اطلاعیه

 

 

"کنگره ملیت های ایران فدرال"

 

 

"کنگره ملیت های ایران فدرال" دستگیری آقای  یوسف عزیزی بنی طرف  ، نویسنده و محقق برجسته  عرب  را توسط عمال سرکوب جمهوری اسلامی  محکوم میکند.  

 

یوسف عزیزی بنی طرف ، زبا ن حق ملت عرب در ایران که باعتراض علیه کشتار ملت عرب در ایران برخاسته بود ، روز دوشنبه پنجم اردیبهشت 1384 توسط آدم ربایان همیشه حاضر در صحنه جمهوری اسلامی  دستگیر و به زندان اوین  برده شده است.

 

بدنبال طغیان  بحق ملت عرب در اعتراض به بیدادی که بر ا و رفته است ،  جمهوری اسلامی ، متجاوزاز صد نفر را بخاک وخون کشیده و صدها نفر را زخمی و بیش از هزار تن را  دستگیر  کرده است.

 

جرم یوسف عزیزی بنی طرف این است که ازا عمالی سخن گفته است که جمهوری اسلامی ، با یک بر نامه ریزی حساب شده و طی سالیان متمادی ، برای پاکسازی نژادی و قومی  ومحو  تدریجی هویت  ملت عرب در ایران ، بمورد اجراء گذاشته است .

 

"کنگره ملیت های ایران فدرال" از همه سازمان های  سیاسی ، از همه نهاد ها و کسانی که خود را مدافع آزادی ، دموکراسی و حقوق بشر میدانند ، میخواهد که به   سکوت نا مفهوم خود پایان داده  و بدفاع از هموطنان عرب خود بر خیزند ودر دامن تبلیغات عوا مفریبانه جمهوری اسلامی و جریانات شونیستی که  میخواهد عصیان مردمی علیه ستم ملی بر خودرا تجزیه طلبی وا نمود کرده و یا آنرا به عوامل خارجی نسبت دهند  ، بر حذر میدارد. 

 

"کنگره ملیت های ایران فدرال"  از کمیسیون دفاع از حقوق بشر سازمان ملل ، ساز ما ن های دموکراتیک و مدافع حقوق بشر در جهان طلب میکند که  ضمن محکوم کردن  اعمال خشونت آمیز علیه هموطنان عرب ما، به  اقدامی فوری برای آزادی آقای یوسف عزیزی  بنی طرف و همه دستگیر شدگان یورش باند های سرکوب جمهوری اسلامی در منطقه اهواز ، مبادرت ورزند.

 

" گنگره ملیت های ایران فدرال" همچنین خواهان  فرستادن یک هیات مستقل از طرف کمیسون حقوق بشر سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی  برای بر رسی سیاست پاکسازی قومی و نژادی و محو هویت ملی هموطنان عرب خود ، و نیز  دستور العمل صادره از طرف جمهوری اسلامی  در اینمورد  است.

 

 

 

 

                    کنگره ملیت ها ی ایران فدرال

                 

                    هفتم اردیبهشت 1384

 

 

 

1-جبهه متحد بلوچستان

2- جبهه ملی آذر بایجان

3- جنبش فدرال دموکرا ت آذربایجان

4-حزب دموکرا ت کردستان ايران

5- حزب مردم بلوچستان

6- حزب همبستگی دموکراتیک اهواز

7- سازمان دفاع از حقوق خلق ترکمن

8-کانون فرهنگی آذربایجان

9-کومله- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران