فراخوان به تظاهرات

۱۲ فروردين

 

نه به جمهوری اسلامی!

نه به تبعيض‏های جنسی، قومی و مذهبی در ايران

نه به انكار و پايمال كردن مداوم حقوق انسان‏ها در ايران

نه به سيطره ی دين بر همه ‏ی شئون زندگی اجتماعی، سياسی و فرهنگی در ايران

نه به نظام ستمگر و آزادی كش جمهوری اسلامی و همه‏ نهادها و نمادهايش

نه به هر گونه نظام موروثی، دينی و مسلكی برای فردای ايران

 

آری به جمهوری!

برای تامين و ترويج دمكراسي

برای برقراری جمهوری برخاسته از رای آزاد و برابر همه مردم، پاسخگو به مردم و قابل تغيير به دست مردم

برای جدايی دولت از دين

برای برخورداری تمامی شهروندان از آزادی‌های بنيادين سياسی و صنفي

برای تامين حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بنيادين (امنيت، معاش، مسكن، بهداشت، آموزش و كار)

برای تضمين حق مردم در تعيين سرنوشت خود و مخالفت با هر گونه دخالت قدرتهای خارجی در حق    حاكميت مردم

برای ايجاد فرصتهای برابر جنسی و قومی در همه‏ ی عرصه‏ های زندگی اجتماعی

 

همه ‏پرسی ۱۲ فروردين سال ۱۳۵۸ بدون دخالت مردم و نهادهای منتخب آنان، بدون پيش شرطهای لازم برای انجام يك همه پرسی دمكراتيك و طبق دستوری مذهبی انجام گرفت. اين روز نماد رسميت يافتن حاكميت جمهوری اسلامی و مبنای قانونی حكومت سركوب و ترور مداوم شد.

 

با شركت در تظاهرات ۱۲ فروردين اين روز را به روز نه به جمهوری اسلامی بدل كنيم.

بانگ بلند آزادی‌خواهان ميهنمان شويم و خواست خود را به گوش جهانيان برسانيم.

نيروهای مترقی و آزادی خواه جهان را به ياری بخوانيم.

 

تظاهرات سراسری و برنامه هاى ويژه در شهرهای:

آمستردام، استكهلم، برلن، پاريس، كلن، هانوفر، وين، بركلی (شمال كاليفرنيا)

تظاهرات مركزی جمعه ۱۲ فروردين ۱۳۸۴ (۱ آپريل ۲۰۰۵) در  بروكسل

 

گروه كار كارزارهاى سراسرى ١٢ فروردين

۲۶ اسفند ۱۳۸۳ (۱۶ مارس ۲۰۰۵)