اطلاعيه جبهه ملي آذربايجان در حمايت از مبارزات ملت عرب اهواز و محکوم کردن اعمال جنايتکارانه دولت مرکزی

خواهران وبرادران عرب خوزستان

لحظاتی درحیات ملتها هست که تاریخ ساز و فراموش نشدنی است.  ملت سرافراز عرب ایران، امروزشجاعانه ثابت کرد که بمصداق عبارت "به سرافرازی و افتخار مردن، هزار بار با شکوه تر از به خفت زیستن است" ایمان مطلق دارد.

شکوه آنجاست که انسانها برای حق و عدالت ایثار میکنند. سربلندی و عظمت آنجاست که انسانها حق را از باطل تمییز، و عدالت را بر ظلم ترجیح میدهند.

من از طرف خود، شورای مرکزی،  اعضای جبهه ملی آذربایجان، و کلیه هموطنان آذربایجانی شما، هرگونه تفکر شوونیستی را محکوم میکنم.   ما اعمال حکومت جمهوری اسلامی را در تلاشهای غیر انسانی خود برای پاکسازی قومی خوزستان، و دسیسه انتقال خانواده های ترک به سرزمین های شمارا تفکری شیطانی برای ایجاد دشمنی  بین ملل شریف ترک و عرب دانسته، و آنرا از برنامه های نژادپرستانه  شوونیزم آریايي بحساب  آورده و برای ناکامی این طرح خبیث مبارزه میکنیم.

یک بار دیگر مبارزات شما خواهران و برادران عرب را  در احقاق حقوق حقه خود تایید و حمایت بی دریغ ملل ترک ایران و آذربایجانیان جهان را درپشتیبانی شما  اعلام میدارم.

 

پیروز باد مبارزات عدالت جویانه ملت عرب خوزستان

موفق باد تلاشهای ملل تحت ستم ایران در رهايي از شرايط غیر انسانی موجود

دوستدار شما

دکتر علیرضا نظمی افشار

صدر جبهه ملی آذربایجان

www.aznf.org