اطلاعیه

 

در تاریخ 20 فوریه 2005 نما یندگان احزاب و جریانات مختلف ملل تحت ستم در ایران، در لندن انگلستان گرد هم آمدند تا در امر مشترک و رفع ستم ملی بحث و گفتگو نمایند.

در این نشست چهارده حزب و سازمان سیاسی برنامه ها و طرحهای خود را برای رفع ستم ملی به بحث گذاشتند. این نشست و گفتگو باعث آشنایی بیشتر این احزاب از تفکرات و پلاتفرمهای مختلف در بین جریانات ملل تحت ستم گردید و آنها بر ادامه مبارزه مشترک در جهت تحقق حقوق ملتهای تحت ستم ترک، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن تاکید نمودند.

در پایان این گرد همائی توافق شد که این گونه نشستها، گفتگوها و همکاریها را ادامه داده و در جهت هماهنگی بیشتر حرکت کنند.

احزاب و سازمانهای شرکت کننده در این جلسه، بر تعهد و همکاریهای خود در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت ملل تحت ستم در ایران، دمکراسی و سکولاریسم تاکید کردند.

 

امضاء کنندگان:

 

1 کومه له سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان

2 سازمان اتحاد ملی آذربایجان جنوبی

3 کنگره جهانی آذربایحانیها برهبری آقای خشتی

4 جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز

5 حرکت بیداری ملى آذربایجان جنوبی

6 حزب مردم بلوچستان

7 جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

8 حزب همبستگی دمکراتیک اهواز

9 اتحاد انقلابیون کردستان

10 جبهه ملی آذربایجان

11 حزب استقلال آذربایجان جنوبی

 

جریانات و سازمانهای شرکت کننده:

 

1 - کومه له سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان

2- جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز

3 - اتحاد انقلابیون کردستان

4 - جبهه ملی آذربایجان

5 - جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

6 - حزب مردم بلوچستان

7 - حزب همبستگی دمکراتیک اهواز

8 - سازمان اتحاد ملی آذربایجان جنوبی

9 - کنگره جهانی آذربایحانیها برهبری آقای خشتی

10 - حرکت بیداری ملى آذربایجان جنوبی

11 حزب دمکرات کردستان ایران

12 جبهه متحد بلوچستان

13 سازمان دفاع از حقوق خلق ترکمن

14 حزب استقلال آذربایجان جنوبی

 

هیئت رئیسه کنفرانس:

ناهید بهمنی

شاهرخ مظاهری

حسین بر