اطلاعیه

" جنبش فدرال دموکرات آذربایجان"

 

در رابطه با حرکت اعتراضی مردم عرب احواز

 

جنبش فدرال دموکرات آذربایجان ،همبستگی خود را  با حرکت اعتراضی مردم عرب احواز ابراز داشته و احساس همدردی عمیق خود را نسبت به قربا نیان بی دفاع عوامل سرکوب جمهوری اسلامی اعلام میدارد.

آنچه در احواز میگذرد، تنها گوشه کوچکی است از سنا ریوی شومی که شیطان مسلکان حاکم بر ایران ، علیه ملیت ها تدارک دیده اند.

جمهوری اسلامی ، نخستین سنگ بنای حاکمیت خود را با حمله به تر کمن صحرا و کردستا ن و

 اعدام های طرفداران خلق مسلمان در آذر بایجان و راه انداختن باندهای شبه فاشیستی در احواز علیه مردم عرب آن ، آغاز کرد ، سیاستی که در این 25 سال گذشته همچنان دنبال کرده است. توسل با اسلحه علیه ملیت ها تنها یک رویه از دشمنی  آن با ملیتها  بوده است.

انتقال ثروت های اساسی کشور به مناطق تحت نفوذ چند آخوند فارس  بمنظور خشکاندن زمینه های حیات اقتصادی ملیت های غیر فارس و ایجاد سرزمین ها ی سوخته برای آنان از نظر اقتصادی، سیاستی بس شوم و شیطانی تر از کشیدن اسلحه بروی ملیتها بوده است. از این نظر هردو جناح حاکمیت تفاوتی با هم نداشته اند.

اکنون زمان چیدن حاصل  دشمنی ها علیه ملیتها توسط جمهوری اسلامی فرا رسیده است و آنچه کاشته اند  ،دیر یا زود ببار خوهد نشست.

تاریک اندیشان سیاهدلی که سکان حاکمیت را بدست گرفته اند ، هرگز دشمنی خود را با ملیت ها و جنبش ملیت ها پنهان نکرده اند .بگذارید همبستگی و دست مشترک ملیت ها علیه این حاکمیت سیاه، به سنگ پایه

دوستی و نزدیکی هرچه بیشتر ملیتها ی ایران برای ایرانی   آزاد و دموکراتیک باشد.

 

 

 

 

                                                                                            جنبش فدرال دموکرات آذر بایجان

 

                                                                       28 فروردین 1384 (برابر با 17 آوریل 20052)