اطلاعیه: کانون دفاع ازآزادی بیان ــ گوتنبرگ( سوئد) برگزارمی کند:
سيمنار بررسی مسائل ملی در ايران با عنوان :

 از تماميت ارضی تا حق تعيين سرنوشت !

 آزاديخواهان هم سرنوشت و برابری طلب :
طرح مسائل ملی در شرايط امروز ايران و منطقه از اهميت بسزايی برخوردار است و همين ما را به تدارک اين سيمنار بزرگ وا داشت ۰ در برپايی اين سيمنار ما از نيروهای زير دعوت کرده ايم :

 ( ۱ ــ سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن ــ سوئد ۲ــ جنبش دمکراتيک احوازــ سوئد و نروژ ۳ــ فدراسيون آذربايجانيان در سوئد ۴ــ حزب مردم بلوچستان ۵ــ حزب دمکرات کردستان ايران ــ سوئد ۶ــ حرکت ملی آذربايجان جنوبی ــ واحد اروپا ۷ــ جنبش فدرال دمکرات آذربايجان ۸ ــ حزب مشروطه ايران ۹ــ جبهه ملی ايران ــ شاخه گوتنبرگ ۱۰ــ کميته خارج کشور حزب کمونيست ايران ۱۱ــ حزب کمونيست کارگری ايران ۱۲ــ سازمان کارگران انقلابی ايران ــ راه کارگر )

 زمان : شنبه ۷ مه ۲۰۰۵ ساعت ۱۱ تا ۱۹

 مکان : ميدان يرن توريت ( روبروی سينما دراکن ) سالن اجتماعات دانشکده صلح و توسعه ، جنب کانال ، خیابان بروُ گاتان شماره ۴

 ما همه جانبداران به اصل آزادی و دمکراسی را به شرکت دربزرگترين سيمنار شهر دعوت می کنيم ۰ ورود برای همگان آزاد است ۰

 تلفن اطلاعات : ۶۷۷۸۸۱۵ــــ۰۷۳ ــ ۷۴۰۵۲۳۴ــــ۰۷۰۵۰۶۵۶۵۷-- ۰۷۳