شکوائيه عليه ستار دلدار- برنامه گذار تلويزيون آپادانا - بدلايل گفتار و اعمال عرب

ستيزانه و نژاد پرستانه

 

روز جمعه 22 آوريل- يکی از مسئولين سازمان حقوق بشر اهوازدر آمريکا- که سازمانی غير دولتی NGO) ( ميباشد و برای دفاع از حقوق اقليت های ملی-مذهبی و قومی در ايران دفاع ميکند-شکوائيه ای بر عليه آقای ستار دلدار- يکی از مسئولين ، گوينده و مجری برنا مه گذارتلويزيون آپادانا که در ايالت کاليفرنيای آمريکا فعاليت ميکند- تقديم کميسيون ارتباطات دولت فدرال آمريکا- نهادی که مسئول نظارت بر رسانه های فضائی رادارد، کرده است.

 

اين سازمان شکوائيه های مشابهی نيزبه پليس فدرال (اف-بی-آی) و نيز به آقای بيل لاک ير (Bill Lockyer)، دادستان ايالت کاليفرنيا-فرستاده و تقاضای تحقيقاتی در موارد زير کرده است:

در برنامه زنده ای به گردانندگی آقای دلدار- که از ساعت 7 تا 8 شب بوقت محلی- روز پنجشنبه 21 آوريل- از شبکه تلويزيونی آپادانا پخش شد- نامبرده پس از ذکر تظاهرات اخير خلق عرب اهواز در استان خوزستان در هفته های اخير بر عليه جمهوری اسلامی در ايران- بوضوح و با شدت به تبليغ وتهيج وقلع و قمع آنها - اعمال خشونت وکشتارمردم مظلوم و بی دفاع عرب منطقه اهواز پرداخته و به تفصيل سخن داده است .

به اين ترتيب آفای دلدار به ذعم خود حق تظاهرات مسالمت آميز را از 5 ميليون عرب ايرانی سلب کرده و ادعا ميکند که تظاهرات حق شهروند دفولی ، شوشتری، اصفهانی ...و حتی حق کوليان ميباشد، ولی عرب در ايران نميتواند و نميبايست از اين حق برخوردار باشد- فقط به ايندليل که عرب است- حتی اگر در25 سال گذشته در حکومت جمهوری اسلامی تحت شديدترين ستم شهروندی و نيز ستم مضاعف ملی و قومی بوده است ..

درحاليکه آقای دلدارخود به فارسی، يعنی زبان مادری در امريکا برنا مه پخش ميکند، اين حق را برای هوطنان عرب ايرانی در کشور خود، قائل نميشود.

قابل تذکر است که برنامه ساز دمکرات و عدالتخواهیبرخلاف آقای دلدار- در اين شبکه نيز برنامه دارد.

در همين برنامه و در همين رابطه تظاهرات اهواز- آقای دلدارو ميهمانان برنامه اوسخن ازقابل اعدام دانستن کسانی ازجمله آقای ميبدی (يک برنامه گذار راديو وتلوزيونی ايرانی) ميگويد- فقط بدليل دفاع و پشتيبانی از تظاهرات و مبارزات بحق مردم عرب ايران برعليه ستمهای مضاعفی که جمهوری اسلامی ايران بر آنها روا ميدارد.

گفتار و اعمال اقای ستار دلدار- علاوه بر سوء استفاده از رسانه های آزاد و تبايغ خشونت و ارهاب از شبکه ای که از آمريکا و با استفاده از فضای اين کشور در سطح ايران وجهان پخش ميشود، عملی کاملاً ضد قانونی و نيز مخالف با کليه شون انسانی و مبانی حقوق بشر وعرف بين المللی است.

شرکتهائی که با گذاشتن تبليغات تجاری هزينه برنا مه های آقای دلدار را متحمل شده و ميشوند به نحوی ، دانسته و يا ندانسته، صحه بر اين گفتارعرب ستيز ميگذارند و شريک اعمال نژادپرستانه ايشان ميشوند، امری که بايد از جانب نامبرده و آنان متوقف گردد.

سازمان حقوق بشر اهواز