دوست عزیز

با سلام زیا د. در سایت شما از زبان آقای محمود بیلگین، در روایت اجلاس لندن ، جمله ای بمن نسبت داده شده است که نه من و نه هیچکس دیگری بر زبان نیاورده است و آ ن جمله اینست:" به تمامیت ارضی اعتقاد دارم". امیدوارم که آقای بیلگین از این ببعد در نقل گفته های دیگران اندکی دقت بیشتر بکار ببرند.

با احترام.

 هدایت سلطانزاده