مردم مبارز و آزاده ایران!

 

در تاریخ دوم اسفند 1383(بیستم فوریه 2005 ) نمایندگان رسمی هفت جریان سیاسی ملیت های ایرانی، برای هماهنگ کردن مبارزات مشترک خود علیه حکومت توتالیتر حاکم بر ایران ، در یک نشست تاریخی در لندن  گرد هم آمده و پس از بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مبرم واساسی جاری و آینده  کشورمان ، و نیز ارتقاء هرچه بیشتر مبارزات مشترک ملیت ها ی ایرانی برای کسب آزادی و دموکراسی ،و تامین حقوق آنان در یک نظام فدرال دمو کرا تیک ، به توافق اساسی رسیدند.

 

ما از همه مردم، احزاب سیاسی و روشنفکران آزاده ایکه برای رهائی کشور خود از چنگ استبداد سیاه حاکم بر آن و پی ریزی آزادی و دموکراسی  تلاش می کنند ، میخوا هیم  که ما را در این راه یاری کنند تا با دستان مشترک خود بتوانیم ایرا نی آزاد ، دموکرتیک و با حقوق برابر همه شهروندان و ملیت ها بنا نهیم. 

 

ما همچنین از همه نیرو های دموکراتیک ، همه نهاد ها ی مدافع آزادی و دموکراسی و سازمان ها ی وابسته به حقوق بشر در جهان خوا ستا ریم که ما را در این پیکا ر بحق خود  یاری کنند تا ندا ی مشترک ما

علیه بیداد و برای آزادی بهم بیامیزد!

 

 

 

      امضاء  کنندگان :

 

 

 

1-  جبهه متحد بلوچستان  ایران

2-  جنبش فدرال دموکرات آذر بایجان

3-   حزب دمکرات کردستان  ایران

4 - حزب مردم بلو چستان

5- حزب همبستگی دمو کراتیک اهواز 

6-  سازمان دفاع از حقوق  ملی خلق ترکمن

7- کومله- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران