ترجمه نامه به رئيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد

 

 در رابطه باسرکوب تجمع مسالمت آميزاهواز

 

 

 

خانم لويز آربور

 

رئيس کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد !

 

 

 

 

 

طبق اخبار منتشره دولتی و غير دولتی ، مردم عرب اهواز برای پرسش از متن بخشنامه ای که  به مسئولين رژيم جمهوری اسلامی ايران نسبت داده می شد و در ارتباط با وضعيت آنها بود در مقابل استانداری  استان خوزستان تجمع کرده بودند . رژيم جمهوری اسلامی ايران در امتداد  نقض گسترده ، مستمر و برنامه ريزی شده حقوق بشر،اين تجمع مسالمت آميز را همچون ديگر اعتراضات مردمی توسط نيروهای انتظامی سرکوب نمود.

 

طی شش روز گذشته در شهرهای ماهشهر ، اهواز و حومه های آن تعداد زيادی کشته ، مجروح و دستگير شده اند . بر اساس آمار رسمی بين سه تا شش نفر کشته ، 310 نفر بازداشت و 30 نفر زخمی گزارش شده است .

 

 

 

ما "فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی" از شما و دبير کل سازمان ملل متحد خواستاريم که :

 

1 ـ تمامی دستگير شدگان را هرچه زودتر آزاد کنند . گفتنی است که دستگير شدگان امکان دسترسی به وکيل مدافع ندارند و خانواده هايشان از محل بازداشت آنها بي اطلاعند .

 

2 ـ  منع تعقيب مجروحين و معالجه سريع آنها .

 

3 ـ تحويل دادن اجساد به خانوادهای مقتولين و اجازه سوگواری برای آنها .

 

4 ـ اعزام يک هيئت تحقيق از جانب کميسيون حقوق بشر سازمان ملل به محل درگيريها .

 

 

 

                «فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و امريکای شمالی»

 

                                ihrnena@gmail.com                      

 

3 ارديبهشت  1384  برابر با 23  آوريل2005