اطلاعیه

کنگره مليت های ايران فدرال

 

آقای عبدالستار دوشوکی، از" جبهه متحد بلوچستان" در 19 فروردين 1384 برابر با 8 آپريل 2005، نوشته ای را تحت عنوان رياست جنهوری طالبانی در عراق و درسهائی برای اقوام و مليتهای ايرانیدر پاره ای از سايتهای اينترنتی منتشر کرده اند، که صرفنظر از لحن اهنت آميزی که به کار برده اند، که بنوبه خود قابل تقبیح است، یک سلسله حقایقی را در رابطه با کنفرانس ها ی لندن و پاریس آشکارا تحریف کرده اند و مواضعی را به اعضای کنگره نسبت داده اند که مواضع آنان نیست.

در رابطه با این عمل مذموم آقای دوشوکی،"جبهه متحد بلوچستان " ضمن انتقاد از این حرکت نا شایست ، به اعضای کنگره اعلام کرده است که هیچگونه ارتباطی با این اقدام نداشته و خود را مبرا از آن میداند . در ضمن، "جبهه متحد بلوچستان " متعهد به اقدام در رابطه با آقای دوشوکی شده است. با اینهمه ، کنگره بصراحت اعلام میدارد که فرد مذکور مجاز به مشارکت در هیچیک از جلسه های آن نخواهد بود.

 

کنگره مليت های ايران فدرال همچنین اعلام میدارد که:

 

1 - برحق تعيين سرنوشت و نه تماميت ارضی اعتقاد دارد، و همانگونه که در منشور سازمان ملل و قطع نامه های بعدی آن و در ميثاق های مربوط به حقوق بشر آمده است، حق تعيين سرنوشت اولا به شکل معينی هرگز محدود نبوده، و ثانيا در رابطه با حقوق مليتها بعنوان تجمعات انسانی یا باصطلاح بشر دوپا است و نه ارض جغرافی و آب و خاک.

2 استناد به تماميت ارضی هميشه بصورت يک سرنيزه سرکوب عليه مليتهای ايران بکار برده شده است و همین امروز نیز جمهوری اسلامی با توسل به همین شعار " تمامیت ارضی" ، سیاست پاکسازی قومی خود را پیش برده و ملت عرب در منطقه اهواز را بخاک وخون می کشد. ما با هر جريان يا حزب سياسی که بخواهد از چنين ابزاری استفاده کند، نمی توانيم همکاری داشته باشيم، چه رسد به اينکه در چارچوب يک نهاد قرار گيريم.

 

3 ما ضمن اعتقاد بر اصل کلی حق تعیین سرنوشت ، اعتقاد داشتيم و داريم که همه مليتهای ايران ميتوانند در يک اتحاد فدراتيو، در يک ايران فدراتيو ، با رعایت تمام موازین دموکراتيک، با هم و کنار هم زندگی کنند و اينرا مطلوب ترين شکل سياسی برای آينده ايران ميدانيم، و چه در کنفرانس لندن در 19 و 20 فوريه و چه در کنفرانس پاريس در 26 و 27 مارس، بر آنها تاکيد کرده ايم.

 

4 ما آينده ايران فدراتيو را در چارچوب يک جمهوری ممکن ميدانيم و برای آن تلاش ميکينيم. به اعتقاد ما، جمهوری اسلامی، فرزند خلف نظام پيشين سلطنت، و ميراث دار آن در سرکوب آزادی و دموکراسی بطور اعم و سرکوب همه خلقها بطور اخص، در ابعاد تازه ای است.

حمام خونهای متوالی، برپائی چوبه های دارو شکنجه و زندان وکشتار فرزندان شايسته ملیتها در ایران بنام تماميت ارضی انجام گرفته است.

 

 

5- ما بضرورت همکاری و همفکری و دست در دست هم دادن همه ملیت ها در ایران ، برای ساختن ایرانی آزاد ، دموکراتیک و فدراتیو ، نه تنها اعتقادی جدی داریم و برآن پای بندیم ، بلکه آنرا شرط حیاتی برای آیینده کشور خود ، برای همزیستی صلح آمیز و متمدنا نه همه ملیت ها و اقوام در کنار هم میدانیم.

 

 

 

" کنگره ملیت های ایران فدرال"

 

8 اردیبهشت 1384( برابر با 27 آوریل 2005)

 

 

 

1-جبهه متحد بلوچستان

2- جنبش فدرال دموکرا ت آذربایجان

3-حزب دموکرا ت کردستان ايران

4- حزب مردم بلوچستان

5- حزب همبستگی دموکراتیک اهواز

6- سازمان دفاع از حقوق خلق ترکمن

7-کومله- سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران