سه شنبه ٣١ خرداد ١٣٨۴ – ٢١ ژوئن ٢٠٠۵

شيرين عبادی طی تماس با خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) بيانيه‌ی خود درباره‌ی انتخابات را قرائت كرد.
در بخش‌هايی از اين بيانيه آمده است: از متن مصاحبه‌ای از من به صورت گزينشی استفاده شده و اين‌طور القا مي‌شود كه من از فرد به‌خصوصی در انتخابات حمايت مي‌كنم، حال آن‌كه من بارها اعلام كرده‌ام از فرد به‌خصوصی در انتخابات رياست جمهوری تا زمان الغاء قانون استصوابی و محروميت زنان از كانديداتوری رياست جمهوری حمايت نخواهم كرد.
وی اظهار داشت: من بر اين اعتقادم كه مردم ايران از آزادي‌های مشروع و برحقی كه در نتيجه‌ی سال‌ها مبارزه به دست آورده‌اند صيانت خواهند كرد و اجازه نخواهند داد به هر دستاويزی گوشه‌ای از آزادي‌ها كاسته شود. كسانی كه با درج گزينشی مصاحبه‌ها نظريات به‌خصوصی را به مردم القا مي‌كنند بايد توجه داشته باشند كه مردم ايران از آن آگاهی و بينش سياسی برخوردارند كه در مواقع لزوم و به هنگام انتخابات، آن گونه كه خود مصلحت مي‌دانند و به شيوه‌ای كه خود مي‌پسندند، حافظ آزادي‌های به دست آمده باشند. فراموش نكنيم آزادی جاده‌ای است يك‌طرفه؛ راه رفته شده، قابل برگشت نيست. درود بر آزادي.