مردم آزاديخواه و سازمانهای انساندوست و مدافع حقوق بشر جهان!

توده های محروم و مبارز مردم ايران و ملتهای ستمديده!

 

26 سال پيش روز 12 فروردين، بدنبال قيامی که به واژگون شدن نظام پادشاهی در ايران منجر شد، رهبران جمهوری اسلامی با سلب حق برگزاری يک رفراندوم دمکراتيک از مردم و مليتهای ايران ، که طی آن بتوانند از ميان بديلهای مختلف حکومتی يکی را انتخاب نمايند، حکومت ضد بشری جمهوری اسلامی را بنيان گذاشتند. حکومتی که جز حکومت غارت و چپاول و زور سرنيزه، حکومت شکنجه و اعدام و کشتار مخالفين، حکومت دين و جنايت و مثله کردن انسانها، حکومت جنگ و فقر و ورشکستگی اقتصادی و انزوای سياسی چيزی نبوده و چيزی برای مردم ايران به ارمغان نياورده است.

 

ما همگام با اکثريت قريب به اتفاق زنان و مردان و مليتهای ساکن ايران و مردم معترض به حاکميت سياه جمهوری اسلامی، اعلام مينمائيم که اين نظام غيرقابل اصلاح، مورد نفرت و بيزاری توده های مردم و فاقد مشروعيت و مقبوليت لازم بوده و بايد سرنگون شود. لذا ما خواهان استقرار نظام جمهوری فدراتيو ايران مبتنی بر حقوق بشر و متشکل از جمهوريهای فدرال محلی مليتهای ساکن ايران بوده و مردم را به مبارزه ی متحد برای استقرار آن فرا میخوانيم. مشخصات اين جمهوری به قرار زير است:

 

1-      جدائی دين از دولت را تامين نموده و مذهب را تنها به عنوان امر خصوصی شهروندان برسميت ميشناسد.

2-      همه قوانين و مقررات متضمن نابرابری حقوق زن و مرد را ملغی نموده و برابری کامل حقوق آنان در تمامی عرصه ها را تامين مينمايد.

3-      حقوق مليتهای ساکن ايران را برای تعيين سرنوشت خويش برسميت شناخته و شرايط مناسب برای ايجاد حکومتهای فدرال محلی ، اتحاد داوطلبانه آنها و برخورداری آنان از حقوق و امکانات برابر در تمامی عرصه ها را فراهم مينمايد.

4-      آزادی بی حصر و استثنا عقيده و بيان و مطبوعات، آزادی احزاب و تشکلهای سياسی، فرهنگی و صنفی را تضمين مينمايد.

5-      وسيعترين دموکراسی مبتنی بر انتخابی بودن کليه ی مقامات کشوری را مقرر داشته، مجازات اعدام را لغو نموده و هرگونه شکنجه و اذيت و آزار زندانيان را بطور مطلق و بهر منظور ممنوع اعلام مينمايد.

 

 

جنبش فدرال دموکرات آذربايجان

کومله سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ايران