س. حاتملوی

 

دستگیری یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده و محقق عرب ایران محکوم است

 

بنا به گزارش خبر گزاریها یوسف عزیزی بنی طرف، نویسنده و محقق عرب ایران در تاریخ 25.04.05 توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده است.

با دستگیری بنی طرف دور تازه ای از خشونت و سرکوب رژیم جمهوری اسلامی علیه ملت عرب ایران و فعالین سیاسی آنها آغاز می شود. خشونتی که تا به امروز به بهای جان تعدادی از هموطنان عرب و دستگیری دهها نفر از آنها تمام شده است.دستگیری بنی طرف علیرغم مواضع معتدل سیاسی او * یکبار دیگر نشان داد که جواب رژیم به خواسته های ملی ملل غیر فارس ایران فقط سرکوب و زندان می باشد. دستگیری بنی طرف همانند مورد انصافعلی هدایت** روزنامه نگار و فعال ملی آذربایجانی بر اساس اتهامات پوچ و بی پایه بوده است.

جامعه ی روشنفکری ایران و کشورهای عرب منطقه، بنی طرف را به عنوان نویسنده و محققی می شناسند که از هر فرصتی برای بیان دردها و محرومیت های ملت عرب ایران استفاده کرده و همواره منادی دوستی ملت های ساکن ایران بوده است.

نام یوسف عزیزی بنی طرف یرای آذربایجانیها و ترک های ساکن ایران نه تنها نام آشنائی می باشد، بلکه او در چند سال اخیر با فعالیت های خود به سمبل دوستی ملتهای آذربایجان و عرب ایران بدل شده است. شرکت او در گردهمائی تاریخی قلعه بابک و سخنرانی هایش به نمایندگی از طرف عربهای ایران، گویای اهمیتی است که این تویسنده و محقق سرشناس برای دوستی هر دو ملت قائل میباشد.

بعد ازعملیات بربر منشانه ی رژیم علیه تظاهر کنندگان عرب، دستگیری یوسف عزیزی بنی طرف که در افشای این جنایات سهم به سزائی داشته است، البته تعجب آور نبود. چیزی که تعجب فعالین ملی ملل غیر فارس و طرفداران واقعی حقوق بشر در ایران را بر می انگیزد، سکوت معنی دار احزاب، سازمانها، انجمن ها و کانونهای روشنفکری و مدنی فعال در داخل و خارج از کشور می باشد. بسیاری از این فعالین مدنی که امروزه به تقلید از کشورهای غربی حتی طرفدار حقوق حیوانات نیز گشته اند***، وقتی که پای دفاع از حقوق ملی هموطنان غیر فارس خود به میان می آید، مثل همیشه کمیت شان می لنگد.

اینگونه فعالین مدنی باید بدانند که سکوت در مقابل این جنایات، همراهی با رژیم ترور و وحشت حاکم بر کشور محسوب می شود.

جامعه ی روشنفکری ایران باید بداند که بدون دفاع قاطع از حقوق ملی ملل غیر فارس ساکن ایران امر ایجاد جامعه ای دمکراتیک و انسانی در این کشور همانند آب در هاون کوفتن است.

آذربایجانیها و ترکهای ساکن ایران خواهان پایان دادن به فشارها و تضییقات مختلف علیه ملت عرب ایران بوده و آزادی بی درنگ و بی قید وشرط یوسف عزیزی بنی طرف و انصافعلی هدایت را خواستار می باشند.

____________________

*یوسف عزیزی بنی طرف کسی است که در نوشتن قانون اساسی بعد از انقلاب همراه با بعضی از فعالین ملی آذربایجانی و کرد مورد مشورت تهیه کنندگان این قانون قرار گرفته بود.

** انصافعلی هدایت روزنامه نگار و فعال ملی آذربایجانی ماههاست که بر اساس اتهامات بی پایه دستگیر و علیرغم بیماری های مختلف همچنان در زندان به سر می برد.

***امری که به نوبه ی خود خیلی اهمیت دارد و آنرا باید به فال نیک گرفت.