پيام تبريك كنگره‌ى مليتهاى فدرال به آقاى جلال طالبانى به مناسبت انتخاب ايشان  به رياست جمهورى

 

 

جناب آقاى جلال طالبانى، رياست جمهورى عراق

                                

انتخاب جناب عالى، مبارز نستوه، به رياست جمهورى كشور همسايه عراق كه با كشور ما ايران در بسيارى از زمينه‌هاى فرهنگى و كثيرالملله بودن داراى تشابهات عديده مى‌باشد. موجب نهايت خوشحالى است.

بنام كنگره مليتهاى ايران كه اخيراً از طرف هفت حزب و سازمان  متعلق به مليتهاى ايرانى تشكيل شده و هدف آن استقرار يك سيستم دمكراتيك و فدرال در ايران  ميباشد. اين انتخاب شايسته را به مجلس ملى عراق، به خلقهاى عراق، و به شخص جنابعالى صميمانه تبريك مى‌گوييم و براى شما در خدمت به مردم و استقرار نظام دمكراتيك و فدرال در عراق خواستار توفيق كامل ميباشيم.

 

كنگره مليتهاى ايران فدرال متشكل از:

1ـ جبهه متحد بلو‌چستان

2ـ جنبش فدرال دمكرات آذربايجان

3ـ حزب دمكرات كردستان ايران

4ـ حزب مردم بلو‌چستان

5ـ حزب همبستگى دمكراتيك اهواز

6ـ سازمان دفاع از حقوق ملى خلق تركمن

7ـ سازمان انقلابى زحمتكشان كردستان ايران(كومله)