جواب فعالین حرکت ملی اذربایجان به سناریوی تلفنهای تهدید آمیز وزارت اطلاعلات

در 9 و10تیرماه عظیمترین قورولتای ملت آذربایجان را در قلعه بابک برگزار خواهیم کرد!

 

 

 

 

با نزدیکتر شدن موعد برگزاری ششمین قورولتای کبیر ملت آذربایجان در قلعه بابک، سناریوی تلفنهای تهدید آمیز وزارت اطلاعلات برای مرعوب کردن فعالین حرکت ملی اذربایجان کلید زده شده است.

بر اساس اخبار رسیده از شهرهای اذربایجان دهها تن از فعالین حرکت ملی از طرف مامورین وزارت اطلاعلات و نیز نیروی انتظامی مورد تهدید قرار گرفته اند!

فعالین حرکت ملی اذربایجان در جواب به این تلفنهای تکراری که نشان از عظمت شرکت ملت آذربایجان در قورولتای قلعه بابک دارد بصراحت گفته اند:

در 9 و 10 تیرماه عظیمترین قورولتای ملت آذربایجان را در مدنی ترین وضع ممکن در قلعه بابک برگزار خواهیم کرد!

آنها می گویند ملت کهنی که سراسر تاریخش مملو از قهرمانان و هلوانان است نه تنها هر گز مرعوب گفته های چند مامور معذور نمی شود بلکه با حضور قاطعانه خود دست در دست هم، قدرت و وحدت حیرت انگیر خود را به منصه ظهور خواهد رساند!

بگذار جهانیان بدانند آذربایحان، امروز مقاومتر و شجاعتر از هر روزی است!