اطلاعیه كنگره ملیتهاى ايران فدرال

 

جنايات اخير حكومت اسلامى در سركوب ملت عرب را محكوم مى كنيم!

بدنبال افشاى محتواى نامه محرمانه دفتر رياست جمهورى مبنى بر پاکسازی قومی و تغيير ساخت جمعيتى ملیت عرب منطقه اهواز ظرف مدت ده سال كه از طرف رژيم  برنامه ريزى شده است ، هزاران نفر از مردم اهواز وساير شهرهاى استان  روز جمعه 26 فروردين 1384 مصادف با روز 15 آوريل 2005 ميلادى در اعتراض به سياست هاى پاكسازى قومى ومحو هويت عربى آنان ، دست به تظاهرات زدند و خواستار لغو سياست رژيم در منطقه كرديدند. این انتفاضه وشورش مردم عرب علیه بی حقی و بیدادی است که علیه آن بکار رفته است.

   رژيم جمهورى اسلامى بجاى لغو سياست پاكسازى قومى دستور داد كه نامه را-که صحت آن توسط متخصصین تایید گردیده است- جعلى اعلام كنند، وتظاهرات مردم بى گناه عرب منطقه اهواز را باشدت وبطور وحشيانه اى سركوب نمايد، كه بر اثر آن ده ها شهيد وصدها مجروح بر جاى گذاشت ، و بيش از هزار نفر دستكير شدند، و این موج سرکوب و کشتارتا بحال ادامه دارد.

جمهوری اسلامی ، میتواند وجود چنین دستور العمل محرمانه ای را جعلی اعلام نماید، لیکن نمیتواند آثار واقعی این سیاست به اجراء گذاشته خود را انکار کند. آخوند های حاکم بر ایران نمیتوانند انکار کنند که ثروتمند ترین بخش ایران را که 90 درصد در آمد های نفتی کشور از آن منطقه تامین میشود، به سرزمین سوخته ای برای هموطنان عرب ما تبدیل کرده اند. نمیتوانند انکار کنند که صد و بیست و پنج هزارهکتار ز زمین های کشاورزان عرب را بزور مصادره کرده اند، با انحرا فا تی در مسیر رودخانه های کارون وکرخه آب آنها را را به مناطق غیر عربی برگردانده ویا در معرض فروش برای بعضی کشورها قرار داده اند، شهر ها و مناطق اسیب دیده از جنگ را که خود یکی از عوامل آن بوده اند ، بحال خود رها کرده اند . این پاکسازی قومی در عین حال همراه بوده است با احداث شهرک ها ئی در مناطق عرب نشین واسکان قریب یک ملیون نفر از مردم غیر بومی و غیر محلی از مناطق فارس نشین از طریق دادن امتیازات و تشویق های مالی ویژه، بی آنکه برای مردم بومی نیز که سنگین ترین لطمات جنگ هشت ساله ای را متحمل شدند، کوچکترین حق مشابهی قائل شوند. گوئی هموطنان عرب ما، سرخ پوستانی هستند که باید از سرزمین های خود رانده شوند ویا در مناطق حراست شده ای شبیه سرخ پوستان زندگی کنند.

جمهوری اسلامی نمیتواند انکار کند که مردم عرب نه سهمی در قدرت سیاسی دارند ، نه بهره ای از ثروتی که بر روی آن نشسته اند ، ونه حق آن دارند بزبانی که نسل اندر نسل به آن سخن گفته اند ، بخوانند وبنویسند و یا نام پدران و مادران خود را بر روی فرزندان خود بگذارند، این در حالی است که نام خیابانهای تهران بنام تروریست های بین المللی آراسته است. جمهوری اسلامی نمیتواند انکار کند که نام هر شهر و رو ستا ومحلی را که مردم عرب طی صدها سال بدان نامیده اند، به نام های فارسی برگردانده اند. همه این اقدامات رژیم ، معنائی جز محو تدریجی، جز پاکسازی نژادی و محو هویت ملی هموطنان عرب ما ندارد.

جمهوری اسلامی ، همانند سلطنت پیش از خود ، سیا ست شوم بکار گرفته شده علیه ملیت ها را در پوشش مقابله با تجزیه طلبی پنهان سا خته است حال آنکه خود، ملیت ها را به خودی و غیر خودی تجزیه کرده است. این حا کمیت سیاسی در ایران است که تجزیه طلب است ، و این جمهوری اسلامی است که هما نند یک نیروی خارجی و اشغالگر با مردم کشور خود رفتار میکند.

سرکوب خشن و وحشیانه تظاهرات صلح آمیز مردم بی دفاع ، آیا بمعنی آموختن زبان خشونت نیست؟

كنگره ملیت هاى ايران فدرال ضمن ابراز نفرت و انزجار خود از سياست ضد مردمى رژيم ومحكوم كردن سركوب ملت عرب در ايران، حمايت خويش را از مبارزه بر حق ملت عرب و حركت اعتراضى به سياست هاى پاكسازى قومى اخير  اعلام ميدارد واز كليه سازمانها ومحافل سياسى ومدنى انسان دوست ومخصوصا سازمان ملل وسازمانهاى تابعه آن براى جلو گيرى از ادامه كشتار مردم عرب ايران ، و آزادی هرچه سریعتر دستگیر شدگان ، دخالت عاجلى نموده و اقدامات خشونت بار و وحشیانه رژيم را محكوم نمايند .

کنگره ملیت ها ی ایران ، همچنین خواهان اعزام هیاتی مستقل از طرف کمیسون حقوق بشر

سا زمان ملل برای بررسی وضعیت قربانیان و علل این فجایع است.

كنگره ملیت های ايران فدرال

19/4/ 2005

1.     جبهه متحد بلوچستان ایران

2.     جنبش فدرا ل دمکرا ت آذربایجان

3.     حزب دمکرا ت کردستان ایران

4.     حزب مردم بلوچستان ایران

5.     حزب همبستگی دمکرا تیک اهواز

6.     سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایرا ن کومله

7.     سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن