اطلاعيه شماره 4 حزب هبستگى دمكراتيك اهواز در مورد استمرار انتفاضه(شورش وعصيان) در اقليم اهواز
AUTHOR/SOURCE| ,
حزب همبستگى دمكراتيك اهواز


ARTICLES DETAIL| Thursday, April 21, 2005

,
اطلاعيه شماره 4 حزب هبستگى دمكراتيك اهوازدر
مورد استمرار انتفاضه (شورش وعصيان) در اقليم اهواز
تظاهرات مردم عرب منطقه اهواز براى روز پنجم در بيشتر شهرهاى منطقه استمرار يافته ودرگيرى درآنها ادامه دارد، اين رويدادها با وجود تراكم نيروى سركوبگر امنيتى فراوان در شهر اهواز ومخصوصا در دو محله دايره وسياحى شد ت يافته است. طى گزارشهاى موثق امروز درگيرى هاى سختى بين نيروهاى امنيتى ا ز يك طرف وجنبش انتفاضه در الدايره ( شلنگ آباد)وشهر هاى ديگر از طرف ديگر درگرفت كه در اثر آن 13 نفر به شهادت رسيدند كه 5 تن از شهيدان زن بودند. ا جساد چند تن از شهيدان بعلت شدت درگيرى در خيابانها مانده مردم نتوانستند آنهارا از محل زد وخورد منتقل نمايند. نيروهاى امنيتى رژيم بزور وارد خانه ها شده وعده زيادى از جوانان را از خانه ها يشان به جاهاى نا معلومى سوق ميدهند، وهمچنين به تمامى داروخانه ها ى اهواز دستور داده شده كه از تحويل دارو وكمكهاى اوليه به مردم عرب اهواز خودارى نموده ، واز جهت ديگر به كليه مطب هاى خصوصى د ستور داده شده كه از استقبال مجروحين خودارى كرده و آنها را به بيمارستانها راهنمايى وهدايت نمايند، بهمين خاطر تعداد زيادى از مجروحين مجبورند بدون داشتن امكانات درمانى در خانه ها درمان شوند. نيروهاى امنيتى در روز هاى تظاهرات سعى ميكردند براى متفرق كردن آنان از تيرهاى هوائى وگاز اشك آور استفاده ميكردند وليكن امروز به شيوه وحشيانه اى براى متفرق كردن مردم عمل نموده و مستقيما مردم را هدف تير اندازى خود قرار دادند . على شمخانى وزير دفاع رژيم، شب گذشته با عده اى ا ز فعالين سياسى ملت عرب جلسه اى در مورد خاموش كردن انتفاضه سراسرى مردم داشته كه از اين نشست نتيجه اى حاصل نشد. طبق ا خبار رسيده جزايرى امام جمعه اهواز ، ا ستاندار ،فرماندار وبعضى از مسئولين منطقه اهواز با شخصيتهاى سرشنا س شهر و رؤساى بعضى از قبايل داشته اند كه نتيجه اين نشست حاصلى بهمراه نداشت. بنا به اخبار دريافتى امروزدر شهر محمره وعبادان عليرغم كنترل شديد از جانب نيروهاى امنيتى در اين دو شهر تظاهرات مشابهى بر پا شده است كه منجر به زدو خورد با نيروهاى مذكور شده است . عصر ديروز در شهرهاى حويزه وفلاحيه اعتراضات وتظاهراتى بوقوع پيوست كه بنا به اخبار موثق كه به ما ارسال شده ، بعضى ا ز مؤسسات دولتى وبانك كشاورزى حويزه به آتش كشيده شد . نفرت وانزجار. نسبت به سركوب وحشيانه نيروهاى نظامى وامنيتى جمهورى اسلامى ايران تما م شهرهاى منطقه اهواز را فرا گرفته و اراده مردم را به ادامه ا نتفاضه مصمم تر كرده است .

حزب همبستگى دمكراتيك اهواز 20/4/2005