسلامى براى متفرق كردن مردم ومهار شهر باا ستخدام اسلحه هاى مدرن از جمله تفنگهائى  ونچستر  وگاز اشك آور بطور وحشيانةاى بطرف  تظاهر كنندكان تيراندازى  كردند, آسمان شهر اهواز وشهر هاى اطراف مملوء از هيلوكوبترشده  و بر اساس اخبار واصله دربعضى از مناطق  اين هيلو كوبترها  براى متفرق كردن  تظاهركنندگان  ا ز گاز اشك آور  استفاده  مى كنند. در لشکر آباد اهواز زنان و کودکان با استفاده از کوکتل مولوتف و پرتاب آنها به تانکها از خورد دفاع ميکنند.

همچنین  بر اسا س اطلاعات تاْييد شدة طى دوشب گذشته نيروهاى امنيتى  رژيم با حمله برنامه ريزى شده اى  وارده  خانه هاى افراد ملى گراى عرب شدة و عدة كثيرى از آنان را دستگير وبه مناطق  نا معلومى سق دادند اسامى حدود چهل نفر از آنها بد ست ما رسيده  ليكن بلحا ظ مسائل امنيتى در حال حاضر  ا ز ذكر نام آنان خودارى  ميكنيم.

براساس اخبار رسيده اعتراضات وتظاهرات ملت زجركشيده ما تا تحقق خواسته هاى برحق ومشروع خويش ادامه خواهد يافت و ما در اطلاعيه هاى بعدى اخبار مفصل آنرا به نظر خوانندگان محترم وتمامى آزاديخواهان جهان خواهيم رساند.

 

حزب همبستگى دمكراتيك اهواز

17/4/2005

http://www.ahwazstudies.org/persian/4.18.DSPA-Report-2.htm