بيانيه

كنگره جهاني آذربايجانيها

در حمايت از مبارزات خلق عرب احواز

80 سال است كه ملتهاي ترك، عرب و ... متحمل انواع خسارات و تلفات جاني و مالي شده و بهترين فرزندان خود را در تبعيد و زندان و شكنجه و پاي چوبه دار از دست داده وبراي تامين حقوق ملي خود با حكومتهاي شونيستي شاه و شيخ مبارزه كرده اند.

طي روز هاي گذشته بدنبال افشاي نامه محرمانه ابطحي مشاور رئيس جمهوري براي پاكسازي ملي و تغيير و كاهش نسبت جمعيتي خلق عرب احواز، مردم عرب احواز دست به تظاهرات مسالمت آميز زده است اما رژيم شونيستي جمهوري اسلامي با بهره گيري از همه امكانات نظامي همچون اسلاف خود تظاهرات را سركوب و چند نفر را كشته و تهدادي را زنداني كرده است.

كنگره جهاني آذربايجانيها ( د ا ك ) ضمن حمايت از مبارزات برحق خلق عرب احواز اعمال رژيم شونيستي جمهوري اسلامي را محكوم كرده واز همه سازمانها و نهادهاي بشر دوست درخواست مي كند كه عليه نظام توتاليتر جمهوري اسلامي صداي اعتراض خود را بلند كنند.

صدر هيئت رئيسه كنگره جهاني آذربايجانيها

محمدرضا خشتي

20/4/2005