اطلاعيه

 

بدنبال سخنرانى استادمحمد على فرزانه در باره ديل، دونيا ديللرى، آذربايجان تورکجه سى که،

به دعوت جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان در ماه آپريل در اتاق پالتاکى ايراد شد،

سوآلات متعددى بدست ما رسيد. دکتر دعوت ما را براى ادامه سخنرانى در همان زمينه و توضيح بيشتر پذيرفتند.

 

 

بدينوسيله همه علاقه مندان را دعوت ميکنيم تا

روز يکشنبه15 ماه ماى، ساعت 19,30 عصر به وقت اوروپاى مرکزى

در اتاق پالتاکى جنبش فدرال دموکرات آذربايجان

در سخنرانى دکتر محمد على فرزانه

تحت عنوان درباره زبانشناسى زبان تورکى آذربايجانى شرکت کنند.

 

Paltak → Groups →

By Language / Nationality / Other →

Jonbeshe F.D.Azerbaijan