بیانیه کنگره ملیتهای ایران فدرال

 

 

 

ایران از آن همه مردم، و همه ملیت ها ی ایران است، حقی که تا کنون از اکثریت آ نان سلب شده است.

 

ما ستم ها ی ملی و بی عدا لتی ها ئی را که بر آ نا ن رفته است احساس می کنیم ، و بهمین جهت،

فدا کا ریها و زحماتی را که فرزندان این مرز و بوم بمنظور برقراری عدا لت و آ زا دی در ایران تحمل کرده اند، پاس میداریم.

 

ما بر این باوریم که مشرو عیت سیا سی هر حاکمیتی ، همواره از اعمال اراده مردم سرچشمه میگیرد ، و در ایران کثیر المله ، ضرورتا از منشور اراده ملیت ها ی مختلف و رعایت حقوق برابر آنان میگذرد.

 

از آنجائی که بدون شرکت همه ملیت ها در اداره کشور ، اداره امور داخلی مناطقی که در آن ساکنند، و ایجاد فرصت ها ی همسان برای آنان در این زمینه ، امکان دستیابی به آزادی ها ی غصب شده ، صلح و پیشرفت واقعی نا ممکن است، ما برقراری حکومت فدرال بر اساس معیار های ملی و جغرافیا ئی ،بعنوان تنها مکانیسم سیا سی قابل دوام را بمنظور اعمال اراده سیاسی همه ملیت ها در چهار چوب ایرا نی آزاد، دموکراتیک و متحد میدانیم، و بر این اساس ، ما سازما نها ی ملیت ها ی ایرانی، که در 20 فوریه 2005 در "کنگره ملیت ها ی ایران فدرال" گرد آمده و دست اتحاد بهم داده ایم،

 

اصول پا یه ای زیر را، اصول مشترک برنا مه کار خود برای همکاری و فعا لیت قرار می دهیم:

 

1-     جمهوری اسلامی حکو متی است توتا لیتر و ضد آزادی و حقوق مردم ایران، لذا سرنگو نی آن شرط اولیه استقرار یک حکو مت فدرا ل و دمو کرا تیک در ایران است.

 

2-     ما ضمن اعتقاد راسخ به اراده ملت ها در حق تعیین سرنوشت خویش بر مبنای اعلامیه جها نی حقوق بشر و میثا ق ها ی بین المللی ، خوا ها ن حکومتی فدرال در ایران بر اسا س معیا رها ی ملی جغرا فیا ئی در چهار چو ب ایرا ن هستیم.

 

3-     جدائی کا مل دین از دولت .

 

4-     لغو هر گو نه تبعیض جنسی، و تامین برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه های سیاسی، اجتما عی ، اقتصادی ..

 

5-     تامین آزادی عقیده و بیان ، تشکل های سیا سی و اجتما عی ،و تضمین برابری قا نو نی همه شهروندان در استفاده قا نو نی از آنها.

 

6-     تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی همه شهروندان.

 

7-     بر قراری رابطه صلح آمیز با همه کشور ها، بر اساس احترام متقابل ، احنرام به میثاق های بین المللی ، و حل مناقشا ت با استفا ده از شیوه ها ی مسالمت آمیز ، و قوا نین جها نی.

 

 

8- مبا رزه با ترو ریسم و سلا حها ی کشتار جمعی در منطقه و همکاری بین المللی علیه آن، و دفاع از حل صلح آ میز منا قشات منطقه ای و بین المللی.

 

ما از سازما نها و شخصیت ها ی سیا سی معتقد به مفا د این بر نا مه، می خوا هیم که به این کنگره بپیوندند و ما را در پیشبرد این مهم یا ری رسا نند.

 

 

امضاء کنندگان:

 

1- جبهه متحد مردم بلوچستان

2- جنبش فدرال دموکرات آذر بایجان

3- حزب دمکرات کردستان ایران

4 - حزب مردم بلو چستان

5- حزب همبستگی دمو کراتیک اهواز

6- سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن

7- کومله- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران